Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596203
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 03-02-2022

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi– inițiativa primarului


Nr. 8008/ 03.02.2022
Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ț

Începând cu data de joi, 03.02.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi– inițiativa primarului

Până la data de 23.02.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 04.02.2022, pe pagina primariei, secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte.P R I M A R
Călin Bibarț

Vizualizeaza - Editia 1, Revizia 1


 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL Nr. 50/31.01.2022 Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A nr. ______
din ____________________
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare cu nr. 6533/28.01.2022,
Luând în considerare raportul nr. 6334/28.01.2002 întocmit de Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Direcției Edilitară, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,
Prevederile Ordinului nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare,
Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Numărul maxim de autorizații taxi care se eliberează pentru transport persoane în regim de taxi în municipiul Arad, este de 800. Până se va ajunge la acest număr, reducerea autorizațiilor se va realiza astfel:
- în cazul renunțării benevole a posesorului autorizației taxi ca urmare a întreruperii activității;
- în caz de deces a posesorului autorizației taxi, persoană fizică;
- în caz de faliment persoană juridică;
- în cazul nerespectării prevederilor legale care sunt sancționate cu retragerea autorizației de transport sau a autorizației taxi.
(2) Numărul maxim de autorizații taxi care se eliberează pentru transport bunuri în regim de taxi, este de 30. Autorizațiile taxi se eliberează în conformitate cu Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi.
(3) În municipiul Arad se aprobă un număr de 10 taximetre care vor fi dotate cu rampă pentru persoanele cu dizabilități.
Art. 3. Se aprobă achiziționarea ecusoanelor taxi, conform modelului prezentat în Anexa 1C, cu recuperarea contravalorii acestora de la persoanele fizice și juridice cărora li se eliberează acestea.
Sumele se vor asigura din fondurile existente în bugetul local la capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale". Dimensiunea ecusonului sub forma de etichetă ovală este de 270x190 mm și are următoarele elemente de identificare: localitatea de unde se emite autorizația, stema instituției la dimensiunea de 28 mm x 42 mm, numărul de autorizație, numărul de înmatriculare al autoturismului și perioada valabilității care va prezenta constructiv posibilitatea constituirii elementului de siguranță.
Art. 4. (1) Tariful de distanță maximal pentru transportul în regim de taxi, stabilite în baza normelor prevăzute în art. 6 alin. (1), lit. c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, este de 3,5 lei/km, așa cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 309/2010.
(2) În cazul în care transportatorii autorizați doresc stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport în regim de taxi, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 243/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.
Art. 5. Cuantumul taxelor speciale cuprinse în Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi se stabilește prin hotărârea privind impozitele și taxele locale.
Art. 6. Numărul minim de taxiuri necesare în trafic este de 600 pe timp de zi și 200 pe timp de noapte.
Art. 7. Asigurarea continuității serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei se va realiza de către dispeceratele autorizate, astfel încât în permanență să fie asigurat în trafic un număr minim de 200 de taxiuri în orice moment al zilei. La cerere, Primăria Municipiului Arad, în efectuarea activităților de control, poate solicita graficul de prezență al zilei în care se efectuează controlul.
Art. 8. Locurile de staționare a taxiurilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. 11 la Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi .
Art. 9. (1) Pentru accesul în locurile de așteptare a clienților se achită taxa de parcare în stațiile taxi cu cuantumul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind impozitele și taxele locale.
(2) Taxa de parcare în stațiile taxi se achită lunar, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.
Art. 10. Culoarea autovehiculelor care efectuează activitate de taxi pe raza Municipiului Arad, este culoarea prevăzută în Cartea de identitate a autovehiculului. Elementele de identificare în trafic a taxiurilor rămânând cele prevăzute de lege (banda șah, ecusoanele, tarifele practicate, lampa taxi).
Art. 11. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009, privind aprobarea Regulamentului de desfășurarea a activității de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică.
Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu

Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice
Red./Dact. C.N./C.N
Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 6533/28.01.2022


În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 356 din 29 noiembrie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
- Adreselor cu numărul 34249/28.04.2021 și 57744/26.07.2021, a celor două Asociații reprezentative ale taximetriștilor și a proceselor verbale întocmite urmare a întâlnirilor cu cele două Asociații, prin care s-a hotărât abrogarea Hotărârii Consiliului Local cu nr 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, datorită numeroaselor modificări survenite;
Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi.

PRIMAR,
CĂLIN BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITARĂ
COMPARTIMENTUL TRANSPORT LOCAL, AUTORIZARE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Nr. 6534/28.01.2022

R A P O R T

Referitor la :
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6533/28.01.2022 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
Considerente generale:
Datorită, a mai multor modificări aduse Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare, precum și a mai multor modificări aduse Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi cu modificările și completările ulterioare, a rezultat necesitatea efectuării mai multor modificări în conținutul Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi. Datorită faptului că modificările sunt numeroase s-a luat hotărârea adoptării unui nou regulament prin care să se stabilească regulile generale privind autorizarea transportului în regim de taxi, a obligațiilor transportatorilor autorizați și a taximetriștilor, nivelul tarifelor de distanță maximale, precum și controlul activității autovehiculelor pe traseu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu nr 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare. Toate modificările propuse sunt stabilite împreună cu asociațiile profesionale reprezentative care au filială în municipiul Arad.

Considerente juridice:
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,


P R O P U N E M

- Aprobarea Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care se eliberează pentru transport persoane în regim de taxi în municipiul Arad la 800 conform art. 14, alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care se eliberează pentru transport bunuri în regim de taxi la 30. Din numărul total de 800 de locuri 10 taximetre vor fi dotate cu rampă pentru persoanele cu handicap.
- Aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi.
- Aprobarea achiziționării ecusoanelor taxi, conform modelului prezentat în Anexa nr.1C, cu recuperarea contravalorii acestora de la persoanele fizice și juridice cărora li se eliberează acestea. Sumele se vor asigura din fondurile existente în bugetul local capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale". Dimensiunea ecusonului sub forma de etichetă ovală este de 270x190 mm și are următoarele elemente de identificare: localitatea de unde se emite autorizația, stema instituției la dimensiunea de 28x42 mm, numărul de autorizație, numărul de înmatriculare al autoturismului și perioada valabilității care va prezenta constructiv posibilitatea constituirii elementului de siguranță.
- Aprobarea tarifului de distanță maximal pentru transportul în regim de taxi, stabilite prin prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, art. 13, lit. (b), așa cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 309/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2009, este de 3.50 lei/km.
- Cuantumul taxelor speciale cuprinse în Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi, din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se stabilește prin hotărârea privind impozitele și taxele locale.Director executiv, Consilier,
Liliana Florea Cerasela Novac

Vizat Juridic,
Nume prenume _________________________
Semnătura _________________________
Data _________________________
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved