Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 71376164
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 02-11-2007

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiectul de hotărâre privind modificarea plafonului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007 - inițiativa primarului


Nr. 71435/02.11.2007

Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmit următorul
A N U N Ț


Începând cu data de sâmbătă, 03.11.2007, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

Proiectul de hotărâre privind modificarea plafonului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007 – inițiativa primarului.

Până la data de 16.11.2007, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 05.11.2007, între orele 8,00-17,00, la Centrul de Informare Cetățeni, camera 2.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing. Gheorghe Falcă
R O M Â N I A Avizat,
JUDETUL ARAD P R O I E C T S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Doina Paul
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr._____
din______________2007
privind modificarea plafonului prevăzut la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007Consiliul Local al Municipiului Arad;
Având în vedere:
 Initiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 71395/02.11.2007;
 Raportul comun al Biroului Societăți Comerciale si Directiei Economice, nr. 71395/02.11.2007;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
 Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local de călători;
 HGR nr.828/2003 pentru aplicarea Legii nr.92/2007 privind serviciile regulate de transport public;
 OUG nr.111/10.10.2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr.487/2006;
În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (2) lit. „d” și alin.(6) lit.”a”, pct.2 și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1 (1): Se modifică plafonul prevăzut la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007, etapizat, după cum urmează:
 1 ianuarie 2008: 600 lei;
 1 aprilie 2008: 620 lei.
(2): Se modifică în mod corespunzător metodologia prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007.

Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Direcția Economică și SC Compania de Transport Public SA Arad și se va comunica celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.PRESEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 71395 din 02.11.2007E X P U N E R E D E M O T I V EAvând în vedere :
• Faptul cã prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.87/20.04.2007 s-a aprobat gratuitate la transportul în comun cu tramvaiele pentru pensionarii din municipiul Arad care au venitul lunar mai mic de 550 lei și subvenționarea din bugetul local a 50% din contravaloarea tarifului privind transportul în comun cu tramvaiele, pe bază de abonament a pensionarilor din municipiul Arad care au venitul lunar mai mare de 550 lei;
• Sesizãrile formulate de persoanele pensionare care nu se încadreazã în această categorie de venituri ;
• Mobilitatea redusă si lipsa posibilitătilor privind obtinerea de venituri suplimentare pentru aceste categorii de persoane ;
• Intrarea în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2007 a OUG nr.111/10.10.2007, prin care se majorează valoarea punctului de pensie ;
Consider oportunã aprobarea măsurii de creștere a plafonului invocat la art.1 care se va majora pe transe, după cum urmează:

 1 ianuarie 2008: 600 lei;
 1 aprilie 2008: 620 lei.


P R I M A R,
Gheorghe Falcă


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Biroul societăti comerciale
Nr. 71395/02.11.2007


RAPORTUL SERVICIILOR DE SPECIALITATE


Referitor la : inițiativa domnului Primar Gheorghe Falcă exprimatã în Expunerea de motive nr.71395/02.11.2007.
Obiect : aprobarea măsurii de creștere a plafonului prevazut la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007, după cum urmează:
 1 ianuarie 2008: 600 lei;
 1 aprilie 2008: 620 lei.
Având în vedere :
 Prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, conform căreia una din atribuțiile Consiliului Local este și contribuția la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială;
 Prevederile din Ordonanța 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, conform căreia unul dintre principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciilor de transport public local de călători este și “acordarea de facilități unor categorii de persoane”;
 OUG nr.111/10.10.2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr.487/2006.

P R O P U N E M:
Aprobarea măsurilor de protecție socială invocate în Expunerea de motive a Primarului municipiului Arad.
Sustinerea financiară a influentelor rezultate se va face în continuare din subventionarea cu 35% a cheltuielilor materiale de functionare-exploatare a activitătii de transport în comun cu tramvaiele desfăsurată de către SC CTP SA Arad.


DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU BUGET, ȘEF BIROU,
Petru Tamaș Claudia Grozavu Corneliu Neamțiu


[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved