Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66151661
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 01-10-2021

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent Zona centru sportiv si de agrement extravilan Mun Arad pe parcela identificata prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad - initiativa primarului


Nr. 75955/01.10.2021
Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ț


Începând cu data de vineri, 01.10.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: “Zonă centru sportiv și de agrement”, extravilan Mun. Arad, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 – Arad - inițiativa primarului

Până la data de 20.10.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 04.10.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 - 17:30, Vineri între orele 08:30 - 14:00.

P R I M A R
Călin Bibarț


ROMÂNIA AVIZAT,
JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Lilioara STEPANESCU
CONSILIUL LOCAL
Proiect
Nr. 464/1.10.2021
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă centru sportiv și de agrement",
extravilan Municipiul Arad, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 75810 / A5 / 30.09.2021,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 73276 / A5 / 30.09.2021, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 75666 / A5 / 30.09.2021, a Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 20/ 30.09.2021,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E :


Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Zonă centru sportiv și de agrement”, extravilan Municipiul Arad, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiari: PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA
2. Elaborator: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana BALOGH, pr.nr. 107/2019

3. Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanelor fizice PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA și măsoară o suprafață totală de 15.000,00 mp.

Art.2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ :
Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei zone - centru sportiv și de agrement, cu acces dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:
a) construcții noi:
- clădiri P, P+1 - vestiare, tribune, birouri administrative, cafenea/restaurant;
- terenuri sport în aer liber, cu posibilitate de acoperire în sezonul rece.
b) dotări tehnico-edilitare (puț forat, stație pompe, bazin vidanjabil, etc.),
c) sistematizarea verticală a terenului,
d) drumuri și platforme de incintă, parcaje,
e) alei pietonale,
f) împrejmuire teren,
g) amenajare zone verzi.

• Funcțiunea dominantă:
- sport și agrement;
• Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei:
- birouri administrative;
- vestiare;
- tribune;
- platforme carosabile/parcaje și drumuri;
- amenajări tehnico-edilitare;
- zone verzi;
- platformă gospodărească.
• Utilizări permise cu condiții:
- servicii formare profesională și comerț exclusiv pentru deservirea funcțiunii dominante (cafenea, restaurant, mic comerț cu produse și consumabile din domeniul sportului,etc.);
- educație formală și non-formală a copiilor și tinerilor în domeniul sportului și turismului;
- recuperare locomotorie a persoanelor (după accidente sau a persoanelor cu handicap).
• Utilizări interzise:
- funcțiuni producție și depozitare.
• Interdicții temporare:
- nu este cazul.

Zonificare funcțională:
SpA - Unitatea principală are destinația unități sport și agrement în regim de înălțime maxim P+1E

Subunități:
ISi - Servicii formare profesională, comerț, birouri administrative P,P+1E
Cc - Acces carosabil din DJ 709C autorizat, conform P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
P - Platformă parcaje;
SP - Zone verzi amenajate;
TE - Zonă amenajări tehnico-edilitare;
PRc - Zonă protecție drum județean (DJ 709C);
PRcn - Zonă protecție canal de desecare (Cn 1149).

2.2. Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis: 30,00%;
• CUT maxim admis: 0,60.

2.3. Regimul de înalțime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este P+1E, cu înălțimea maximă de max. 9,00 m (114,00 NMN) la cornișă și max. 12,00 m (117,00 NMN) la coamă față de cota ±0,00 (105,00 NMN).
2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Limita de proprietate la frontul stradal se află în afara zonei de siguranță a drumului județean DJ 709C (de lățime 1,50 m de la marginea carosabilului), astfel că împrejmuirea la frontul stradal poate fi amplasată pe limita de proprietate.
Aliniamentele minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă 02 A - ,,Reglementări Urbanistice Zonificare”) – include construcții P, P+1E propuse și parțial amenajări platforme carosabile și parcaje – față de limitele de proprietate:
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 37,50 m față de limita de proprietate, respectiv minim 51,00 m față de axul drumului județean DJ 709C;
- vest: minim 3,00 m față de limita de proprietate, dar nu mai puțin de H/2;
- nord-vest (spre Cn 1149) și nord: min. 6,00 m;
- est: minim 41,00 m față de limita de proprietate pentru construcțiile amplasate în jumătatea nordică a incintei, respectiv min. 1,00 m pentru construcția parter amplasată înspre drumul județean DJ 709C.
Terenuri sport (cu posibilitate acoperire cu structuri ușoare în sezonul rece):
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 42,00 m față de limita de proprietate;
- est și vest: minim 2,00 m față de limita de proprietate.
2.5. Spații verzi:
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – sport și agrement, se vor amenaja spații verzi înierbate în suprafață de minim 30,00%, avându-se în vedere prevederile Anexei nr. 6 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2.6. Parcări :
Parcajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, va fi prevăzut minim câte un loc de parcare pentru fiecare 2 clienți sau angajați.
Vor fi necesare un minim de 23 locuri parcaje autoturisme mici (angajați/clienți).

2.7.Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Deservirea rutieră a terenului propus spre reglementare urmează a se asigura dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". Acest acces a primit Autorizația nr. 21897/07.10.2020 a Consiliului Județean Arad – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri. S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Accesul carosabil la incinta reglementată se va realiza printr-o intersecție în "T" a drumului de incintă nou propus cu drumul de incintă existent pe parcela identificată prin C.F. nr. 337432 Arad.
Pentru deservirea circulației interioare se va amenaja un drum de incintă pentru accesul la platforma pentru parcarea autoturismelor. Structura rutieră prevăzută va fi rigidă din dale prefabricate din beton, așezate pe o fundație din balast și piatră spartă. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.
Pentru asigurarea circulației pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale terenurilor de sport și clădirilor propuse, executate din pavaj.
Se va asigura accesul autospecialelor de intervenție pentru stingerea incendiilor de min. 3,50 m lățime, cu posibilitate de acces inclusiv de pe proprietatea învecinată la vest. Pentru a doua latură a construcțiilor se asigură accese pentru forțele (personalul) de intervenție, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime.
Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

2.8.Utilități:
Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red./Dact. NI/DS
Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.75810/A5/30.09.2021REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă centru sportiv și de agrement ",
extravilan Mun. Arad,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad- beneficiari: PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA
- elaborator: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana BALOGH, pr.nr. 107/2019


Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanelor fizice PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA și măsoară o suprafață totală de 15.000,00 mp.


Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 67014 din 31.08.2021 de către PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA;
- raportul de specialitate nr. 75666 / A5 / 30.09.2021 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. 73276 / A5 / 30.09.2021, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. 20/30.09.2021 al Arhitectului-Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 2026/07.10.2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:
- realizarea unei ,, Zonă centru sportiv și de agrement”, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad.Funcțiuni propuse prin PUZ :
Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei zone - centru sportiv și de agrement, cu acces dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:
h) construcții noi:
- clădiri P, P+1 - vestiare, tribune, birouri administrative, cafenea/restaurant;
- terenuri sport în aer liber, cu posibilitate de acoperire în sezonul rece.
i) dotări tehnico-edilitare (puț forat, stație pompe, bazin vidanjabil, etc.),
j) sistematizarea verticală a terenului,
k) drumuri și platforme de incintă, parcaje,
l) alei pietonale,
m) împrejmuire teren,
n) amenajare zone verzi.


• Funcțiunea dominantă:
- sport și agrement;
• Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei:
- birouri administrative;
- vestiare;
- tribune;
- platforme carosabile/parcaje și drumuri;
- amenajări tehnico-edilitare;
- zone verzi;
- platformă gospodărească.
• Utilizări permise cu condiții:
- servicii formare profesională și comerț exclusiv pentru deservirea funcțiunii dominante (cafenea, restaurant, mic comerț cu produse și consumabile din domeniul sportului,etc.);
- educație formală și non-formală a copiilor și tinerilor în domeniul sportului și turismului;
- recuperare locomotorie a persoanelor (după accidente sau a persoanelor cu handicap).
• Utilizări interzise:
- funcțiuni producție și depozitare.
• Interdicții temporare:
- nu este cazul.


Zonificare funcțională:
SpA - Unitatea principală are destinația unități sport și agrement în regim de înălțime maxim P+1E
Subunități:
ISi - Servicii formare profesională, comerț, birouri administrative P,P+1E
Cc - Acces carosabil din DJ 709C autorizat, conform P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
P - Platformă parcaje;
SP - Zone verzi amenajate;
TE - Zonă amenajări tehnico-edilitare;
PRc - Zonă protecție drum județean (DJ 709C);
PRcn - Zonă protecție canal de desecare (Cn 1149).


Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis: 30,00%;
• CUT maxim admis: 0,60.


Regimul de înalțime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este P+1E, cu înălțimea maximă de max. 9,00 m (114,00 NMN) la cornișă și max. 12,00 m (117,00 NMN) la coamă față de cota ±0,00 (105,00 NMN).


Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Limita de proprietate la frontul stradal se află în afara zonei de siguranță a drumului județean DJ 709C (de lățime 1,50 m de la marginea carosabilului), astfel că împrejmuirea la frontul stradal poate fi amplasată pe limita de proprietate.
Aliniamentele minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă 02 A - ,,Reglementări Urbanistice Zonificare”) – include construcții P, P+1E propuse și parțial amenajări platforme carosabile și parcaje – față de limitele de proprietate:
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 37,50 m față de limita de proprietate, respectiv minim 51,00 m față de axul drumului județean DJ 709C;
- vest: minim 3,00 m față de limita de proprietate, dar nu mai puțin de H/2;
- nord-vest (spre Cn 1149) și nord: min. 6,00 m;
- est: minim 41,00 m față de limita de proprietate pentru construcțiile amplasate în jumătatea nordică a incintei, respectiv min. 1,00 m pentru construcția parter amplasată înspre drumul județean DJ 709C.
Terenuri sport (cu posibilitate acoperire cu structuri ușoare în sezonul rece):
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 42,00 m față de limita de proprietate;
- est și vest: minim 2,00 m față de limita de proprietate.


Parcelarea:
Este permisă parcelarea ulterioară a terenului, corelată cu grupurile de terenuri de sport, pe tipuri: tenis, fotbal, și cu construcțiile propuse, cu condiția respectării cumulativ a următoarele condiții:
a) suprafața minimă a parcelei de 2.000,00 mp;
b) acces direct la un drum de incintă sau asigurarea de servituți de trecere.


Spații verzi:
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – sport și agrement, se vor amenaja spații verzi înierbate în suprafață de minim 30,00%, avându-se în vedere prevederile Anexei nr. 6 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Parcaje:
Parcajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, va fi prevăzut minim câte un loc de parcare pentru fiecare 2 clienți sau angajați.
Vor fi necesare un minim de 23 locuri parcaje autoturisme mici (angajați/clienți).


Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Deservirea rutieră a terenului propus spre reglementare urmează a se asigura dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". Acest acces a primit Autorizația nr. 21897/07.10.2020 a Consiliului Județean Arad – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri. S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Accesul carosabil la incinta reglementată se va realiza printr-o intersecție în "T" a drumului de incintă nou propus cu drumul de incintă existent pe parcela identificată prin C.F. nr. 337432 Arad.
Pentru deservirea circulației interioare se va amenaja un drum de incintă pentru accesul la platforma pentru parcarea autoturismelor. Structura rutieră prevăzută va fi rigidă din dale prefabricate din beton, așezate pe o fundație din balast și piatră spartă. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.
Pentru asigurarea circulației pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale terenurilor de sport și clădirilor propuse, executate din pavaj.
Se va asigura accesul autospecialelor de intervenție pentru stingerea incendiilor de min. 3,50 m lățime, cu posibilitate de acces inclusiv de pe proprietatea învecinată la vest. Pentru a doua latură a construcțiilor se asigură accese pentru forțele (personalul) de intervenție, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime.
Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
P R I M A R
Călin Bibarț


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
red./dact. NI/DSCod: PMA-S4-01PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ȘEF
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 75666/30.09.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă centru sportiv și de agrement",
extravilan Mun. Arad,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad

- beneficiari: PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA;
- elaborator: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana BALOGH, pr.nr. 107/2019
Încadrarea în localitate
Imobilul - terenul este situat în extravilanul Municipiului Arad, la aproximativ 3,3 km față de limita nord-vestică a U.A.T. Arad, în direcția Variașu Mic.
Situația juridică a terenului
Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanelor fizice PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA și măsoară o suprafață totală de 15.000,00 mp.
Situația existentă
Prin documentația P.U.Z. și R.L.U. se va reglementa din punct de vedere urbanistic parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad, în vederea construirii unei zone centru sportiv și de agrement.
Deservirea rutieră a terenului propus spre reglementare urmează a se asigura dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". Acest acces a primit Autorizația nr. 21897/07.10.2020 a Consiliului Județean Arad – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri. S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Accesul carosabil la incinta reglementată se va realiza printr-o intersecție în "T" a drumului de incintă nou propus cu drumul de incintă existent pe parcela identificată prin C.F. nr. 337432 Arad.
Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:
- la nord – canalul de desecare Cn 1149, drum de exploatare și terenuri arabile în extravilan;
- la vest – parcelă reglementată prin P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
- la est – terenuri arabile în extravilan;
- la sud – drumul județean DJ 709C Arad-Variașu Mic și parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 337433 Arad.
Funcțiuni propuse prin PUZ:
Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei zone - centru sportiv și de agrement, cu acces dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:
o) construcții noi:
- clădiri P, P+1 - vestiare, tribune, birouri administrative, cafenea/restaurant;
- terenuri sport în aer liber, cu posibilitate de acoperire în sezonul rece.
p) dotări tehnico-edilitare (puț forat, stație pompe, bazin vidanjabil, etc.),
q) sistematizarea verticală a terenului,
r) drumuri și platforme de incintă, parcaje,
s) alei pietonale,
t) împrejmuire teren,
u) amenajare zone verzi.
• Funcțiunea dominantă:
- sport și agrement;
• Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei:
- birouri administrative;
- vestiare;
- tribune;
- platforme carosabile/parcaje și drumuri;
- amenajări tehnico-edilitare;
- zone verzi;
- platformă gospodărească.
• Utilizări permise cu condiții:
- servicii formare profesională și comerț exclusiv pentru deservirea funcțiunii dominante (cafenea, restaurant, mic comerț cu produse și consumabile din domeniul sportului,etc.);
- educație formală și non-formală a copiilor și tinerilor în domeniul sportului și turismului;
- recuperare locomotorie a persoanelor (după accidente sau a persoanelor cu handicap).
• Utilizări interzise:
- funcțiuni producție și depozitare.
• Interdicții temporare:
- nu este cazul.

Zonificare funcțională:
SpA - Unitatea principală are destinația unități sport și agrement în regim de înălțime maxim P+1E
Subunități:
ISi - Servicii formare profesională, comerț, birouri administrative P,P+1E
Cc - Acces carosabil din DJ 709C autorizat, conform P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
P - Platformă parcaje;
SP - Zone verzi amenajate;
TE - Zonă amenajări tehnico-edilitare;
PRc - Zonă protecție drum județean (DJ 709C);
PRcn - Zonă protecție canal de desecare (Cn 1149).

Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis: 30,00%;
• CUT maxim admis: 0,60.
Regimul de înalțime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este P+1E, cu înălțimea maximă de max. 9,00 m (114,00 NMN) la cornișă și max. 12,00 m (117,00 NMN) la coamă față de cota ±0,00 (105,00 NMN).
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Limita de proprietate la frontul stradal se află în afara zonei de siguranță a drumului județean DJ 709C (de lățime 1,50 m de la marginea carosabilului), astfel că împrejmuirea la frontul stradal poate fi amplasată pe limita de proprietate.
Aliniamentele minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă 02 A - ,,Reglementări Urbanistice Zonificare”) – include construcții P, P+1E propuse și parțial amenajări platforme carosabile și parcaje – față de limitele de proprietate:
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 37,50 m față de limita de proprietate, respectiv minim 51,00 m față de axul drumului județean DJ 709C;
- vest: minim 3,00 m față de limita de proprietate, dar nu mai puțin de H/2;
- nord-vest (spre Cn 1149) și nord: min. 6,00 m;
- est: minim 41,00 m față de limita de proprietate pentru construcțiile amplasate în jumătatea nordică a incintei, respectiv min. 1,00 m pentru construcția parter amplasată înspre drumul județean DJ 709C.
Terenuri sport (cu posibilitate acoperire cu structuri ușoare în sezonul rece):
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 42,00 m față de limita de proprietate;
- est și vest: minim 2,00 m față de limita de proprietate.
Parcelarea:
Este permisă parcelarea ulterioară a terenului, corelată cu grupurile de terenuri de sport, pe tipuri: tenis, fotbal, și cu construcțiile propuse, cu condiția respectării cumulativ a următoarele condiții:
a) suprafața minimă a parcelei de 2.000,00 mp;
b) acces direct la un drum de incintă sau asigurarea de servituți de trecere.

Spații verzi:
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – sport și agrement, se vor amenaja spații verzi înierbate în suprafață de minim 30,00%, avându-se în vedere prevederile Anexei nr. 6 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Parcaje :
Parcajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, va fi prevăzut minim câte un loc de parcare pentru fiecare 2 clienți sau angajați.
Vor fi necesare un minim de 23 locuri parcaje autoturisme mici (angajați/clienți).
Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Deservirea rutieră a terenului propus spre reglementare urmează a se asigura dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". Acest acces a primit Autorizația nr. 21897/07.10.2020 a Consiliului Județean Arad – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri. S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Accesul carosabil la incinta reglementată se va realiza printr-o intersecție în "T" a drumului de incintă nou propus cu drumul de incintă existent pe parcela identificată prin C.F. nr. 337432 Arad.
Pentru deservirea circulației interioare se va amenaja un drum de incintă pentru accesul la platforma pentru parcarea autoturismelor. Structura rutieră prevăzută va fi rigidă din dale prefabricate din beton, așezate pe o fundație din balast și piatră spartă. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.
Pentru asigurarea circulației pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale terenurilor de sport și clădirilor propuse, executate din pavaj.
Se va asigura accesul autospecialelor de intervenție pentru stingerea incendiilor de min. 3,50 m lățime, cu posibilitate de acces inclusiv de pe proprietatea învecinată la vest. Pentru a doua latură a construcțiilor se asigură accese pentru forțele (personalul) de intervenție, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime.
Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatului de Urbanism nr. 2026 din 07.10.2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:
Nr.
crt. Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Valabilitate
aviz
1 S.C. E-Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad 327459523/09.11.2020 07.10.2021
2 Compania de Apă Arad S.A. 20163/26.10.2020 -
3 Delgaz Grid SA 212642697/09.10.2020 09.10.2021
4 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 5151/06.04.2021 -
5 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.S.I. 926097/08.01.2021 -
6 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.C. 926098/08.01.2021 -
7 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Filiala teritorială de I.F.Arad 261/19.01.2021 19.01.2022
8 MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Arad,
Serviciul Rutier 190394/04.12.2020 -
9 Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureș 13/09.02.2021 09.02.2023
10 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale
,,Transgaz” S.A. ETA/4756/21.10.2020 21.10.2021
11 Consiliul Județean Arad
Direcția Arhitect-Șef 12/25.08.2021 07.10.2021
12 Consiliul Județean Arad
Direcția Tehnică Investiții
Serviciul Administrare drumuri și poduri
Compartimentul elaborare avize și acorduri 27374/02.12.2020 07.10.2021
13 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 340/267/09.06.2021 -
14 Direcția Județeană pentru Cultură Arad 238/U/26.10.2020 -
15 Ministerul Afacerilor Interne
Direcția Generală Logistică 613544/09.11.2020 -
16 Ministerul Apărării Naționale
Statul Major al Apărării DT-7630/23.10.2020 -
17 Serviciul Român de Informații 253762/29.10.2020 29.10.2021
18 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 157/09.04.2021 -
19 Acord utilizare acces DJ 709C
Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ,,EXCELSIOR” 277/15.10.2020 -
20 O.C.P.I. Arad PV 800/2020 -
21 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 28540/1875/11.12.2020 11.12.2021
22 Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 564/22.01.2021 -
În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 09.09.2021 , s-a emis Avizul Tehnic nr. ....................
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.
ARHITECT ȘEF
arh. Emilian-Sorin Ciurariu
Director executiv, Consilier,
arh. Dinulescu Sandra arh. Nicoară Ioana
VIZA JURIDICA

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA, cu domiciliul în județul Arad, Mun. Arad, str. Baladei, nr. 4, bl. 6, et. 3, ap. 12, înregistrată cu nr. 67014 din 31.08.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 20 din 30.09.2021
pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă centru sportiv și de agrement ",
extravilan Mun. Arad,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 - Arad


Inițiatori: PASCU MIHAI-SORIN, PASCU CARINA-ADELINA, SIMON DANIEL-CLAUDIU, SIMON MELANIA-RAMONA
Proiectant: S.C. ARHITECTONIC S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana BALOGH, pr.nr. 107/2019

Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:
- la nord – canalul de desecare Cn 1149, drum de exploatare și terenuri arabile în extravilan;
- la vest – parcelă reglementată prin P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
- la est – terenuri arabile în extravilan;
- la sud – drumul județean DJ 709C Arad-Variașu Mic și parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 337433 Arad.

Prevederile P.U.G și RLU aprobat anterior:
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
- UTR. nr. -:
- regim de construire: .....................;
- funcțiuni dominante: circulații feroviare și rutiere, industrie;
- H max = .............;
- POT max = ...........;
- CUT max = ..............;
- retragerea minimă față de aliniament = .......................;
- retrageri minime față de limitele laterale = ...........................;
- retrageri minime față de limitele posterioare = ..........................

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
• Funcțiunea dominantă:
- sport și agrement;
• Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei:
- birouri administrative;
- vestiare;
- tribune;
- platforme carosabile/parcaje și drumuri;
- amenajări tehnico-edilitare;
- zone verzi;
- platformă gospodărească.
• Utilizări permise cu condiții:
- servicii formare profesională și comerț exclusiv pentru deservirea funcțiunii dominante (cafenea, restaurant, mic comerț cu produse și consumabile din domeniul sportului,etc.);
- educație formală și non-formală a copiilor și tinerilor în domeniul sportului și turismului;
- recuperare locomotorie a persoanelor (după accidente sau a persoanelor cu handicap).
• Utilizări interzise:
- funcțiuni producție și depozitare.
• Interdicții temporare:
- nu este cazul.

Zonificare funcțională:
SpA - Unitatea principală are destinația unități sport și agrement în regim de înălțime maxim P+1E
Subunități:
ISi - Servicii formare profesională, comerț, birouri administrative P,P+1E
Cc - Acces carosabil din DJ 709C autorizat, conform P.U.Z. - ,,Zonă servicii – Centru de pregătire și formare profesională”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 13/29 ianuarie 2019, canalul de desecare Cn 1149 și terenuri arabile în extravilan;
P - Platformă parcaje;
SP - Zone verzi amenajate;
TE - Zonă amenajări tehnico-edilitare;
PRc - Zonă protecție drum județean (DJ 709C);
PRcn - Zonă protecție canal de desecare (Cn 1149).

Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis: 30,00%;
• CUT maxim admis: 0,60.

Regimul de înalțime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este P+1E, cu înălțimea maximă de max. 9,00 m (114,00 NMN) la cornișă și max. 12,00 m (117,00 NMN) la coamă față de cota ±0,00 (105,00 NMN).
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Limita de proprietate la frontul stradal se află în afara zonei de siguranță a drumului județean DJ 709C (de lățime 1,50 m de la marginea carosabilului), astfel că împrejmuirea la frontul stradal poate fi amplasată pe limita de proprietate.
Aliniamentele minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă 02 A - ,,Reglementări Urbanistice Zonificare”) – include construcții P, P+1E propuse și parțial amenajări platforme carosabile și parcaje – față de limitele de proprietate:
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 37,50 m față de limita de proprietate, respectiv minim 51,00 m față de axul drumului județean DJ 709C;
- vest: minim 3,00 m față de limita de proprietate, dar nu mai puțin de H/2;
- nord-vest (spre Cn 1149) și nord: min. 6,00 m;
- est: minim 41,00 m față de limita de proprietate pentru construcțiile amplasate în jumătatea nordică a incintei, respectiv min. 1,00 m pentru construcția parter amplasată înspre drumul județean DJ 709C.
Terenuri sport (cu posibilitate acoperire cu structuri ușoare în sezonul rece):
- sud (spre drumul județean DJ 709C): minim 42,00 m față de limita de proprietate;
- est și vest: minim 2,00 m față de limita de proprietate.
Parcelarea:
Este permisă parcelarea ulterioară a terenului, corelată cu grupurile de terenuri de sport, pe tipuri: tenis, fotbal, și cu construcțiile propuse, cu condiția respectării cumulativ a următoarele condiții:
a) suprafața minimă a parcelei de 2.000,00 mp;
b) acces direct la un drum de incintă sau asigurarea de servituți de trecere.
Spații verzi:
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – sport și agrement, se vor amenaja spații verzi înierbate în suprafață de minim 30,00%, avându-se în vedere prevederile Anexei nr. 6 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Parcaje:
Parcajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, va fi prevăzut minim câte un loc de parcare pentru fiecare 2 clienți sau angajați.
Vor fi necesare un minim de 23 locuri parcaje autoturisme mici (angajați/clienți).

Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Deservirea rutieră a terenului propus spre reglementare urmează a se asigura dinspre parcela înscrisă în C.F. nr. 337432 Arad, care are accesul reglementat și avizat din drumul județean DJ 709C dreapta, la km 6+113, prin racord carosabil în "T". Acest acces a primit Autorizația nr. 21897/07.10.2020 a Consiliului Județean Arad – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri. S-a obținut servitute de trecere cu pasul și/sau autovehicule, cu titlu gratuit asupra suprafeței de 879,00 mp teren din imobilul identificat prin C.F. nr. 337432 Arad în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 351661 Arad. Nu se propune un acces suplimentar din DJ 709C.
Accesul carosabil la incinta reglementată se va realiza printr-o intersecție în "T" a drumului de incintă nou propus cu drumul de incintă existent pe parcela identificată prin C.F. nr. 337432 Arad.
Pentru deservirea circulației interioare se va amenaja un drum de incintă pentru accesul la platforma pentru parcarea autoturismelor. Structura rutieră prevăzută va fi rigidă din dale prefabricate din beton, așezate pe o fundație din balast și piatră spartă. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.
Pentru asigurarea circulației pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale terenurilor de sport și clădirilor propuse, executate din pavaj.
Se va asigura accesul autospecialelor de intervenție pentru stingerea incendiilor de min. 3,50 m lățime, cu posibilitate de acces inclusiv de pe proprietatea învecinată la vest. Pentru a doua latură a construcțiilor se asigură accese pentru forțele (personalul) de intervenție, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime.
Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 09.09.2021 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2026 din 07.10.2019, emis de Primarul Municipiului Arad.

Arhitect Șef,
Arh. Emilian-Sorin Ciurariu

red/dact/2ex/NI/DS

PMA-A5-14
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT SEF
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR.73276 /A5/30.09.2021


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent –Zonă centru sportiv și de agrement

Inițiatorii documentației – Pascu Mihai-Sorin, Pascu Carina-Adelina, Simon Daniel-Claudiu, Simon Melania-Ramona
Amplasament – extravilan municipiul Arad, DJ 709C Arad-Iratoș
Proiectant - SC ARHITECTONIC SRL, arh.RUR D.Balogh, proiect nr.107/2019
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 97772/17.12.2019 , beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.
- întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe site-ul www.primariaarad.ro în data de 23.12.20219;
- anunțul de intenție a fost afișat în data de 23.12.2019 pe panou amplasat pe parcela studiată;
- publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 06.01.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris.

La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 58294/2020, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.
- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 01.09 .2020;.
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 01.09.2020 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 15.09.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.
Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.
3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise
- au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate identificate cu extras CF 335823, CF 335820, CF 337433, CF 337435, CF 351660, CF 337432, CF 337420, CF 337421, DIRECȚIA PATRIMONIU, C.J.Arad.
4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.
B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :
Nu au fost înregistrate sesizări.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.ARHITECT ȘEF
Arh.Emilian-Sorin Ciurariu
Functia Nume prenume Semnatura Data
Verificat Director executiv arh. Sandra Dinulescu 22.09.2021
Elaborat Consilier Angelica Giura 22.09.2021
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
26


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved