Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66614462
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 08-12-2010

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare - inițiativa primarului


Nr. 74685/08.12.2010

Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmit următorulA N U N Ț


Începând cu data miercuri, 08.12.2010, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare – inițiativa primarului.

Până la data de 21.12.2010, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 08.12.2010, între orele 8,00-18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing. Gheorghe Falcă
ROMÂNIA P R O I E C T A v i z a t
JUDETUL ARAD Nr.________din __________2010 S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr._____
din ________________ 2010
privind reglementarea regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope,
altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare


Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.72.929 din 30,11.2010, privind reglementarea comercializării substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare;
-raportul de specialitate al Direcției Strategii Publice și Comunicare, înregistrat cu nr. 72.930 din 30.11.2010
-prevederile Legii nr.339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și tabelele I, II și III care precizează plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope interzise comercializării;
-O.U.G 6/2010 pentru completarea Legii nr. 339/2005, tabelele I, II și III au fost completate cu noi categorii de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope interzise comercializării, rezultând astfel că aceste tabele au un caracter exemplificativ, iar nu unul limitativ, putând oricând fi completate prin reglementări juridice ulterioare;
-H.G. nr. 575/2010, pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
-faptul că, în Municipiul Arad, au fost constatate numeroase cazuri de consum de plante, substanțe și preparate stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope comercializate prin magazine, soldate cu implicații deosebit de grave asupra vieții si sănătății populației și care nu erau din cele cuprinse în tabelele I, II și III din Legea nr. 339/2005 ori în celelalte acte normative în vigoare la data prezentei, rezultând astfel că există mai multe categorii de plante, substanțe și preparate de acest gen care au rămas în afara reglementărilor legale în vigoare;
-prevederile O.G. nr.99/2000, care precizează că activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață trebuie să se facă în conformitate și cu respectarea principiilor liberei concurențe, a protecției vieții și securității consumatorilor, precum și ale O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorilor, care interzice atât comercializarea de produse sau prestarea de servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor, cât și producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute;
-punctele de vedere exprimate de instituțiile publice cu responsabilități în materie, organizații nonguvernamentale, asociații de proprietari, instituții medicale, culturale, de învățământ etc care au solicitat intervenția administrației publice locale în sensul reglementării comercializării plantelor substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare;
În temeiul art.36, alin.(l), alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct. 1, 2, 3 și 5, alin.(9) și al art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E

Art. l. În Municipiul Arad sunt interzise comercializarea, deținerea și distribuția plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, de orice fel, care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, ordinea și liniștea publică, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare, precum și distribuirea sau oferirea de eșantioane ale plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute mai sus.
Art.2. Interdicția de la art. 1 se aplică și oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice sau psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare, disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au o altă destinație de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.
Art.3. In termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comercianții din Municipiul Arad sunt obligați să distrugă, pe cheltuiala lor și fără afectarea mediului înconjurător, toate stocurile de plante, substanțe și preparate de natura celor care fac obiectul prevederilor art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Nerespectarea prevederilor art.1 și 2 din hotărâre constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000-2.500 lei.
(2) În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Art.5. Se interzice avizarea autorizațiilor de funcționare eliberate agenților economici pentru activități comerciale care fac obiectul prezentei hotărâri, Hotărârea nr.187/2006, republicată, privind Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în Municipiul Arad, urmând a se modifica în mod corespunzător.
Art.6. Concomitent aplicării sancțiunii, agentul constatator va dispune, după caz, sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de confiscare, in vederea distrugerii, a produselor ce fac obiectul contravenției, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.7. Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată și se sancționează de către primar și împuterniciții acestuia.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică și se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate și împuterniciții săi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A R
cod PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr._________din_________2010


În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art.37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope în municipiul Arad, în susținerea căruia prezint următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor plante și substanțe, din cauza intoxicărilor pe care le produc și riscului de abuz, constituie un semnal de alarmă pe care autoritățile publice trebuie să-l ia în considerare și să întreprindă toate măsurile legale de care dispun pentru a interzice această activitate.
Constatăm că numeroși tineri, chiar minori, în stare de dependență patologică, stau la rând, zilnic, la magazinele arădene, pentru a se aproviziona cu astfel de produse.
Astfel cum rezultă din documentele de sesizare aduse la cunoștința noastră de către conducerea școlilor din municipiu, de asociațiile de proprietari, de comitetele de părinți din școli, de reprezentanții cultelor reprezentative, poliție și, mai ales, de responsabilii din unitățile spitalicești din Municipiul Arad, fenomenul prezintă un pericol deosebit de grav pentru viața și sănătatea populației, îndeosebi a tinerei generații, față de creșterea și educarea căreia autoritățile administrației publice locale trebuie să se solidarizeze cu familia, biserica și școala.
Unele din plantele, substanțele și preparatele stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope comercializate pe raza municipiului Arad, prin « magazinele de vise », scapă controlului prevederilor legale în vigoare, neexistând o reglementare unitară în această privință.
Constatând că fenomenul descris este răspândit în întreaga țară, cu consecințe publice grave și că, în lipsa unor acte normative cu forță juridică generală, apte să asigure o intervenție aplicabilă la nivel național, autoritățile administrației publice locale din marile orașe au inițiat demersuri în sensul interzicerii comercializării de produse sau prestării de servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor, cât și producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute
Toate aceste elemente care vizează interesul general al sănătății populației unui oraș impun, cu caracter de urgență, luarea unor măsuri administrative de interzicere în municipiul Arad, a activităților agenților economici care oferă, pun în vânzare sau vând plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, inclusiv compușii derivați ai acestora, fapt pentru care
propun adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

P R I M A R
Gheorghe Falcă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA STRATEGII PUBLICE, COMUNICARE
Serviciul Transport Public Local, Autorizare activități economice
Nr._________din________2010

RAPORT DE SPECIALITATE
privind reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope în Municipiul Arad

În ultima perioadă, fenomenul « magazinelor de vise », astfel cum sunt numite activitățile unor agenți economici care comercializează plante, substanțe și preparate stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, inclusiv compușii derivați ai acestora au luat o amploare deosebita. Datorită efectelor halucinogene, consumul, în special de către tineri, a acestor substanțe a ajuns să crească progresiv, iar rezultatele sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea publică. În orașul Arad, au fost înregistrate mai multe situații (cea mai recentă în luna noiembrie) când numeroși tineri și copii au fost internați în spitale în stare gravă datorită intoxicărilor pe care le produce consumul acestor plante și substanțe.
Prin Legea nr.339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor stupefiante și psihotrope s-a reglementat regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul, distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea și tranzitul pe teritoriul național al plantelor spontane sau cultivate, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexa care face parte integrantă din lege. Substanțele prevăzute în tabelele II și III din anexa la lege și preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, și altor dispoziții aplicabile substanțelor și preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi. Din analiza textului de lege rezultă că au fost supuse reglementării plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope. Pe cale de consecință, rezultă că nu a fost supusă reglementării, de către legiuitor, interzicerea comercializării altor plante, substanțe și preparate stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope. De asemenea, listele cu substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope au un caracter exemplificativ și nu unul limitativ (acestea se actualizează ori de câte ori este necesar prin H.G.), fapt ce conferă consiliilor locale posibilitatea ca plantele, substanțele și preparatele stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, necuprinse in liste, să poată face obiectul reglementărilor prin hotărâri ale consiliilor locale. Luând în considerare toate aceste elemente care vizează interesul general al sănătății populației unui oraș, dar și posibilitatea intervenției administrației publice locale prevăzută de O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se impune luarea unor măsuri de interzicere, în municipiul Arad, a activităților agenților economici care comercializează plante, substanțe și preparate stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, inclusiv compușii derivați.
Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorilor, se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor precum și producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute, iar conform art.7 din aceeași ordonanță, comercianții au obligația să pună pe piață numai produse sigure și, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate și/sau certificate și să se comercializeze pe piață numai produse care respectă condițiile prescrise sau declarate.
Consiliilor locale, ca autorități publice locale, le sunt date în competență reglementarea raporturilor juridice ce se nasc în unitatea administrativ-teritorială din raza de competență. Această calitate îi este conferită de art.36, alin.(1) din Legea nr.215/2001, conform cărora consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Conform art.36, alin.2, lit.d) și a alin.6, lit.a), pct.1, 2, 3 și 5, consiliul local are atribuțiuni în privința gestionării serviciilor furnizate către cetățeni, în sensul ocrotirii sănătății, educației, familiei, tineretului. Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU
Claudia Macra Corina Oarșă Liliana Florea

[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved