Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74526763
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  08-04-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 928
din 8 aprilie 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, pentru ziua de marți, 12 aprilie 2022


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de marți, 12 aprilie, ora 15,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitatea fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

CM/CM ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință extraordinara CLMA 12.04.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 928/2022
a Primarului Municipiului Arad
P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 12 aprilie 2022

1. Proiect de hotărâre nr. 198/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 24, situat în Arad, Str. Episcopiei, nr. 46, etaj I, corp B - inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 199/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 25, situat în Arad, Str. Episcopiei, nr. 46, etaj S+IE - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 202/2022 privind revocarea Hotărârii nr. 565/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind trecerea unui imobil - teren din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 430/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad - inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 19/2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe de serviciu - inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 47/2021 ediția 1 revizia 1 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public- Serviciul de administrare a cimitirelor umane din domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 223/2022 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare a cimitirelor publice umane din Municipiul Arad către SC Gospodărirea Comunală Arad SA. - inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 197/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 204/2022 privind aprobarea încheierii actului adițional la Acordul-cadru de servicii nr. 60287/14.08.2018 în vederea ajustării tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Arad- inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 207/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 201/2022 privind reluarea procedurii de evaluare și desemnarea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managementului la Filarmonica Arad - inițiativa viceprimarului

11. Proiect de hotărâre nr. 200/2022 privind modificarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad pentru anul 2021 - inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 206/2022 privind aprobarea modificării Programului cultural general al Centrului Municipal de Cultură Arad, pentru anul 2022 - inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 93/2022 cu privire la aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Arad pentru anul 2022 – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 203/2022 cu privire la aprobarea preluării excedentului bugetar la finalul anului 2021 de la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice la bugetul local al municipiului Arad – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 220/2022 privind aprobarea încheierii cu SC Gospodărirea Comunală Arad SA a unui contract de prestări servicii de curățenie și igienizare la sediul principal și sediile secundare ale Primăriei Municipiului Arad, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare– inițiativa primarului.


16. Proiect de hotărâre nr. 221/2022 privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2023– inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 208/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior – Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 209/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad – Liceul Național de Informatică Arad”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1– inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 210/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ” Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior – Liceul cu Program Sportiv”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. – inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 211/2022 de aprobare a depunerii proiectului „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)” în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată, Apelul de Proiecte: PNRR/ 2022/C5/1/A3.1/1 a clădirilor rezidențiale multifamiliale – inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre nr. 212/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare– inițiativa primarului.

22. Proiect de hotărâre nr. 213/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 320/2019 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice SF și a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiție „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului” – inițiativa primarului.

23. Proiect de hotărâre nr. 214/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 40/2019 referitoare la aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială în vederea implementării în comun a proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate, zona Tarafului”, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului.

24. Proiect de hotărâre nr. 215/2022 de aprobare a depunerii proiectului „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr. 4)” în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3.:Renovarea energetică moderată sau aprofundată, Apelul de Proiecte: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a clădirilor rezidențiale multifamiliale – inițiativa primarului.

25. Proiect de hotărâre nr. 216/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ” Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – inițiativa primarului.
26. Proiect de hotărâre nr. 217/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad –Școala Gimnazială Caius Iacob”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – inițiativa primarului.

27. Proiect de hotărâre nr. 218/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad – Colegiul Național Vasile Goldiș”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – inițiativa primarului.

28. Proiect de hotărâre nr. 219/2022 de aprobare a depunerii proiectului „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 3)” în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - inițiativa primarului

29. Proiect de hotărâre nr. 222/2022 de aprobare a depunerii proiectului „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 2)” în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1- inițiativa primarului

30. Proiect de hotărâre nr. 642/2021 ed. 1 rev.1 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent ,,Parc fotovoltaic, industrie și depozitare” intravilan mun. Arad, Calea 6 Vânători, imobil identificat prin C.F. nr. 338919 – Arad, jud. Arad S.C. C-GAZ&Energy Distribuție S.R.L. și S.C. GAS & Power Trading S.R.L. - inițiativa primarului

31. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved