Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 67085125
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 16-01-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparenta decizionala pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU) Reabilitare refunctionalizare corp cladire existent (cazinou) in regim de inaltime Sp+P+Mez+1E extindere cu un corp cladire Sp+P+Mez+1E construire corp cladire demisol + terasă circulabila si desfiintare corp cladire anexa-parter municipiul Arad b-dul General Dragalina nr. 25 beneficiar S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.


Nr. 2678/16.01.2020
Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ț


Începând cu data de joi, 16.01.2020, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.
Până la data de 03.02.2020, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris contestații privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 17.01.2020, între orele 8,00 - 18,00 Luni - Joi și 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Călin Bibarț


ROMÂNIA Proiect AVIZAT:
JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL

Nr. 18/16.01.2020
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare,
corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25,
beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 2547 din 16.01.2020,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 91868 /A5/ 27.11.2019, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare raportul nr. 2376 / A5 din 15.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU),
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 24 din 23.12.2019,
Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.;
2. Elaborator: S.C. SIMPLU CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 02/2019;
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 2.990 mp, identificată prin:
-C.F. nr. 303009-Arad, având categoria de folosință curți construcții în intravilan, proprietar S.C. ARSAT INSUSTRIE S.R.L.
Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1. Funcțiunea propusă: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură, pentru parcela identificată prin C.F. nr. 303009-Arad.
Categoriile de lucrări propuse prin investiție vor fi:
A. Construcții existente: vechiul Cazinou în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E. Intervenții propuse:
-Punerea în siguranță a clădirii existente și asigurarea integrității elementelor componente care este primul pas pentru a stopa avansarea degradărilor și pierderea detaliilor specifice obiectului de arhitectură.
-Închiderea parțială a terasei de la etajul superior, care se va realiza pe laturile dinspre Est, respectiv Sud;
-Extinderea nivelului de subsol sub elementele propuse pentru a asigura un flux tehnologic adecvat.
-Schimbare de destinație din Cazinou în Construcție cu funcțiuni mixte: servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazinou, agrement (sală de evenimente-max. 300 locuri);
B. Construcții noi:
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino, agrement (sală de evenimente); în regim de înălțime maxim Demisol +Terasa circulabilă;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului pentru a satisface nevoile funcționale moderne ale clădirii cu un impact minim față de integritatea structurală și arhitecturală a acesteia, se propune construcția unui volum separat adiacent colțului de SUD-EST. Acesta, în regim de înălțime maxim Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, va prelua circulațiile verticale asigurate de scări și lifturi.
-Corpurile noi propuse vor fi conectate în subteran cu un nivel continuu care va conține spații servante precum depozitări, bucătărie, spații tehnice, circulații, etc. Acest nivel va fi conectat la subsolul actual al cazinoului pentru o utilizare optimă a spațiului;
C. Construcții tehnico-edilitare;
D. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
E. Amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, terasă circulabilă și spații verzi amenajate deasupra corpului propus în regim de înălțime Demisol, locuri de parcare (subteran și suprateran) și spații verzi;
F. Iluminat arhitectural;
G. Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate.
2. POT max = 40%.
3. CUT max = 0,90.
4. Regimul de înălțime: Hmax = 14,83 m:
-Vechiul Cazinou: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, Hmax = 14,83 m;
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino,
agrement (sală de evenimente): Demisol +Terasa circulabilă, Hmax = 3,50 m;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj,
Hmax = 14,83 m.
5. Zone verzi: min 10%;
- Procentul de spatii verzi va fi completat, prin amenajarea de terase înierbate la nivelul acoperișului (terasa circulabilă) pentru a asigura necesarul de spații verzi destinate construcțiilor de agrement (săli de evenimente). La faza de DTAC se va stabili exact procentajul de spații verzi din incintă și cel al teraselor înierbate.
-Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2 - 5% din suprafața totală a terenului.
-Pentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10 - 20% din suprafața totală a terenului.
-Pentru construcții de agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor.
6. Înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, conform Avizului Nr. 53/U/12.03.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, investitorul va solicita avizul Comisiei Zonale pentru Monumente Istorice, cu obligativitatea efectuării diagnosticului arheologic intruziv care va fi finalizat printr-un Raport de diagnostic arheologic.
7. Conform Avizului Nr. 278/U/09.10.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, se sugerează ca accesul carosabil să se poată poziționa de-a lungul aliniamentului stradal astfel încât să se asigure o funcționare optimă a circulațiilor carosabile și pietonale. Dimensiunile accesului nou creat din b-dul General Dragalina, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Construcția va fi autorizată conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.
Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr. 2547/16.01.2020

REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională:
Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25

1. Beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.;
2. Elaborator: S.C. SIMPLU CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 02/2019
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 2.990 mp, identificată prin:
-C.F. nr. 303009-Arad, având categoria de folosință curți construcții în intravilan, proprietar S.C. ARSAT INSUSTRIE S.R.L.
Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 82714/25.10.2019, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr. 95470/10.12.2019, de către S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.;
- raportul nr. 2376 / A5 din 15.01.2020, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională;
- raportul informării și consultării publicului nr. 91868 / A5 / 27.11.2019, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. 24 / 23.12.2019 al Arhitectului –Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 124 din 29 ianuarie 2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.
Consider oportună demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:
1. Funcțiunea propusă: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură, pentru parcela identificată prin C.F. nr. 303009-Arad.
Categoriile de lucrări propuse prin investiție vor fi:
A. Construcții existente: vechiul Cazinou în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E. Intervenții propuse:
-Punerea în siguranță a clădirii existente și asigurarea integrității elementelor componente care este primul pas pentru a stopa avansarea degradărilor și pierderea detaliilor specifice obiectului de arhitectură.
-Închiderea parțială a terasei de la etajul superior, care se va realiza pe laturile dinspre Est, respectiv Sud;
-Extinderea nivelului de subsol sub elementele propuse pentru a asigura un flux tehnologic adecvat.
-Schimbare de destinație din Cazinou în Construcție cu funcțiuni mixte: servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazinou, agrement (sală de evenimente - max 300 locuri);


B. Construcții noi:
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino, agrement (sală de evenimente); în regim de înălțime maxim Demisol +Terasa circulabilă;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului pentru a satisface nevoile funcționale moderne ale clădirii cu un impact minim față de integritatea structurală și arhitecturală a acesteia, se propune construcția unui volum separat adiacent colțului de SUD-EST. Acesta, în regim de înălțime maxim Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, va prelua circulațiile verticale asigurate de scări și lifturi.
-Corpurile noi propuse vor fi conectate în subteran cu un nivel continuu care va conține spații servante precum depozitări, bucătărie, spații tehnice, circulații, etc. Acest nivel va fi conectat la subsolul actual al cazinoului pentru o utilizare optimă a spațiului;
C. Construcții tehnico-edilitare;
D. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
E. Amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, terasă circulabilă și spații verzi amenajate deasupra corpului propus în regim de înălțime Demisol, locuri de parcare (subteran și suprateran) și spații verzi;
F. Iluminat arhitectural;
G. Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate;
2. POT max = 40%.
3. CUT max = 0,90.
4. Regimul de înălțime: Hmax = 14,83 m:
-Vechiul Cazinou: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, Hmax = 14,83 m;
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino,
agrement (sală de evenimente-300 persoane): Demisol +Terasa circulabilă, Hmax = 3,50 m;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj,
Hmax = 14,83 m.
5. Zone verzi: min 10%;
- Procentul de spatii verzi va fi completat, prin amenajarea de terase înierbate la nivelul acoperișului (terasa circulabilă) pentru a asigura necesarul de spații verzi destinate construcțiilor de agrement (săli de evenimente). La faza de DTAC se va stabili exact procentajul de spații verzi din incintă și cel al teraselor înierbate.
-Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2 - 5% din suprafața totală a terenului.
-Pentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10 - 20% din suprafața totală a terenului.
-Pentru construcții de agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor.
6. Înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, conform Avizului Nr. 53/U/12.03.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, investitorul va solicita avizul Comisiei Zonale pentru Monumente Istorice, cu obligativitatea efectuării diagnosticului arheologic intruziv care va fi finalizat printr-un Raport de diagnostic arheologic.
7. Conform Avizului Nr. 278/U/09.10.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, se sugerează ca accesul carosabil să se poată poziționa de-a lungul aliniamentului stradal astfel încât să se asigure o funcționare optimă a circulațiilor carosabile și pietonale. Dimensiunile accesului nou creat din b-dul General Dragalina, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Construcția va fi autorizată conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
10. Prezentul referat se emite în vederea demarării procedurii de transparență decizională.

P R I M A R
Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ȘEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 2376/A5 din 15.01.2020RAPORT
privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU)
având următoarele date generale:- denumire documentație: „Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter”, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25
- beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.;
- elaborator: S.C. SIMPLU CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 02/2019
Încadrarea în localitate
Zona luată în studiu este situată în partea centrală a municipiului Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, județul Arad.
Situația juridică a terenului
Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 2.990 mp, identificată prin:
-C.F. nr. 303009-Arad, având categoria de folosință curți construcții în intravilan, proprietar S.C. ARSAT INSUSTRIE S.R.L.;
Situația existentă
Conform Hotărârii nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD, parcela se găsește în Z.I.R. nr.6, S.I.R. nr. 28 subunitate funcțională Isc I 74 – Construcție de cultură – Vechiul Cazinou Arad, construcție existentă cu regim de înălțime׃ S+P+1E – monument istoric cod LMI׃ AR-II-m-B-00498 – imobil construcție categoria I ce nu se poare modifica. Imobilul este inclus în Lista monumentelor istorice, la poziția 172, cod AR-II-m-B-00498, în conformitate cu Anexa la Ordinul nr. 2314/2004 modificată prin Ordinul nr.2828/2015 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice.
Suprafața identificată prin C.F. nr. 303009-Arad, are următoarele vecinătăți:
- la vest: B-dul General Dragalina, stradă de categoria III asfaltată, locuințe colective în regim de înălțime maxim P+4E, Unitate de învățământ existentă - Colegiul Național “Moise Nicoară”, regim de înălțime P+1, monument istoric cod LMI: AR-II-m-B-00485, imobil construcție categoria I;
- la nord: Parcul Copiilor;
- la sud: Construcție de turism, Hotel Parc - 3 stele, cu regim de înălțime P+8, teren de sport-construcții turism;
- la est: Parcul Copiilor, râul Mureș-zona cu funcțiunea de agrement.
Descrierea soluției propuse
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu C.F. nr. 303009-Arad, din teren având categoria de folosință curți construcții, funcțiunea cultură și turism, în zonă cu funcțiunea: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură.
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea propusă: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură, pentru parcela identificată prin C.F. nr. 303009-Arad.
Categoriile de lucrări propuse prin investiție vor fi:
A. Construcții existente: vechiul Cazinou în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E. Intervenții propuse:
- Punerea în siguranță a clădirii existente și asigurarea integrității elementelor componente care este primul pas pentru a stopa avansarea degradărilor și pierderea detaliilor specifice obiectului de arhitectură.
- Închiderea parțială a terasei de la etajul superior, care se va realiza pe laturile dinspre Est, respectiv Sud;
- Extinderea nivelului de subsol sub elementele propuse pentru a asigura un flux tehnologic adecvat.
- Schimbare de destinație din Cazinou în Construcție cu funcțiuni mixte: servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazinou, agrement (sală de evenimente – max. 300 locuri);
B. Construcții noi:
- Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino, agrement (sală de evenimente); în regim de înălțime maxim Demisol +Terasa circulabilă;
- Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului pentru a satisface nevoile funcționale moderne ale clădirii cu un impact minim față de integritatea structurală și arhitecturală a acesteia, se propune construcția unui volum separat adiacent colțului de SUD-EST. Acesta, în regim de înălțime maxim Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, va prelua circulațiile verticale asigurate de scări și lifturi.
- Corpurile noi propuse vor fi conectate în subteran cu un nivel continuu care va conține spații servante precum depozitări, bucătărie, spații tehnice, circulații, etc. Acest nivel va fi conectat la subsolul actual al cazinoului pentru o utilizare optimă a spațiului;
C. Construcții tehnico-edilitare;
D. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
E. Amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, terasă circulabilă și spații verzi amenajate deasupra corpului propus în regim de înălțime Demisol, locuri de parcare (subteran și suprateran) și spații verzi;
F. Iluminat arhitectural;
G. Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate;
2. POT max = 40%.
3. CUT max = 0,90.
4. Regimul de înălțime: Hmax = 14,83 m:
- Vechiul Cazinou: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, Hmax = 14,83 m;
- Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino, agrement (sală de evenimente-300 persoane): Demisol +Terasa circulabilă, Hmax = 3,50 m;
- Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului: Subsol parțial + Parter + Mez + 1Etaj,
Hmax = 14,83 m.
5. Zone verzi: min 10%;
- Procentul de spatii verzi va fi completat, prin amenajarea de terase înierbate la nivelul acoperișului (terasa circulabilă) pentru a asigura necesarul de spații verzi destinate construcțiilor de agrement (săli de evenimente). La faza de DTAC se va stabili exact procentajul de spații verzi din incintă și cel al teraselor înierbate.
- Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2 - 5% din suprafața totală a terenului.
- Pentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10 - 20% din suprafața totală a terenului.
- Pentru construcții de agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
- Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor.
6. Înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, conform Avizului Nr. 53/U/12.03.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, investitorul va solicita avizul Comisiei Zonale pentru Monumente Istorice, cu obligativitatea efectuării diagnosticului arheologic intruziv care va fi finalizat printr-un Raport de diagnostic arheologic.
7. Conform Avizului Nr. 278/U/09.10.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, se sugerează ca accesul carosabil să se poată poziționa de-a lungul aliniamentului stradal astfel încât să se asigure o funcționare optimă a circulațiilor carosabile și pietonale. Dimensiunile accesului nou creat din b-dul General Dragalina, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Construcția va fi autorizată conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
- Se va asigura distanța de ½ din înălțimea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei (în acest caz se consideră limite laterale cele din Nordul și Sudul parcelelor), dar nu mai mică de 3,00 m, în cazul construcțiilor noi amplasate izolat sau cuplate pe o latură a acesteia.
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă va fi ½ din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m.
- Distanta între construcțiile noi și limita posterioară a parcelei va fi ½ din înălțimea construcției, dar nu mai mica de 3,00 m. Este permisa și construirea la limita posterioara a parcelei, în conformitate cu prevederile Codului Civil.
- Nu se admite o retragere mai mică de 3,00 m față de limita laterală sau posterioară, după criteriul distanței minime de 60 cm și evitarea scurgerilor de ape pluviale spre proprietatea vecină și/sau de 2,00 m pentru fereastra de vedere, stipulate în Codul civil.
Amplasarea față de aliniament
- Aliniamentul construcției propuse în regim de înălțime Demisol va fi de minim 20,00 m față de limita de proprietate dinspre B-dul General Dragalina.
- Este admisă edificarea pe retragerea de 20,00 m față de limita de proprietate dinspre B-dul General Dragalina, cât timp construcția ia forma și destinația unei terase, copertine, împrejmuire, mijloacele de publicitate, construcție tehnico edilitară, rețele tehnico edilitare, și pentru construcțiile amplasate la subsol.
- Este admisă edificarea construcțiilor în afara limitei de construibilitate, înspre B-dul General Dragalina, cât timp construcția ia forma și destinația unei terase, împrejmuire, mijloacele de publicitate și construcție tehnico edilitară, și rețele tehnico edilitare.
- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. Este permisă și construirea la limita posterioară a parcelei, în conformitate cu prevederile Codului Civil.
- Este admisă edificarea construcțiilor în regim de înălțime subsol pe limita de proprietate.
- Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru funcțiunea de instituții, servicii, comerț, agrement, administrație și cultură față de limitele de proprietate sunt:
-nord 0,00 m
-sud: 0,00 m
-vest: 28,82 m pentru corpul existent (vechiul Cazinou) și 20,00 m pentru corp clădire demisol cu terasă circulabilă
-est: 0,00 m și 5,00 m față de limita de proprietate din estul parcelei
- Pentru zona construcțiilor de la subsol, limita zonei de implementare este 0,00 m față de limita de proprietate.
- Amplasarea clădirilor față de aliniament (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face conform planșei de reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse.
- Se vor respecta condițiile din avizele/acordurile obținute referitoare la zonele de protecție a rețelei de telefonie și rețelei de gaz, existente în zonă.
Circulația: Zona studiată are o tramă stradală definită istoric, în care nu se intervine.
- Circulația auto și pietonală se va face pe amenajările existente. Accesul va fi amenajat, astfel încât apele pluviale colectate de pe suprafața acestuia, să fie dirijate spre cel mai apropiat mijloc de colectare (gură de scurgere, canalizare). Prin lucrările propuse nu se afectează integritatea circulației existente.
- Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: acces direct din B-dul General Dragalina spre zona cu funcțiuni mixte, circulația în incintă; accesul facil a autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.
- Circulația pietonală se va asigura printr-un acces pietonal existent din partea vestică a amplasamentului studiat, dinspre B-dul General Dragalina.
- Se vor asigura prin proiect locuri de parcare la sol, respectând regulile din HGR525/1996, cu alei carosabile de incintă: un acces pentru autovehicule clienți și un acces pentru aprovizionare.
- Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 privind numărul de locuri pentru persoane cu deficiență locomotorie.
- Vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:
- construcție agrement, săli de evenimente- min. 1 loc/10-30 persoane
- construcție cultura - min. 1 loc/10-20 persoane
- construcție servicii, alimentație publică - 1loc/5-10 locuri la masă
- construcții administrative- min. 1 loc/10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.
- În interiorul imobilului există posibilitatea parcării a 18 autoturisme. Eventualele supranecesități de locuri de parcare pot fi rezolvate prin folosirea parcării din incinta Hotelului Parc, aflat viz-a-viz de proprietate, sau prin realizarea unei parcări subterane. Aici se află o parcare amenajată pentru autoturisme ce poate deservi fără probleme funcțiunile propuse. Numărul locurilor de parcare se va concretiza la faza de D.T.A.C.
Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.
- Incinta propusă spre reglementare va avea amenajată o zonă pentru depozitarea deșeurilor în vederea transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Această zonă se va amenaja în cadrul platformei de aprovizionare, fără însă a interacționa. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. Deșeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora.

În cazul afectării unor proprietăți private în timpul executării lucrărilor se va solicita acordul legalizat la notar al proprietarilor acestor terenuri.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 124 din 29 ianuarie 2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.
Având în vedere cele de mai sus, propunem demararea procedurii de transparență decizională.
După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor legale, documentația se va supune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad.

Arhitect Șef, Șef Serviciu,
arh. Radu Drăgan arh. Sandra Dinulescu

Consilier,
ing. Laurențiu Florescu


ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L., cu sediul în localitatea Pecica, strada 601, nr.53, jud. Arad, înregistrată cu nr. 82714/25.10.2019, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr. 95470/10.12.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 24 din 23.12.2019
pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L., generat de imobilul cu suprafața totală de 2.990 mp, identificată prin:
-C.F. nr. 303009-Arad, având categoria de folosință curți construcții în intravilan, proprietar S.C. ARSAT INSUSTRIE S.R.L.;
Inițiatori: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.;
Proiectant: S.C. SIMPLU CADD S.R.L.;
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 02/2019;
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:
Zona luată în studiu este situată în partea centrală a Municipiului Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, suprafața totală a zonei studiate 56.682 mp.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
Conform Hotărârii nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD, parcela se găsește în Z.I.R. nr.6, S.I.R. nr. 28 subunitate funcțională Isc I 74 – Construcție de cultură – Vechiul Cazinou Arad, construcție existentă cu regim de înălțime׃ S+P+1E – monument istoric cod LMI׃ AR-II-m-B-00498 – imobil construcție categoria I ce nu se poare modifica. Imobilul este inclus în Lista monumentelor istorice, la poziția 172, cod AR-II-m-B-00498, în conformitate cu Anexa la Ordinul nr. 2314/2004 modificată prin Ordinul nr.2828/2015 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice.
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu C.F. nr. 303009-Arad, din teren având categoria de folosință curți construcții, funcțiunea cultură și turism, în zonă cu funcțiunea: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură.
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea propusă: instituții, servicii, comerț, administrație și cultură, pentru parcela identificată prin C.F. nr. 303009-Arad.
Categoriile de lucrări propuse prin investiție vor fi:
H. Construcții existente: vechiul Cazinou în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E. Intervenții propuse:
-Punerea în siguranță a clădirii existente și asigurarea integrității elementelor componente care este primul pas pentru a stopa avansarea degradărilor și pierderea detaliilor specifice obiectului de arhitectură.
-Închiderea parțială a terasei de la etajul superior, care se va realiza pe laturile dinspre Est, respectiv Sud;
-Extinderea nivelului de subsol sub elementele propuse pentru a asigura un flux tehnologic adecvat.
-Schimbare de destinație din Cazinou în Construcție cu funcțiuni mixte: servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazinou, agrement (sală de evenimente – maxim 300 locuri));
I. Construcții noi:
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino, agrement (sală de evenimente); în regim de înălțime maxim Demisol +Terasa circulabilă;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului pentru a satisface nevoile funcționale moderne ale clădirii cu un impact minim față de integritatea structurală și arhitecturală a acesteia, se propune construcția unui volum separat adiacent colțului de SUD-EST. Acesta, în regim de înălțime maxim Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, va prelua circulațiile verticale asigurate de scări și lifturi.
-Corpurile noi propuse vor fi conectate în subteran cu un nivel continuu care va conține spații servante precum depozitări, bucătărie, spații tehnice, circulații, etc. Acest nivel va fi conectat la subsolul actual al cazinoului pentru o utilizare optimă a spațiului;
J. Construcții tehnico-edilitare;
K. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
L. Amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, terasă circulabilă și spații verzi amenajate deasupra corpului propus în regim de înălțime Demisol, locuri de parcare (subteran și suprateran) și spații verzi;
M. Iluminat arhitectural;
N. Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate;
2. POT max = 40%.
3. CUT max = 0,90.
4. Regimul de înălțime: Hmax = 14,83 m:
-Vechiul Cazinou: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj, Hmax = 14,83 m;
-Construcție pentru servicii/comerț, administrație (birouri, bănci), cultură (expoziții, muzeu), cazino,
agrement (sală de evenimente-300 persoane): Demisol +Terasa circulabilă, Hmax = 3,50 m;
-Construcția unui corp de clădire auxiliar clădirii cazinoului: Subsol parțial+Parter+Mez+1Etaj,
Hmax = 14,83 m.
5. Zone verzi: min 10%;
- Procentul de spatii verzi va fi completat, prin amenajarea de terase înierbate la nivelul acoperișului (terasa circulabilă) pentru a asigura necesarul de spații verzi destinate construcțiilor de agrement (săli de evenimente). La faza de DTAC se va stabili exact procentajul de spații verzi din incintă și cel al teraselor înierbate.
-Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2 - 5% din suprafața totală a terenului.
-Pentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10 - 20% din suprafața totală a terenului.
-Pentru construcții de agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor.
6. Înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, conform Avizului Nr. 53/U/12.03.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, investitorul va solicita avizul Comisiei Zonale pentru Monumente Istorice, cu obligativitatea efectuării diagnosticului arheologic intruziv care va fi finalizat printr-un Raport de diagnostic arheologic.
7. Conform Avizului Nr. 278/U/09.10.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, se sugerează ca accesul carosabil să se poată poziționa de-a lungul aliniamentului stradal astfel încât să se asigure o funcționare optimă a circulațiilor carosabile și pietonale. Dimensiunile accesului nou creat din b-dul General Dragalina, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Construcția va fi autorizată conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
-Se va asigura distanța de ½ din înălțimea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei (în acest caz se consideră limite laterale cele din Nordul și Sudul parcelelor), dar nu mai mică de 3,00 m, în cazul construcțiilor noi amplasate izolat sau cuplate pe o latură a acesteia.
-Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă va fi ½ din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m.
-Distanta între construcțiile noi și limita posterioară a parcelei va fi ½ din înălțimea construcției, dar nu mai mica de 3,00 m. Este permisă și construirea la limita posterioara a parcelei, în conformitate cu prevederile Codului Civil.
-Nu se admite o retragere mai mică de 3,00 m față de limita laterală sau posterioară, după criteriul distanței minime de 60 cm și evitarea scurgerilor de ape pluviale spre proprietatea vecină și/sau de 2,00 m pentru fereastra de vedere, stipulate în Codul civil.
Amplasarea față de aliniament
-Aliniamentul construcției propuse în regim de înălțime Demisol va fi de minim 20,00 m față de limita de proprietate dinspre B-dul General Dragalina.
-Este admisă edificarea pe retragerea de 20,00 m față de limita de proprietate dinspre B-dul General Dragalina, cât timp construcția ia forma și destinația unei terase, copertine, împrejmuire, mijloacele de publicitate, construcție tehnico edilitară, rețele tehnico edilitare, și pentru construcțiile amplasate la subsol.
-Este admisă edificarea construcțiilor în afara limitei de construibilitate, înspre B-dul General Dragalina, cât timp construcția ia forma și destinația unei terase, împrejmuire, mijloacele de publicitate și construcție tehnico edilitară, și rețele tehnico edilitare.
-Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. Este permisă și construirea la limita posterioară a parcelei, în conformitate cu prevederile Codului Civil.
-Este admisă edificarea construcțiilor în regim de înălțime subsol pe limita de proprietate.
-Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru funcțiunea de instituții, servicii, comerț, agrement, administrație și cultură față de limitele de proprietate sunt:
-nord 0,00 m
-sud: 0,00 m
-vest: 28,82 m pentru corpul existent (vechiul Cazinou) și 20,00 m pentru corp clădire demisol cu terasă circulabilă
-est: 0,00 m și 5,00 m față de limita de proprietate din estul parcelei
-Pentru zona construcțiilor de la subsol, limita zonei de implementare este 0,00 m față de limita de proprietate.
-Amplasarea clădirilor față de aliniament (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face conform planșei de reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse.
-Se vor respecta condițiile din avizele/acordurile obținute referitoare la zonele de protecție a rețelei de telefonie și rețelei de gaz, existente în zonă.
Circulația: Zona studiată are o tramă stradală definită istoric, în care nu se intervine.
-Circulația auto și pietonală se va face pe amenajările existente. Accesul va fi amenajat, astfel încât apele pluviale colectate de pe suprafața acestuia, să fie dirijate spre cel mai apropiat mijloc de colectare (gură de scurgere, canalizare). Prin lucrările propuse nu se afectează integritatea circulației existente.
-Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: acces direct din B-dul General Dragalina spre zona cu funcțiuni mixte, circulația în incintă; accesul facil a autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.
-Circulația pietonală se va asigura printr-un acces pietonal existent din partea vestică a amplasamentului studiat, dinspre B-dul General Dragalina.
-Se vor asigura prin proiect locuri de parcare la sol, respectând regulile din HGR525/1996, cu alei carosabile de incintă: un acces pentru autovehicule clienți și un acces pentru aprovizionare.
-Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 privind numărul de locuri pentru persoane cu deficiență locomotorie.
-Vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:
-construcție agrement, săli de evenimente- min. 1 loc/10-30 persoane
-construcție cultura - min. 1 loc/10-20 persoane
-construcție servicii, alimentație publică - 1loc/5-10 locuri la masă
-construcții administrative- min. 1 loc/10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.
-În interiorul imobilului există posibilitatea parcării a 18 autoturisme. Eventualele supranecesități de locuri de parcare pot fi rezolvate prin folosirea parcării din incinta Hotelului Parc, aflat viz-a-viz de proprietate, sau prin realizarea unei parcări subterane. Aici se află o parcare amenajată pentru autoturisme ce poate deservi fără probleme funcțiunile propuse. Numărul locurilor de parcare se va concretiza la faza de D.T.A.C.
În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 29.10.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 124 din 29 ianuarie 2019 emis de Primăria Municipiului Arad.


Arhitect-șef,
Arh. Radu Drăgan
LF/SD PMA –A5 – 14PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 91868/A5/27.11.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent -Reabilitare, refuncționalizare corp clădire existent (cazinou) în regim de inălțime Sp+P+Mez+E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+E, construire corp clădire demisol + terasă circulabiă, desființare corp clădire anexă -parter

Inițiatorul documentației– SC ARSAT INDUSTRIE SRL
Amplasament – municipiul Arad, General Dragalina nr.25
Proiectant – SC SIMPLU CADD SRL, proiect nr.02/2019
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.4900/23.01.2019 beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.
- întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe site-ul www.primariaarad.ro în data de 31.01.2019
- anunțul de intenție a fost afișat în data de 31.01.2019 pe panou amplasat pe parcela studiată, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 09.02.2019 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
Nu au fost depuse reclamații sau sesizări cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.

La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa nr.25642/02.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad , beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.
- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 12.04.2019
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 12.04.2019 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal și în zona studiată, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 26.04.2019 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.
Au fost trimise 7 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise
Au fost notificati vecinii direct afectati de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate: Asociația de proprietari B-dul Dragalina nr.16, Asociația de proprietari B-dul Dragalina nr.18, proprietari imobil B-dul Dragalina nr.12, SC PARC SA Arad, DIRECȚIA PATRIMONIU, proprietari imobil B-dul Dragalina nr.14, POLIȚIA LOCALĂ ARAD.

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de către d-na Lucia Jușcă la data de 16.04.2019 pentru proprietari imobil B-dul Dragalina nr.12.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :
Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.
ARHITECT ȘEF
Arh.Drăgan RaduFunctia Nume prenume Semnatura Data
Verificat Sef serviciu arh. Sandra Dinulescu 27.11.2019
Elaborat Consilier Angelica Giura 27.11.2019

[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved