Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66612409
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 14-11-2007

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2007 a plafonului creanțelor fiscale care se anulează - inițiativa primarului


Nr. 73855/14.11.2007

Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmit următorul
A N U N Ț


Începând cu data de joi, 15.11.2007, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, beneficiar Sabou Cornel, proiect nr. 1/2007, elaborat de SC Proiect Linia B SRL – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spațiu de depozitare și comercializare materiale de construcții”, str. Pădurii nr. 55, beneficiar Bradea Gavril Gheorghe, proiect nr.17/2006, elaborat de SC Pro Urban SRL – inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2007 a plafonului creanțelor fiscale care se anulează – inițiativa primarului.

Până la data de 29.11.2007, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 15.11.2007, între orele 8,00-17,00, la Centrul de Informare Cetățeni, camera 2.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing. Gheorghe Falcă


R O M Â N I A V I Z A T
JUDEȚUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Doina Paul
CONSILIUL LOCAL


PROIECT


HOTĂRAREA nr._____
din _______________
privind stabilirea pentru anul 2007 a
plafonului creanțelor fiscale care se anulează


Consiliul Local al Municipiului Arad:
Având în vedere:
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.__________/_____________;
- prevederile art.178 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul Biroului Juridic, Contestații, Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr._______/________;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă plafonul creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2007 care se anulează, în sumă de 10,00 lei, cu excepția contribuabililor care în data de 01.01.2008 vor fi înregistrați în evidențele Direcției Venituri cu bunuri și/sau servicii impozabile .

Art.2. Prezenta se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.


Președinte de ședință, Secretar,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA VENITURI
BIROUL JURIDIC, CONTESTAȚII
Nr. ___________/___________


RAPORT
Încheiat azi, 05.11.2007


Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr._______/_________, a d-lui Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad;
Obiect: Propunerea de aprobare a plafonului creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2007 care se anulează.
Considerații de ordin general:
La art.178 din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se prevede: „(1) În situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somației prin poștă sunt suportate de organul fiscal.
(2) Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anulează. Anual, prin hotărâre a Guvernului se stabilește plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.
(3) În cazul creanțelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.”

Considerații de ordin economic:
Executarea silită a contribuabililor care au restanțe la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, transport, legate de organizarea licitațiilor etc, cheltuieli care depășesc valoarea de 10,00 lei. În afara acestor cheltuieli, executarea silită presupune și cheltuieli poștale, care sunt în cuantum de 4,4 lei (comunicarea înștiințării de plată și a somației).


Având în vedere aceste cheltuieli, pentru creanțele fiscale restante la data de 31.12.2006, plafonul creanțelor fiscale anulate s-a stabilit la suma de 10 lei, aceeași sumă fiind propusă și pentru creanțele fiscale restante la data de 31.12.2007.

Considerații de ordin juridic: prevederile art.178 din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea plafonului creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2007 care se anulează, în sumă de 10,00 lei cu excepția contribuabililor care în data de 01.01.2008 vor fi înregistrați în evidențele Direcției Venituri cu bunuri și/sau servicii impozabile.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJ., Tiberiu Dekany Pavel Neamțiu Dan Dolca

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR
NR.___________/___________

EXPUNERE DE MOTIVEPrimarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
- prevederile art.178 din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- executarea silită a contribuabililor care au restanțe la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, transport, legate de organizarea licitațiilor etc, cheltuieli care depășesc valoarea de 10,00 lei.


În temeiul art. 46 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată și ale art.37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.275 din 13 iulie 2004, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- propunerea de aprobare a plafonului creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2007 care se anulează, în sumă de 10,00 lei.


PRIMAR,
Ing. Gheorghe Falcă[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved