Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66151402
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 01-10-2021

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent Zona administrare deșeuri - depozitare deseuri nepericuloase extravilan Municipiul Arad Soseaua Centura Nord nr FN pe parcela identificata prin extrasul CF nr 338881 - Arad - initiativa primarului


Nr. 75941/01.10.2021
Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ț


Începând cu data de vineri, 01.10.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: “Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase”, extravilan Municipiul Arad, Șoseaua Centură Nord, nr. FN, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 – Arad - inițiativa primarului

Până la data de 20.10.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 04.10.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 - 17:30, Vineri între orele 08:30 - 14:00.

P R I M A R
Călin Bibarț


ROMÂNIA AVIZAT,
JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Lilioara STEPĂNESCU
CONSILIUL LOCAL
Proiect
Nr. 453/01.10.2021
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase",
extravilan Municipiul Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 75808/ A5 / 30.09.2021,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 52703/A5/30.09.2021, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 75627/A5/30.09.2021, a Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 19/30.09.2021,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase”, extravilan Municipiul Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiar: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
2. Elaborator: proiectant general S.C. ATODIS SERV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe SECULICI, proiect nr. 27/2020
3. Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanei juridice S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. și măsoară o suprafață totală de 4.395,00 mp.

Art.2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ :
• Funcțiunea dominantă:
- Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase.
• Utilizări permise:
- Construcții administrative, servicii (cabina poartă, magazii);
- Depozitare deșeuri nepericuloase;
- Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor:
o Depozitarea deșeurilor solide nepericuloase;
o Depozitarea deșeurilor inerte.
- Dotări ale incintei propuse – spații de protecție și aliniament în incintă, platforme circulații auto și pietonale în incintă, parcări, lucrări edilitare specifice (subterane și aeriene), construcții și instalații tehnico-edilitare, stații de pompare pentru ape pluviale și levigat, alimentare cu energie electrică, telefonizare, rețea de drumuri interioare, spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, împrejmuiri, canale de desecare, instalații colectare gaz de depozit;
- Dotări, instalații necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum și instalații de protecție și de monitorizare a calității factorilor de mediu.
• Utilizări permise cu condiții:
- Se vor prevedea spații verzi amenajate și perdele verzi de protecție în suprafață de minim 20,00% din totalul incintei studiate, care vor fi astfel amplasate doar pe laturile din vestul și estul incintei, încât să asigure izolarea respectivei funcțiuni față de spațiile și funcțiunile înconjurătoare.
• Utilizări interzise:
- Construcții financiar-bancare;
- Construcții comerciale;
- Construcții de cultură;
- Construcții de cult;
- Construcții de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial,etc.;
- Construcții de sănătate;
- Construcții și amenajări sportive;
- Construcții de agrement;
- Construcții de turism;
- Construcții de locuințe;
- Construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adăpostirea animalelor mari;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.

Zonificare funcțională:
Unitate funcțională:
ID - Depozitare deșeuri nepericuloase;
Subunități funcționale:
IDd - Depozitare propriu-zisă de deșeuri nepericuloase;
IDs - Construcții (cabină poartă);
TE - Construcții tehnico-edilitare (construcții și instalații tehnico-edilitare necesare incintei studiate);
Cp - Căi de comunicație carosabilă din domeniul public;
Ccs - Căi de comunicație carosabilă de servitute de trecere;
Cci - Căi de comunicație carosabilă de incintă, circulație auto și pietonale, platforme;
P - Parcări;
SP - Zone verzi amenajate;
SPp - Perdele verzi de protecție;
Cn - Canale.

2.2. Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,68%;
• CUT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,01;
• POT maxim admis pentru depozitul de deșeuri propriu-zis: 68,26%.

2.3. Regimul de înalțime maxim propus:
- Regimul maxim de înălțime propus pentru construcții este parter;
- Înălțime maximă construcții: 4,00 m la cornișă față de cota ±0,00; 5,00 m la coamă față de cota ±0,00;
- Înălțimea maximă pentru zona de depozitare propriu-zisă este de 30,00 m față de cota terenului sistematizat.
- Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de:
o Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent;
o Respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei sau ansamblului urban;
o Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare.
- Înălțimea maximă respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 5127/387/12.04.2021.

2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri (extindere LB1 și LB2) față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o Pe latura nordică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad și LB2) – aliniamentul va fi de minim 0,00 m;
o Pe latura vestică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura estică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura sudică a parcelei propuse pentru reglementări (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – LB1 – C.F. nr. 338901 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de minim 0,00 m.
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile (limita de implantare) pentru construcții față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o La nord (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La sud (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – C.F. nr. 338901 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La vest (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 - Arad și C.F. nr. 338919 - Arad) va fi de minim 3,00 m;
o La est (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) va fi de minim 3,00 m.
- Se va respecta o retragere de minim 2,00 m față de canale;
- Amenajările tehnico-edilitare pot fi realizate în afara limitelor de construibilitate propuse pentru clădirile cu funcțiunea de cabină poartă, respectiv pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri.
- Distanța minimă dintre construcțiile propuse și depozitul de deșeuri propriu-zis propus, va fi de min. 6,00 m.

2.5. Spații verzi:
Se vor amenaja spații verzi și plantate în incinta studiată.
Suprafața totală de spații verzi și plantate va fi de min. 20,00% din suprafața incintei studiate. Procentul de spațiu verde este gândit pentru întreaga parcelă.
Aceste spații verzi vor fi compuse atât din perdele verzi de protecție amplasate de-a lungul laturilor de vest și est, și suprafețe de zone verzi amenajate peisagistic formate din gazon, arbori și arbuști.
Perimetral, de-a lungul laturilor de vest și est se impune realizarea unei perdele verzi de protecție impenetrabilă, realizată conform legislației în vigoare și care să aibă înălțimea minimă de 10,00 m.
Pe spațiile verzi și plantate se pot amplasa circulații pietonale și auto, rețele edilitare, construcții și amenajări edilitare necesare funcționării depozitului de deșeuri.
Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

2.6. Parcări :
Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:
- Un loc de parcare la 200,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe mai mici de 400,00 mp;
- Un loc de parcare la 100,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 400,00 – 600,00 mp;
- Un loc de parcare la 50,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 600,00 – 2.000,00 mp;
- Un loc de parcare la 40,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe de peste 2.000,00 mp.
Se va asigura un loc de parcare pentru autoturisme mici (angajați și clienți) și minim 1 loc de parcare pentru staționare autocamioane și autospeciale care deservesc servciul de colectare deșeuri.
Amplasarea parcajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Intrările și ieșirile la parcaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.
Suprafețele parcajelor se determină conform ,,Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, în funcție de destinația zonei și construcțiilor.

2.7.Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
Accesul rutier viitor la zona supusă reglementării prin prezentul Plan Urbanistic Zonal dinspre Șoseaua Centura Nord, se va efectua prin intermediul drumului DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692, cât și prin incinta Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020.
Totodată imobilul supus reglementării urbanistice va putea fi accesibil din De1702/2 și prin cele 2 variante de drumuri de incintă reglementate în baza Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, respectiv: o primă variantă pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., în insolvență (care a achiziționat de la societatea CET depozitul de zgură, conform C.F. nr. 338919-Arad), iar cea de a doua variant pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., continuându-se prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., pe drumul actual ce deservește depozitul de deșeuri LB1 - funcțiune existentă, conform C.F. nr. 338901 – Arad.
Cele două variante de acces prin incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobate cu HCLM Arad nr. 403/2020, vor putea fi luate în calcul după aprobarea de către S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv Primăria Municipiului Arad, a reglementărilor privind accesul din De1702/2.
Actualul drum asfaltat din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. a fost construit în baza autorizației de construire numărul 573 din 27.06.2003, fiind recepționat pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 290 din 29.10.2003, astfel că proprietatea asupra construcției drumului asfaltat revine societății S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
Autorizarea execuției construcțiilor se face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drumul public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

2.8.Utilități:
Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor .
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERALServiciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red./Dact. NI/DS
Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.75808/A5/30.09.2021REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase",
extravilan Mun. Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad- beneficiar: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
- elaborator: proiectant general S.C. ATODIS SERV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe SECULICI, pr. nr. 27/2020

Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanei juridice S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. și măsoară o suprafață totală de 4.395,00 mp.

Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 42639 din 28.05.2021, respectiv completările înregistrate cu nr. 64339 din 20.08.2021, cât și adresa înregistrată cu nr. 71850 din 17.09.2021, de către S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
- raportul de specialitate nr............... / A5 / ............................ întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. ............./ A5 / ................., conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. ...................................... al Arhitectului-Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 679/06.05.2020, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:
- realizarea unei ,,Zone administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase”, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 – Arad.

Funcțiuni propuse prin PUZ :
Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea unei zone administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase, cu acces din drumul DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692.

• Funcțiunea dominantă:
- Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase.
• Utilizări permise:
- Construcții administrative, servicii (cabina poartă, magazii);
- Depozitare deșeuri nepericuloase;
- Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor:
o Depozitarea deșeurilor solide nepericuloase;
o Depozitarea deșeurilor inerte.
- Dotări ale incintei propuse – spații de protecție și aliniament în incintă, platforme circulații auto și pietonale în incintă, parcări, lucrări edilitare specifice (subterane și aeriene), construcții și instalații tehnico-edilitare, stații de pompare pentru ape pluviale și levigat, alimentare cu energie electrică, telefonizare, rețea de drumuri interioare, spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, împrejmuiri, canale de desecare, instalații colectare gaz de depozit;
- Dotări, instalații necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum și instalații de protecție și de monitorizare a calității factorilor de mediu.
• Utilizări permise cu condiții:
- Se vor prevedea spații verzi amenajate și perdele verzi de protecție în suprafață de minim 20,00% din totalul incintei studiate, care vor fi astfel amplasate doar pe laturile din vestul și estul incintei, încât să asigure izolarea respectivei funcțiuni față de spațiile și funcțiunile înconjurătoare.
• Utilizări interzise:
- Construcții financiar-bancare;
- Construcții comerciale;
- Construcții de cultură;
- Construcții de cult;
- Construcții de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial,etc.;
- Construcții de sănătate;
- Construcții și amenajări sportive;
- Construcții de agrement;
- Construcții de turism;
- Construcții de locuințe;
- Construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adăpostirea animalelor mari;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.

Zonificare funcțională:
Unitate funcțională:
ID - Depozitare deșeuri nepericuloase;
Subunități funcționale:
IDd - Depozitare propriu-zisă de deșeuri nepericuloase;
IDs - Construcții (cabină poartă);
TE - Construcții tehnico-edilitare (construcții și instalații tehnico-edilitare necesare incintei studiate);
Cp - Căi de comunicație carosabilă din domeniul public;
Ccs - Căi de comunicație carosabilă de servitute de trecere;
Cci - Căi de comunicație carosabilă de incintă, circulație auto și pietonale, platforme;
P - Parcări;
SP - Zone verzi amenajate;
SPp - Perdele verzi de protecție;
Cn - Canale.

Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,68%;
• CUT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,01;
• POT maxim admis pentru depozitul de deșeuri propriu-zis: 68,26%.

Regimul de înalțime maxim propus:
- Regimul maxim de înălțime propus pentru construcții este parter;
- Înălțime maximă construcții: 4,00 m la cornișă față de cota ±0,00, 5,00 m la coamă față de cota ±0,00;
- Înălțimea maximă pentru zona de depozitare propriu-zisă este de 30,00 m față de cota terenului sistematizat.
- Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de:
o Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent;
o Respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei sau ansamblului urban;
o Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare.
- Înălțimea maximă respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 5127/387/12.04.2021.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri (extindere LB1 și LB2) față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o Pe latura nordică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad și LB2) – aliniamentul va fi de minim 0,00 m;
o Pe latura vestică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura estică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura sudică a parcelei propuse pentru reglementări (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – LB1 – C.F. nr. 338901 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de minim 0,00 m.
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile (limita de implantare) pentru construcții față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o La nord (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La sud (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – C.F. nr. 338901 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La vest (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 - Arad și C.F. nr. 338919 - Arad) va fi de minim 3,00 m;
o La est (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) va fi de minim 3,00 m.
- Se va respecta o retragere de minim 2,00 m față de canale;
- Amenajările tehnico-edilitare pot fi realizate în afara limitelor de construibilitate propuse pentru clădirile cu funcțiunea de cabină poartă, respectiv pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri.
- Distanța minimă dintre construcțiile propuse și depozitul de deșeuri propriu-zis propus, va fi de min. 6,00 m.

Parcelarea:
Sunt permise dezmembrări ulterioare, în maxim 3 parcele, cu respectarea următoarelor condiții:
- Parcelele propuse să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere);
- Indicii de ocupare și utilizare pentru parcelele propuse se vor face raportat la întreaga incintă propusă pentru reglementare, așa cum a fost ea descrisă prin Regulamentul Local de Urbanism și cu respectarea reglementărilor.;
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.
Se recomandă următoarea parcelare:
- Lot 1 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție;
- Lot 2 – va cuprinde depozitul de deșeuri nepericuloase propriu-zis, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto;
- Lot 3 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție.
Spații verzi:
Se vor amenaja spații verzi și plantate în incinta studiată.
Suprafața totală de spații verzi și plantate va fi de min. 20,00% din suprafața incintei studiate. Procentul de spațiu verde este gândit pentru întreaga parcelă.
Aceste spații verzi vor fi compuse atât din perdele verzi de protecție amplasate de-a lungul laturilor de vest și est, și suprafețe de zone verzi amenajate peisagistic formate din gazon, arbori și arbuști.
Perimetral, de-a lungul laturilor de vest și est se impune realizarea unei perdele verzi de protecție impenetrabilă, realizată conform legislației în vigoare și care să aibă înălțimea minimă de 10,00 m.
Pe spațiile verzi și plantate se pot amplasa circulații pietonale și auto, rețele edilitare, construcții și amenajări edilitare necesare funcționării depozitului de deșeuri.
Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.
Parcări :
Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:
- Un loc de parcare la 200,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe mai mici de 400,00 mp;
- Un loc de parcare la 100,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 400,00 – 600,00 mp;
- Un loc de parcare la 50,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 600,00 – 2.000,00 mp;
- Un loc de parcare la 40,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe de peste 2.000,00 mp.
Se va asigura un loc de parcare pentru autoturisme mici (angajați și clienți) și minim 1 loc de parcare pentru staționare autocamioane și autospeciale care deservesc servciul de colectare deșeuri.
Amplasarea parcajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Intrările și ieșirile la parcaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.
Suprafețele parcajelor se determină conform ,,Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, în funcție de destinația zonei și construcțiilor.
Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
Accesul rutier viitor la zona supusă reglementării prin prezentul Plan Urbanistic Zonal dinspre Șoseaua Centura Nord, se va efectua prin intermediul drumului DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692, cât și prin incinta Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020.
Totodată imobilul supus reglementării urbanistice va putea fi accesibil din De1702/2 și prin cele 2 variante de drumuri de incintă reglementate în baza Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, respectiv: o primă variantă pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., în insolvență (care a achiziționat de la societatea CET depozitul de zgură, conform C.F. nr. 338919-Arad), iar cea de a doua variant pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., continuându-se prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., pe drumul actual ce deservește depozitul de deșeuri LB1 - funcțiune existentă, conform C.F. nr. 338901 – Arad.
Cele două variante de acces prin incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobate cu HCLM Arad nr. 403/2020, vor putea fi luate în calcul după aprobarea de către S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv Primăria Municipiului Arad, a reglementărilor privind accesul din De1702/2.
Actualul drum asfaltat din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. a fost construit în baza autorizației de construire numărul 573 din 27.06.2003, fiind recepționat pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 290 din 29.10.2003, astfel că proprietatea asupra construcției drumului asfaltat revine societății S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
Autorizarea execuției construcțiilor se face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drumul public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

P R I M A R
Călin Bibarț


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
red./dact. NI/DS
Cod: PMA-S4-01
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ȘEF
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 75627/30.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase",
extravilan Mun. Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad

- beneficiar: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
- elaborator: proiectant general S.C. ATODIS SERV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe SECULICI, pr. nr. 27/2020

Încadrarea în localitate
Imobilul - terenul este situat în extravilanul Municipiului Arad, la limita nordică a U.A.T. Arad, în direcția Zimandu Nou.

Situația juridică a terenului
Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad și constituie proprietatea privată a persoanei juridice S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. și măsoară o suprafață totală de 4.395,00 mp.

Situația existentă
Prin documentația PUZ și RLU se va reglementa din punct de vedere urbanistic parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad, în vederea construirii unei zone administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase, cu acces din drumul DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692.

Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:
- la nord – canal de desecare Cn 1688, P.U.Z.-ul – Zonă administrare deșeuri, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, conductă de transport gaze naturale Dn700 Pecica-Horia și rețea fibră optică;
- la vest – canal de desecare Cn 1688, fostul depozit de cenușă și zgură al CET-ului Lignit – P.U.Z. și R.L.U. în curs de elaborare ,,Parc fotovoltaic, industrie și depozitare” – S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.;
- la est – canal de desecare Cn 1688, teren arabil, De 1702/2, linia de cale ferată;
- la sud – incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. cu destinația de depozit de deșeuri, identificată prin extras C.F. nr. 338901 Arad.

Funcțiuni propuse prin PUZ:
Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea unei zone administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase, cu acces din drumul DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692.

• Funcțiunea dominantă:
- Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase.
• Utilizări permise:
- Construcții administrative, servicii (cabina poartă, magazii);
- Depozitare deșeuri nepericuloase;
- Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor:
o Depozitarea deșeurilor solide nepericuloase;
o Depozitarea deșeurilor inerte.
- Dotări ale incintei propuse – spații de protecție și aliniament în incintă, platforme circulații auto și pietonale în incintă, parcări, lucrări edilitare specifice (subterane și aeriene), construcții și instalații tehnico-edilitare, stații de pompare pentru ape pluviale și levigat, alimentare cu energie electrică, telefonizare, rețea de drumuri interioare, spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, împrejmuiri, canale de desecare, instalații colectare gaz de depozit;
- Dotări, instalații necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum și instalații de protecție și de monitorizare a calității factorilor de mediu.
• Utilizări permise cu condiții:
- Se vor prevedea spații verzi amenajate și perdele verzi de protecție în suprafață de minim 20,00% din totalul incintei studiate, care vor fi astfel amplasate doar pe laturile din vestul și estul incintei, încât să asigure izolarea respectivei funcțiuni față de spațiile și funcțiunile înconjurătoare.
• Utilizări interzise:
- Construcții financiar-bancare;
- Construcții comerciale;
- Construcții de cultură;
- Construcții de cult;
- Construcții de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial,etc.;
- Construcții de sănătate;
- Construcții și amenajări sportive;
- Construcții de agrement;
- Construcții de turism;
- Construcții de locuințe;
- Construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adăpostirea animalelor mari;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.

Zonificare funcțională:
Unitate funcțională:
ID - Depozitare deșeuri nepericuloase;
Subunități funcționale:
IDd - Depozitare propriu-zisă de deșeuri nepericuloase;
IDs - Construcții (cabină poartă);
TE - Construcții tehnico-edilitare (construcții și instalații tehnico-edilitare necesare incintei studiate);
Cp - Căi de comunicație carosabilă din domeniul public;
Ccs - Căi de comunicație carosabilă de servitute de trecere;
Cci - Căi de comunicație carosabilă de incintă, circulație auto și pietonale, platforme;
P - Parcări;
SP - Zone verzi amenajate;
SPp - Perdele verzi de protecție;
Cn - Canale.

Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,68%;
• CUT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,01;
• POT maxim admis pentru depozitul de deșeuri propriu-zis: 68,26%.

Regimul de înalțime maxim propus:
- Regimul maxim de înălțime propus pentru construcții este parter;
- Înălțime maximă construcții: 4,00 m la cornișă față de cota ±0,00, 5,00 m la coamă față de cota ±0,00;
- Înălțimea maximă pentru zona de depozitare propriu-zisă este de 30,00 m față de cota terenului sistematizat.
- Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de:
o Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent;
o Respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei sau ansamblului urban;
o Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare.
- Înălțimea maximă respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 5127/387/12.04.2021.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri (extindere LB1 și LB2) față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o Pe latura nordică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad și LB2) – aliniamentul va fi de minim 0,00 m;
o Pe latura vestică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura estică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura sudică a parcelei propuse pentru reglementări (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – LB1 – C.F. nr. 338901 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de minim 0,00 m.
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile (limita de implantare) pentru construcții față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o La nord (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La sud (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – C.F. nr. 338901 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La vest (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 - Arad și C.F. nr. 338919 - Arad) va fi de minim 3,00 m;
o La est (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) va fi de minim 3,00 m.
- Se va respecta o retragere de minim 2,00 m față de canale;
- Amenajările tehnico-edilitare pot fi realizate în afara limitelor de construibilitate propuse pentru clădirile cu funcțiunea de cabină poartă, respectiv pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri.
- Distanța minimă dintre construcțiile propuse și depozitul de deșeuri propriu-zis propus, va fi de min. 6,00 m.

Parcelarea:
Sunt permise dezmembrări ulterioare, în maxim 3 parcele, cu respectarea următoarelor condiții:
- Parcelele propuse să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere);
- Indicii de ocupare și utilizare pentru parcelele propuse se vor face raportat la întreaga incintă propusă pentru reglementare, așa cum a fost ea descrisă prin Regulamentul Local de Urbanism și cu respectarea reglementărilor.;
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.
Se recomandă următoarea parcelare:
- Lot 1 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție;
- Lot 2 – va cuprinde depozitul de deșeuri nepericuloase propriu-zis, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto;
- Lot 3 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție.

Spații verzi:
Se vor amenaja spații verzi și plantate în incinta studiată.
Suprafața totală de spații verzi și plantate va fi de min. 20,00% din suprafața incintei studiate. Procentul de spațiu verde este gândit pentru întreaga parcelă.
Aceste spații verzi vor fi compuse atât din perdele verzi de protecție amplasate de-a lungul laturilor de vest și est, și suprafețe de zone verzi amenajate peisagistic formate din gazon, arbori și arbuști.
Perimetral, de-a lungul laturilor de vest și est se impune realizarea unei perdele verzi de protecție impenetrabilă, realizată conform legislației în vigoare și care să aibă înălțimea minimă de 10,00 m.
Pe spațiile verzi și plantate se pot amplasa circulații pietonale și auto, rețele edilitare, construcții și amenajări edilitare necesare funcționării depozitului de deșeuri.
Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

Parcări :
Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:
- Un loc de parcare la 200,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe mai mici de 400,00 mp;
- Un loc de parcare la 100,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 400,00 – 600,00 mp;
- Un loc de parcare la 50,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 600,00 – 2.000,00 mp;
- Un loc de parcare la 40,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe de peste 2.000,00 mp.
Se va asigura un loc de parcare pentru autoturisme mici (angajați și clienți) și minim 1 loc de parcare pentru staționare autocamioane și autospeciale care deservesc servciul de colectare deșeuri.
Amplasarea parcajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Intrările și ieșirile la parcaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.
Suprafețele parcajelor se determină conform ,,Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, în funcție de destinația zonei și construcțiilor.

Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
Accesul rutier viitor la zona supusă reglementării prin prezentul Plan Urbanistic Zonal dinspre Șoseaua Centura Nord, se va efectua prin intermediul drumului DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692, cât și prin incinta Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020.
Totodată imobilul supus reglementării urbanistice va putea fi accesibil din De1702/2 și prin cele 2 variante de drumuri de incintă reglementate în baza Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, respectiv: o primă variantă pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., în insolvență (care a achiziționat de la societatea CET depozitul de zgură, conform C.F. nr. 338919-Arad), iar cea de a doua variant pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., continuându-se prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., pe drumul actual ce deservește depozitul de deșeuri LB1 - funcțiune existentă, conform C.F. nr. 338901 – Arad.
Cele două variante de acces prin incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobate cu HCLM Arad nr. 403/2020, vor putea fi luate în calcul după aprobarea de către S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv Primăria Municipiului Arad, a reglementărilor privind accesul din De1702/2.
Actualul drum asfaltat din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. a fost construit în baza autorizației de construire numărul 573 din 27.06.2003, fiind recepționat pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 290 din 29.10.2003, astfel că proprietatea asupra construcției drumului asfaltat revine societății S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
Autorizarea execuției construcțiilor se face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drumul public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatului de Urbanism nr. 679 din 06.05.2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:
Nr.
crt. Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Valabilitate
aviz
1 S.C. E-Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad 06848747/28.12.2020 06.05.2022
2 Compania de Apă Arad S.A. 24927/12.01.2021 -
3 Delgaz Grid SA 212781898/18.12.2020 18.12.2021
4 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Filiala teritorială de I.F.Arad 266/11.01.2021 11.01.2023
5 Transelectrica 15917/22.12.2020 -
6 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 7487/20.05.2021 -
7 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.S.I. 926114/08.01.2021 -
8 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.C. 926113/08.01.2021 -
9 MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Arad,
Serviciul Rutier 190406/16.12.2020 -
10 Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureș 45/19.03.2021 19.03.2023
11 Autoritatea Aeronautică Civilă Română
12 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale
,,Transgaz”SA 1911/2255/13.01.2021 13.01.2022
13 Direcția Județeană pentru Cultură Arad 296/U/16.12.2020 -
14 Ministerul Afacerilor Interne
Direcția Generală Logistică 613716/11.01.2021 -
15 Ministerul Apărării Naționale
Statul Major al Apărării DT-9398/23.12.2020 -
16 Serviciul Român de Informații 19886/15.01.2021 15.01.2022
17 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 94/01.03.2021 -
18 Consiliul Județean Arad
Direcția Arhitect-Șef 3/24.05.2021 06.05.2022
19 PMA, Comisia pentru eliberarea autorizației/acordului
privind racordul la rețelele tehnico-edilitare 90027/Z1/29.12.2020
8639/Z1/10.03.2021 -
20 O.C.P.I. Arad PV 275/2021 -
21 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 5127/387/12.04.2021 12.04.2022
22 Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 34/23.02.2021 -
23 Secretar General, Birou Cadastru Extravilan,
Fond Funciar 35841/14.05.2021 -
În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 08.06.2021 , s-a emis Avizul Tehnic nr. ....................
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.
ARHITECT ȘEF
arh. Emilian-Sorin Ciurariu
Director executiv, Consilier,
arh. Dinulescu Sandra arh. Nicoară Ioana
VIZA JURIDICA
ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în județul Arad, Zona CET – Șoseaua Centura Nord, nr. FN, Municipiul Arad, înregistrată cu nr. 42639 din 28.05.2021, respectiv completările înregistrate cu nr. 64339 din 20.08.2021, cât și adresa înregistrată cu nr. 71850 din 17.09.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ
Nr. 19 din 30.09.2021
pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent:
„Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase",
extravilan Mun. Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN,
pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad


Inițiator: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
Subproiectant: S.C. SIMPLU CAAD S.R.L., pr. nr. 10/2020
Specialist cu drept de semnătură RUR: proiectant general S.C. ATODIS SERV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe SECULICI, pr. nr. 27/2020


Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:
- la nord – canal de desecare Cn 1688, P.U.Z.-ul – Zonă administrare deșeuri, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, conductă de transport gaze naturale Dn700 Pecica-Horia și rețea fibră optică;
- la vest – canal de desecare Cn 1688, fostul depozit de cenușă și zgură al CET-ului Lignit – P.U.Z. și R.L.U. în curs de elaborare ,,Parc fotovoltaic, industrie și depozitare” – S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.;
- la est – canal de desecare Cn 1688, teren arabil, De 1702/2, linia de cale ferată;
- la sud – incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. cu destinația de depozit de deșeuri, identificată prin extras C.F. nr. 338901 Arad.


Prevederile P.U.G și RLU aprobat anterior:
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
- UTR. nr. - :
- regim de construire: .....................;
- funcțiuni dominante: circulații feroviare și rutiere, industrie;
- H max = .............;
- POT max = ...........;
- CUT max = ..............;
- retragerea minimă față de aliniament = .......................;
- retrageri minime față de limitele laterale = ...........................;
- retrageri minime față de limitele posterioare = ..........................Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
• Funcțiunea dominantă:
- Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase.
• Utilizări permise:
- Construcții administrative, servicii (cabina poartă, magazii);
- Depozitare deșeuri nepericuloase;
- Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor:
o Depozitarea deșeurilor solide nepericuloase;
o Depozitarea deșeurilor inerte.
- Dotări ale incintei propuse – spații de protecție și aliniament în incintă, platforme circulații auto și pietonale în incintă, parcări, lucrări edilitare specifice (subterane și aeriene), construcții și instalații tehnico-edilitare, stații de pompare pentru ape pluviale și levigat, alimentare cu energie electrică, telefonizare, rețea de drumuri interioare, spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, împrejmuiri, canale de desecare, instalații colectare gaz de depozit;
- Dotări, instalații necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum și instalații de protecție și de monitorizare a calității factorilor de mediu.
• Utilizări permise cu condiții:
- Se vor prevedea spații verzi amenajate și perdele verzi de protecție în suprafață de minim 20,00% din totalul incintei studiate, care vor fi astfel amplasate doar pe laturile din vestul și estul incintei, încât să asigure izolarea respectivei funcțiuni față de spațiile și funcțiunile înconjurătoare.
• Utilizări interzise:
- Construcții financiar-bancare;
- Construcții comerciale;
- Construcții de cultură;
- Construcții de cult;
- Construcții de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial,etc.;
- Construcții de sănătate;
- Construcții și amenajări sportive;
- Construcții de agrement;
- Construcții de turism;
- Construcții de locuințe;
- Construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adăpostirea animalelor mari;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.


Zonificare funcțională:
Unitate funcțională:
ID - Depozitare deșeuri nepericuloase;
Subunități funcționale:
IDd - Depozitare propriu-zisă de deșeuri nepericuloase;
IDs - Construcții (cabină poartă);
TE - Construcții tehnico-edilitare (construcții și instalații tehnico-edilitare necesare incintei studiate);
Cp - Căi de comunicație carosabilă din domeniul public;
Ccs - Căi de comunicație carosabilă de servitute de trecere;
Cci - Căi de comunicație carosabilă de incintă, circulație auto și pietonale, platforme;
P - Parcări;
SP - Zone verzi amenajate;
SPp - Perdele verzi de protecție;
Cn - Canale.


Indicatori urbanistici maximi propuși:
• POT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,68%;
• CUT maxim admis pentru construcții și dotări: 0,01;
• POT maxim admis pentru depozitul de deșeuri propriu-zis: 68,26%.


Regimul de înalțime maxim propus:
- Regimul maxim de înălțime propus pentru construcții este parter;
- Înălțime maximă construcții: 4,00 m la cornișă față de cota ±0,00, 5,00 m la coamă față de cota ±0,00;
- Înălțimea maximă pentru zona de depozitare propriu-zisă este de 30,00 m față de cota terenului sistematizat.
- Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de:
o Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent;
o Respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei sau ansamblului urban;
o Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare.
- Înălțimea maximă respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 5127/387/12.04.2021.


Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri (extindere LB1 și LB2) față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o Pe latura nordică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad și LB2) – aliniamentul va fi de minim 0,00 m;
o Pe latura vestică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura estică a parcelei propuse pentru reglementare (limita dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de min. 9,00 m;
o Pe latura sudică a parcelei propuse pentru reglementări (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – LB1 – C.F. nr. 338901 – Arad) – aliniamentul față de limita de proprietate va fi de minim 0,00 m.
- Aliniamentele minime obligatorii ale limitei edificabile (limita de implantare) pentru construcții față de limitele de proprietate ale incintei propuse pentru reglementare sunt:
o La nord (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La sud (limita dinspre depozitul de deșeuri existent – C.F. nr. 338901 – Arad) va fi de minim 0,00 m;
o La vest (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338873 - Arad și C.F. nr. 338919 - Arad) va fi de minim 3,00 m;
o La est (limita de proprietate dinspre C.F. nr. 338875 – Arad) va fi de minim 3,00 m.
- Se va respecta o retragere de minim 2,00 m față de canale;
- Amenajările tehnico-edilitare pot fi realizate în afara limitelor de construibilitate propuse pentru clădirile cu funcțiunea de cabină poartă, respectiv pentru depozitarea propriu-zisă de deșeuri.
- Distanța minimă dintre construcțiile propuse și depozitul de deșeuri propriu-zis propus, va fi de min. 6,00 m.
Parcelarea:
Sunt permise dezmembrări ulterioare, în maxim 3 parcele, cu respectarea următoarelor condiții:
- Parcelele propuse să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere);
- Indicii de ocupare și utilizare pentru parcelele propuse se vor face raportat la întreaga incintă propusă pentru reglementare, așa cum a fost ea descrisă prin Regulamentul Local de Urbanism și cu respectarea reglementărilor.;
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.
Se recomandă următoarea parcelare:
- Lot 1 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție;
- Lot 2 – va cuprinde depozitul de deșeuri nepericuloase propriu-zis, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto;
- Lot 3 – va cuprinde cabină poartă, construcții și rețele tehnico-edilitare, circulații auto și pietonale, platforme, parcări, spații verzi și perdele verzi de protecție.


Spații verzi:
Se vor amenaja spații verzi și plantate în incinta studiată.
Suprafața totală de spații verzi și plantate va fi de min. 20,00% din suprafața incintei studiate. Procentul de spațiu verde este gândit pentru întreaga parcelă.
Aceste spații verzi vor fi compuse atât din perdele verzi de protecție amplasate de-a lungul laturilor de vest și est, și suprafețe de zone verzi amenajate peisagistic formate din gazon, arbori și arbuști.
Perimetral, de-a lungul laturilor de vest și est se impune realizarea unei perdele verzi de protecție impenetrabilă, realizată conform legislației în vigoare și care să aibă înălțimea minimă de 10,00 m.
Pe spațiile verzi și plantate se pot amplasa circulații pietonale și auto, rețele edilitare, construcții și amenajări edilitare necesare funcționării depozitului de deșeuri.
Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, perdele verzi de protecție, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.


Parcări :
Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:
- Un loc de parcare la 200,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe mai mici de 400,00 mp;
- Un loc de parcare la 100,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 400,00 – 600,00 mp;
- Un loc de parcare la 50,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe între 600,00 – 2.000,00 mp;
- Un loc de parcare la 40,00 mp – pentru activități desfășurate pe suprafețe de peste 2.000,00 mp.
Se va asigura un loc de parcare pentru autoturisme mici (angajați și clienți) și minim 1 loc de parcare pentru staționare autocamioane și autospeciale care deservesc servciul de colectare deșeuri.
Amplasarea parcajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Intrările și ieșirile la parcaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.
Suprafețele parcajelor se determină conform ,,Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, în funcție de destinația zonei și construcțiilor.


Circulații și accese :
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
Accesul rutier viitor la zona supusă reglementării prin prezentul Plan Urbanistic Zonal dinspre Șoseaua Centura Nord, se va efectua prin intermediul drumului DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) și De 1692, cât și prin incinta Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020.
Totodată imobilul supus reglementării urbanistice va putea fi accesibil din De1702/2 și prin cele 2 variante de drumuri de incintă reglementate în baza Planului Urbanistic Zonal – ,,Zonă administrare deșeuri”, beneficiar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobat cu HCLM Arad nr. 403/2020, respectiv: o primă variantă pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., în insolvență (care a achiziționat de la societatea CET depozitul de zgură, conform C.F. nr. 338919-Arad), iar cea de a doua variant pe drumul din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., continuându-se prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., pe drumul actual ce deservește depozitul de deșeuri LB1 - funcțiune existentă, conform C.F. nr. 338901 – Arad.
Cele două variante de acces prin incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv prin incinta S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L., aprobate cu HCLM Arad nr. 403/2020, vor putea fi luate în calcul după aprobarea de către S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., respectiv Primăria Municipiului Arad, a reglementărilor privind accesul din De1702/2.
Actualul drum asfaltat din incinta S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. a fost construit în baza autorizației de construire numărul 573 din 27.06.2003, fiind recepționat pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 290 din 29.10.2003, astfel că proprietatea asupra construcției drumului asfaltat revine societății S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.
Autorizarea execuției construcțiilor se face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drumul public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.


Utilități: Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitoriilor privați/beneficiarilor.
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 08.06.2021 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 679 din 06.05.2020, emis de Primarul Municipiului Arad.
Arhitect Șef,
Arh. Emilian-Sorin Ciurariured/dact/2ex/NI/DS


PMA-A5-14


PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT SEF
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 52703/A5/30.09.2021

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent –Zona logistica -industrie nepoluanta, depozitare si servicii

Inițiatorii documentației– SC FCC ENVIRONMENT ROMANIA ARAD SRL
Amplasament – municipiul Arad, Șoseaua de Centură Nord
Proiectant general -SC ATODIS SERV SRL, subproiectant - SC SIMPLU CADD SRL, arh.RUR Gh.Seculici, proiect nr.10/2020
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z
- prin adresa nr. 69906/29.09.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.
- întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe site-ul www.primariaarad.ro în data de 15.10.2020;
- anunțul de intenție a fost afișat în data de 15.10.2020 pe panou amplasat pe parcela studiată;
- publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 25.10.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris.

La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.83280/17.11.2020, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.
- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 02.12.2020;
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 02.12.2020 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 16.12.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.
Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.
3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise
- la data de 27.11.2020 au fost transmise scrisori de notificare vecinilor direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate identificate cu extras CF 338880, CF 338886, CF 338875, SC CET ARAD SA, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ARAD, DIRECȚIA PATRIMONIU
4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.
B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :
Prin adresa înregistrată cu nr.5719/26.01.2021 SC CET ARAD SA ne aduce la cunoștință că notificarea prin care este invitată să formuleze eventuale observații și recomandări a fost recepționată ulterior perioadei stabilite 02.12.2020-16.12.2020. Prin urmare, solicită posibilitatea de a formula eventuale observații asupra documentației de urbanism și in ce conditii.
Prin adresa nr.ad.5719/A5/28.01.2021 a fost comunicat faptul că documentația de urbanism a parcurs procedurile corespunzătoarei etapei de elaborare a propunerilor conform Ordinului nr.2701/2010, pentru a putea începe circuitul legal de avizare. Eventualele observații asupra documentației de urbanism, pot fi adresate inițiatorului și elaboratorului documentației.
Prin adresa înregistrată cu nr.27979/06.04.2021 societatea C-GAZ&ENERGY DISTRIBUȚIE, în insolvență prin administrator special Peter Braun în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 338901, teren vecin cu terenul înscris în CF 338881 proprietate a FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, ne transmite următoarele:
” Față de faptul că, atât Proiectul menționat anterior, cât și în documentația depusă în cadrul etapei 2-etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent se menționează că: ” se va înscrie ca sarcină în extrasele CF nr.346391 și CF 338901 Arad dreptul de servitute în favoarea imobilului înscris în CF 338881 în vederea asigurării accesului carosabil și a dotării cu utilități.”
Având în vedere că servituțile sunt naturale, legale și stabilite prin fapta omului, precum și faptul că niciuna din aceste ipoteze nu este aplicabilă în cauza de față, în ceea ce privește accesul beneficiarului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL la terenul proprietatea sa, prin terenul proprietatea noastră, formulăm prezenta NOTIFICARE prin care vă invederăm faptul că, atât proiectul nr.10/2020, cât și documentația de urbanism în curs de elaborare, menționată mai sus și al căror beneficiar este FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, conțin prevederi nelegale și neconforme cu realitatea în ceea ce privește asigurarea acceselor obligatorii, prevăzută de lege, întrucât beneficiarul FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL nu are nici un drept de servitute de trecere care să îi asigure accesul pe terenul proprietatea noastră, înscris în CF nr.338901.
Mai jos reproducem câteva paragrafe extrase din proiectul de PUZ menționat anterior, în curs de elaborare, unde se prevede că:
-la cap.2.3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, ”art.1 Accese carosabile :(1)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.(...)(4)-Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile necorespunzătoare;”
- la cap.3 Zonificarea Funcțională -”art.2.Soluția urbanistică a PUZ modificator a fost elaborată ținând cont de următoarele obiective:Asigurarea accesului la teren, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate. Modernizarea circulației și realizarea cailor de comunicație, privind accesul auto din drumul public pe parcela, in raport cu amenajările la infrasturctura existenta. Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zona parcelata trebuie să indeplinească următoarele conditii: -asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute)”
În consecință, față de cele expuse mai sus, vă solicităm să revizuiți Proiectul nr.10/202 și să solicițati beneficiarului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, modificarea documentației în mod corespunzător.”
Solicitarea a fost transmisă inițiatorului și elaboratorului documentației spre competentă soluționare la data de 08.04.2021.
Prin adresa inregistrată cu nr. 32734/22.04.2021 SC FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, ne informează cu privire la demersurile intreprinse în privința adresei C-Gaz &Energy Distribuție SRL (in insolventa ) nr.155/06.04.2021 înregistrată la PMA cu nr.27979/06.04.2021.
Ne comunică faptul că au înaintat Primăriei Municipiului Arad adresa înregistrată cu nr.32002/21.04.2021(anexată), în calitate de concesionar al serviciului de depozitare deșeuri solide nepericuloase și proprietar al terenului pe care este construit depozitul de deșeuri solide nepericuloase Arad, să analizeze situația, să identifice și să ia măsurile ce se impun, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la accesul la Depozit.
” Stimate Domnule Primar, In numele clientului nostru, societatea FCC Environment Romania S.R.L., cu sediul în Arad, zona CET, Șoseaua de Centură Nord FN, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J20/648/2002, Cod Unic de înregistrare 14822567 (denumită în continuare "FCC”) vă înaintăm prezenta adresă prin care dorim să vă supunem spre analiză și soluționare o situație recentă cu care am fost confruntați și care poate pune în pericol activitatea de neutralizare a deșeurilor nepericuloase desfășurată de către FCC la Depozitul Ecologic din Arad.
După cum cunoașteți, FCC are calitatea de concesionar al activității de neutralizare a deșeurilor în baza Contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002 încheiat cu Municipiul Arad, în calitate de concèdent, așa cum a fost acesta modificat și completat prin actele adiționale ulterioare (denumit în continuare "Contractul de Concesiune").
În prezent, activitatea de neutralizare a deșeurilor se desfășoară pe depozitul ecologic situat pe terenul înregistrat în Cartea Funciară nr. 338901 Arad - teren aflat în proprietatea Mun. Arad ("Depozitul Existent") și pus la dispoziția FCC pentru activitatea concesionată. Având în vedere faptul că durata concesiunii a fost prelungită până la data de 25.07.2032 prin Actul Adițional nr. 19 din 18.06.2020 iar depozitul existent se apropie de capacitatea maximă, FCC a demarat, cu sprijinul Primăriei Mun. Arad, un amplu proces investițional având drept scop extinderea capacității de depozitare în imediata vecinătate a amplasamentului curent. Astfel, la inițiativa FCC a fost aprobat, prin hotărârea Consiliului Local al Mun. Arad nr. 403 din 9 octombrie 2020, Planul Zonal de Urbanism (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent investiției "Zonă administrare deșeuri" extravilan Mun. Arad CF nr. 346391 ("Extinderea 1"). De asemenea, se află în curs de aprobare Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad ("Extinderea 2"),
Încă de la încheierea Contractului de Concesiune în anul 2002, accesul la Depozitul Existent se realizează pe drumul de utilitate ("Drumul de Acces") amplasat la stânga Depozitului Existent, drum situat parțial pe teren deținut de Mun. Arad și parțial pe terenul înscris în CF 338919 Arad deținut până recent de CET Arad (societate al cărei unul dintre acționari este Primăria Arad). Drumul de Acces a fost modernizat prin efortul FCC, cu sprijinul Primăriei Mun. Arad, și are un caracter evident de utilitate publică, chiar dacă este amplasat parțial pe terenul unor alte entități.
Am fost informați că la sfârșitul anului 2020, terenul înscris în CF 338919 Arad aparținând CET Arad a fost vândut către societatea C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L. - în insolvență ("C-Gaz"). Din păcate, această vânzare s-a realizat fără a se ține cont de situația Drumului de Acces, și în ultimă instanță, de interesul public, deși aceasta era cunoscută de reprezentanții CET Arad.
Ulterior dobândirii proprietății, C-Gaz a declanșat o serie de acțiuni ostile, șicanatorii, prin care neagă dreptul FCC de utilizare a Drumului de Acces pentru desfășurarea serviciului public de salubritate în baza Contractului de Concesiune. Mai mult, astfel de acțiuni pot pune în pericol investiția ulterioară în Extinderea 2. înțelegem că scopul urmărit de C-Gaz este de a obține sume de bani în contrapartidă pentru acordarea dreptului de acces. În acest sens, societății FCC i-a fost propusă de către C-Gaz închirierea sau concesionarea terenului aferent Drumului de Acces pentru suma lunară de 1 EUR/mp.
Având în vedere că:
(i) amplasamentul Depozitului Existent a fost ales de către Primăria Mun. Arad și se află în proprietatea Mun. Arad, iar discuțiile cu privire la stabilirea unui drept de servitute convențional sau a unei altfel de tranzacții privind dreptul de trecere pe drumul existent trebuie purtate între proprietarii celor două terenuri învecinate;
(ii) accesul la Depozitul Existent a fost asigurat până în prezent conform Contractului de Concesiune, de către Primăria Mun. Arad, pe Drumul de Acces de utilitate publică;
(iii) Drumul de Acces este esențial pentru desfășurarea serviciului public de salubritate potrivit Contractului de Concesiune; Primăria Arad, în calitate de concedent și proprietar al terenului pe care se desfășoară activitatea concesionată, s-a obligat prin Contractul de concesiune (art. 8 alin. 1) să nu tulbure pe FCC în exercițiul drepturilor sale;
(iv) FCC, în calitate de concesionar, nu își poate asuma obligații de plată care vor avea un impact semnificativ asupra costurilor aferente serviciului public de salubritate;
Societatea FCC vă solicită, prin prezenta să analizați situația supusă atenției și să luați măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale, astfel încât accesul la Depozitul Existent să poată fi asigurat în condițiile existente până în prezent și să nu fie afectată continuitatea serviciului și operarea acestuia în condiții de siguranță.
Subliniem că acțiunile C-Gaz ne îngrijorează foarte tare doarece au potențialul de a conduce la blocarea totală a accesului la Depozitul Existent, cu consecințe incalculabile pentru locuitorii Jud. Arad și, de asemenea, pot genera o întârziere semnificativă a investițiilor în extinderea facilităților de depozitare, consecințe severe pe care FCC nu și le asumă. Astfel se va afecta continuitatea serviciului și funcționarea optimă, în condiții de siguranță, a acestuia, cerințe obligatorii pentru desfășurarea activității de salubritate conform prevederilor art. 3 lit. e) și art.21 din Legea 101/2005 precum și art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 7 alin.(2) lit. d) din Legea 51/2006.
Considerăm că Primăria Mun. Arad, în calitate de proprietar al terenului pe care este situat Depozitul Existent, trebuie să identifice soluții legale pentru deblocarea situației, inclusiv printr-un eventual mecanism compensatoriu (schimb de terenuri) sau a declarării utilității publice a Drumului de Acces.
Considerăm că asigurarea accesului prin căi alternative va presupune costuri adiționale generate de necesitatea amenajării acestor căi de acces, costuri care vor trebui reflectate în tariful de serviciu public.
Vă rugăm să analizați de urgență solicitarea noastră, de a cărei soluționare depinde continuarea derulării Contractului de Concesiune în bune condiții. Societatea reafirmă întreaga disponibilitate de a participa la discuții cu autoritățile și părțile implicate și de a sprijini Primăria Mun. Arad în demersurile de soluționare.
Atașăm prezentei: extrase de carte funciară pentru imobilele în cauză; reprezentarea spațială a Drumului de Acces; și notificările primite din partea C-Gaz ”
Adresa a fost transmisă C-GAZ &ENERGY DISTRIBUȚIE SRL la data de 11.05.2021.
Prin adresa înregistrată cu nr.43983/03.06.2021 C-GAZ &ENERGY DISTRIBUȚIE SRL ne transmite următoarele:
”Având în vedere:
Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Arad sub nr.32000/21.04.2021 și nr.32734/22.04.2021 formulate de FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL personal și prin reprezentanți conventionali;
Faptul că, atat în Proiectul menționat anterior, cât și în documentația depusă în cadrul etapei 2-etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, se menționează că: se va înscrie ca sarcină în extrasele de CF nr.343391 și CF 338901 Arad dreptul de servitude în favoarea imobilului înscris în CF 338881 în vederea asigurării accesului carosabil și a dotării cu utilități;
Servituțile sunt naturale, legale și stabilite prin fapta omului, precum iar niciuna din aceste ipoteze nu este aplicabilă în cauza de față, în ceea ce privește accesul beneficiarului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL la terenul proprietatea sa, prin terenul proprietatea noastră;
Formulăm prezenta adresa de clarificare prin care dorim să clarificăm și să combatem afirmațiile defăimătoare neconforme cu realitatea juridică și faptică pe care FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL le-a făcut în adresele înaintate Primarului municipiului Arad cât și Arhitectului Șef.
În CF nr.338901 iar C-GAZ &ENERGY DISTRIBUȚIE SRL nu are nici o obligație legală sau de natură de a acorda în mod gratuit vreo facilitate.
Totodată având în vedere faptul că începând cu data de 13.09.2019, activitatea comerciala și economic a subscrisei C-Gaz &Energy Distribuție SRL este guvernată de prevederile Legii nr.85/2014, aflându-se sub stricta supraveghere a Administratorului Judiciar și sub cenzura tuturor actelor exercitata de către Judecătorul Sindic , subscrisa nu poate acorda libertăți sau drepturi de trecere neremunerate asupra terenurilor aflate în proprietatea sa deoarece ar adduce prejudicii însemnate creditorilor contravenind flagrant prevederilor legii insolvenței.
Așadar subscrisa C-Gaz&Energy distribuție SRL este obligată să respecte prevederile imperative ale Legii nr.85/2014 iar administratorul special nu poate decide acordarea unui drept de trecere cu titlu gratuit în favoarea unei societăți comerciale private, întrucât o abordare contrară ar determina sancțiuni din partea judecătorului sindic și a creditorilor subscrisei.
În consecință, față de cele expuse mai sus, revenim cu solicitarea de a revizui Proiectul nr.10/2010 și de a suspenda solicitarea beneficiarului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL pana la gasirea si implementarea in mod corespunzator ale propunerilor inaintate de Primaria Arad.”
Raspunsul a fost înaintat prin adresele nr.ad.43983/09.06.2021 inițiatorului și elaboratorului documentației, Direcției Patrimoniu și Secretarului General al Municipiului Arad, în vederea formulării unui punct de vedere.

Prin adresa nr.ad. 43983/A5/11.06.2021 Secretarul General-Servicul Juridic, contencios ne comunică faptul că, din punct de vedere juridic sunt incidente următoarele considerente legale:
Servitutea de trecere pe locul vecin este reglementată de art.616-619 Cod Civil, și constă în dreptul proprietarului locului înfundat de a cere vecinului său dreptul de trecere spre calea publică pentru folosirea fondului, cu îndatorirea de a-l despăgubi pentru pagubele ce i le-ar produce. Este suficient să se dovedească caracterul de loc înfundat al fondului dominant, prin loc înfundat înțelegându-se un loc ce este înconjurat de alte proprietăți diferite fără ca proprietarul să aibă ieșire la calea publică (în practica judiciară s-a decis ca acest text trebuie să își găsească aplicare și în cazurile în care ieșirea ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculoasă.)
Mai arătăm că, dacă locul respectiv are însă ieșire la calea publică pe un drum care, în anumite împrejurări este impracticabil, dar poate deveni practicabil, cu unele amenajări și oarecare cheltuieli, nu se mai consideră loc înfundat.Sau, dacă s-a ajuns la situația de loc înfundat datorită faptei proprietarului, cum ar fi edificarea unor construcții, în așa fel încât s-a blocat ieșirea la drumul public sau vânzarea unei părți din teren cu care ocazie vânzătorul și-a înfundat restul terenului, el nu mai este îndreptățit să ceară un drept de trecere pe terenul vecinului.De asemenea, în situația unui teren ce aparține mai multor copărtași cu ieșire la calea publică, împărțirea terenului, prin formarea de parcele, fără ieșire la calea publică, pentru unii din foștii proprietari, nu le dă acestora dreptul să pretindă ieșirea la drumul public pe fondul unui alt proprietar străin de coproprietate.
Potrivit art.619 Cod Civil, dreptul de trecere trebuie să fie exercitat pe acolo pe unde se poate realiza cel mai scurt drum la calea publică, iar la alegerea locului de trecere trebuie să se aibă în vedere, să se producă cea mai puțină pagubă aceluia pe al cărui teren urmează să aibă loc trecerea la calea publică.
Pe de altă parte, trimiterile petentei C-Gaz &Energy Distribuție cu privire la Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile dacă într-adevăr activitatea acestora acestora se află sub supravegherea administratorului judiciar și sub cenzura judecătorului sindic, cum afirmă.
În acest sens, art.150:
(.....)
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare și intrarea în faliment , sunt nule.
(3) Celelalte acte efectuate în intervalul prevăzut la alin.(2), exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispozițiilor art.87 alin.(1) și (2) și pe cele permise de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor și vor fi anulate, cu exepția cazului în care contractantul dovedește buna sa credință la momentul încheierii actului.
În concluzie, beneficiarul PUZ -FCC Environment Romania SRL va trebuie să obțină acordul proprietarului/vecinului C-Gaz &Energy Distribuție printr-un act juridic care materializează acea trecere sub forma unei fâșii de teren folosită ca drum/alee de acces auto și/sau pietonal (servitutea de trecere).”
Raspunsul a font transmis FCC Environment Romania SRL la data de 14.06.2021 și
C-Gaz &Energy Distribuție SRL la data de 18.06.2021.

Prin adresa înregistrată cu nr.48758/22.06.2021 FCC Environment Romania SRL ne informează:
”Așa cum am precizat prin adresa nr. 1114/20.04.2021 înregistrată la insituția dumneavoastră cu nr.32002/21,04,2021 și, după cum, fără îndoială, cunoașteți, Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad este unul esențial pentru Municipiul Arad.
Actualul depozit de deșeuri nepericuloase situat pe terenul înregistrat în CF 338901 Arad - teren aflat în proprietatea Municipiului Arad urmează să ajungă la capacitate maximă cel târziu în ultimul trimestru al anului 2023. Având în vedere această situație, precum și prelungirea de către Primăria Municipiului Arad a activității de neutralizare a deșeurilor desfășurată de subscrisă până la data de 25 iulie 2032, FCC a inițiat, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad, procesul investițional necesar în vederea construirii unor facilități de depozitare suplimentare, care să permită continuarea în condiții optime și de deplină legalitate a activității de depozitare a deșeurilor.
Acest proces s-a concretizat, printre altele, în Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad, aflat în etapa finală de avizare de către CTATU, prealabil supunerii spre aprobare către Consiliul Local Arad.
Conform graficului discutat cu factorii responsabili de la nivelul Municipiului Arad, pentru a finaliza construcția extinderii depozitului până la finalul anului 2023, este necesar ca Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad să fie aprobat cel târziu în luna august 2021, astfel încât procedurile ulterioare (obținerea autorizației de construire, începerea și finalizarea lucrărilor de construire, etc.) să se poată încadra în mod corespunzător.
În caz contrar, există riscul semnificativ ca activitatea de depozitare a deșeurilor să fie suspendată, cu consecințe extraordinar de severe pentru locuitorii Municipiului Arad. Este o situație pe care, suntem convinși, nimeni nu o dorește, dar care nu va putea fi împiedicată, dacă Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad este blocat.
Vă rugăm să constatați că nu există niciun motiv pentru care Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad să fie suspendat, pentru considerentele menționate mai jos.
Proiectul nr. 10/2020 prevede trei (3) modalități alternative prin care se poate asigura accesul la terenul destinat extinderii depozitului, teren înregistrat în CF 338881 Arad, conform documentatiei tehnice depuse.
Primele doua solutii au in vedere realizarea accesului parțial pe terenul înscris în CF 338919 Arad deținut până recent de CET Arad (societate al cărei acționar este tot Primăria Arad) și achiziționat de C-Gaz, și care deservește și accesul la depozitul existent. Aceste solutii sunt preferabile din considerente tehnice, de costuri, și de amplasament. In acest scop, înțelegem că Primăria Municipiului Arad a inițiat deja discuții cu C-Gaz pentru a se ajunge la o soluție amiabilă care să permită accesul la teren în condițiile de până acum.
Cu toate acestea, Proiectul nr. 10/2020 prevede ca accesul se va putea realiza și prin De 1702/1-> De 1702/2 -> De 1692 (solutia 3 din documentatia tehnica), solutie care poate fi implementata in conditiile in care costurile aferente sunt asumate de Primaria Municipiului Arad.
Înțelegem situația societății C-Gaz aflata in insolventa, dar opinam ca interesul public al locuitorilor Municipiului Arad trebuie sa prevaleze, realizarea proiectului fiind esential pentru asigurarea sanatatii publice in Municipiul Arad. Asa cum am mentionat, blocarea accesului de catre C-Gaz va afecta continuitatea serviciului și funcționarea optimă, în condiții de siguranță, a acestuia, cerințe obligatorii pentru desfășurarea activității de salubritate conform prevederilor art. 3 lit. e) si art.21 din Legea 101/2005 precum și art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 7 alin.(2) lit. d) din Legea 51/2006.
Apreciem eforturile de depuse de Primăria Municipiului Arad pentru deblocarea acestei situatii si ne exprimam sustinerea pentru orice solutie legala care este identificata si pusa in aplicare - donatie, vanzare-cumparare, schimb de terenuri sau expropriere prin declararea utilității publice a drumului de acces aflat pe terenul apartinad C-Gaz.
In acelasi timp, precizam ca aceste demersuri nu afecteaza procesul de avizare si aprobare a Proiectul nr. 10/2020 - documentație de urbanism PUZ - Zonă de administrare deșeuri - depozitare deșeuri nepericuloase CF 338881 Arad, care beneficiaza de solutii de acces independente.
Astfel, va rugam sa respingeti solicitarea C-Gaz de revizuire si suspendare a Proiectului 10/2020 ca fiind fara fundament. Proiectul nr. 10/2020 beneficiaza de un acces neconditionat conform solutiei 3 sus- mentionate, precum si de doua alte solutii de acces potentiale, conditionate de finalizarea discutiilor cu C-Gaz.
Pe cale de consecinta va solicitam sa continuati procesul de avizare, conform competentelor pe care de detineti, precum si sa supuneti proiectul spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad intrucat nu exista impedimente de natura urbanistica sau legala fata de acest proces.
Ca si până acum, ne reafirmăm întreaga disponibilitate de a participa la discuții cu autoritățile și parțile implicate și de a sprijini Primăria Municipiului Arad în demersurile de soluționare a acestei situatii.
Adresa a fost transmisă Secretarului General al Municipiului Arad și Direcției Patrimoniu la data de 06.07.2021 în vederea formulării unui punct de vedere.

Prin adresa înregistrată cu nr.65653/26.08.2021 C-Gaz&Energy Distribuție SRL ne aduce la cunoștință faptul că ” C Gaz& Energy Distributie S.R.L a dobandit terenul in suprafata de 689.612 mp situat in Municipiul Arad str.6Vanatori FN, jud.Arad, intabulat in CF Arad nr. 338919 cu nr.cad.:338919 și construcția în suprafață construita la sol de 307 m.p. înscrisa în CF sporadic 322316 și cu nr.cad: nr. 338919 – C1”, prin Contractul de vanzare - cumparare autentificat sub numarul 2234 din 02.12.2020 de catre DOROȘ ADELA-ANA, notar public, in data de 02.12.2020.
Contractul de vanzare cumparare a fost incheiat ca urmare a exercițiului atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, către societatea C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE- SRL, în baza Procesului verbal de licitație din 22.10.2020 și a Procesului verbal de adjudecare încheiat la data de 25.11.2020.
In documentatia de licitatie si in actul de vanzare cumparare nu a existat nicio
mentiune cu privire la existenta obligatiei de a constituii cu titlu gratuit un drept de trecere auto, cu piciorul si pentru utilități, perpetuu, asupra terenului înscris în CF nr. 338901 Arad, având sub A.1 număr cadastral 338901, în favoarea terenului vecin inscris in CF nr.338881, proprietate a FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L., beneficiar al Proiectului nr.10/2020.
Astfel, atat afirmatiile si argumentatiile din Adresa inregistrata la Primaria Arad sub nr. 2083/26.07.2021 cat si documentatia de urbanism, in curs de elaborare, al caror
beneficiar este FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L., contin afirmatii defaimatoare si vadit eronate alaturi de prevederi nelegale si neconforme cu realitatea intrucat FCC
ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. nu are niciun drept de servitute de trecere care sa ii asigure accesul pe terenul proprietatea noastra, inscris in CF nr. 338901 iar C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE- SRL nu are nici o obligatie legala sau de alta natura de a acorda in mod gratuit vreo facilitate.
Totodata avand in vedere faptul ca incepand cu data de 13.09.2019, activitatea
comerciala si economica a subscrisei C-Gaz&Energy Distributie S.R.L este guvernata de
prevederile Legii nr.85/2014, aflandu-se sub stricta supraveghere a Administratorului
Judiciar si sub cenzura tuturor actelor exercitata de catre Judecatorul Sindic subscrisa nu poate acorda liberalitati sau drepturi de trecere neremunerate asupra terenurilor aflate in proprietatea sa deoarece ar aduce prejudicii insemnate creditorilor cotravenind flagrant prevederilor legii insolventei.
Asadar subscrisa C-Gaz&Energy Distributie S.R.L este obligata sa respecte
prevederile imperative ale legii Legii nr.85/2014 iar administratorul special nu poate
decide acordarea unui drept de trecere cu titlu gratuit in favoarea unei societati comerciale private intrucat o abordare contrara ar determina sactiuni din partea judecatorului sindic si a creditorilor subscrisei.
Suplimentar fata de cele expuse mai sus dorim sa invederam faptul ca afirmatiile
noastre in integralitatea lor au fost confirmate de catre Secretarul General al Primariei Arad prin Serviciul Juridic si Contencios care in Adresa nr43983/946-J1/11.06.2021, a lamurit complet si deplin intreaga situatie juridica expusa de noi in nenumarate randuri.
Mai mult decat atat Serviciul Juridic si Contencios in finalul adresei mentioneaza fara echivoc faptul ca " beneficiarul PUZ-FCC Enviroment Romania SRL va trebui sa obtina acordul proprietarului/vecinului C-Gaz Energy Distributie SRL printr-un act juridic care materializeaza acea trecere...."
In consecinta, fata de cele expuse mai sus, va solicitam sa respingeti in totalitate afirmatiile si solicitarile formulate de catre FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. in cuprinsul Adresei nr. 2083/26.07.2021 concomitent cu solicitarea de a revizui Proiectul nr.10/2020 si de a suspenda aprobarea acestuia, pana la implementarea in mod corespunzator a propunerilor formulate de Primaria Arad prin Adresa nr. 43983/946-J1/11.06.2021.”
Adresa a fost transmisa inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 30.08.2021 în vederea formulării unui răspuns.

Prin adresa înregistrată cu nr.70336/10.09.2021 FCC Enviroment Romania SRL transmite următorul răspuns:
”Va instiintam cu privire la varianta de acces propusa pentru aprobarea PUZ 4395 mp “ZONĂ ADMINISTRARE DEȘEURI – DEPOZITARE DEȘEURI NEPERICULOASE “ astfel accesul rutier viitor la zona supusă reglementării PUZ dinspre Soseaua Centura Nord, se va efectua prin intermediul drumului DC 1697/3 (format din De 1712/1, De 1702/3, De 1702/1, De 1702/2) si De 1692 cât și prin incinta FCC reglementata prin PUZ 25 Ha aprobat în baza HCL 403/2020, identificata cu CF 356278.
Mentionam faptul ca imobilul supus reglementarii urbanistice va putea fi accesibil din De 1702/2 si prin cele 2 variante de drumuri de incinta reglementate in baza PUZ 25 HA aprobat prin HCL nr. 403 din 09.10.2020: respective o primă variantă pe drumul din incinta C-Gaz & Energy Distributie SRL, in insolventa ( ce a achizitionat de la CET depozitul de zgura in 02.12.2020, CF nr. 338919), iar cea de a doua variant pe drumul din incinta C-Gaz & Energy Distributie SRL, continuindu-se prin incinta FCC Environment România SRL, pe drumul actual ce deservește depozitul de deșeuri LB1-funcțiune existentă, ce se identifică prin extras de CF nr. 338901.
In acelasi timp cele 2 variante de acces prin incinta C-GAZ respective FCC si aprobate in baza HCL nr. 403 din 09.10.2020, vor putea fi luate în calul doar după aprobarea de catre C-Gaz si Primaria Municipiului Arad, a reglementarilor privind accesul din De 1702/2.
Accesul rutier va fi modernizat și extins în așa măsură încat să permita acesul autocamioanelor precum și al autospecialelor ce deservesc serviciul de colectare deseuri la care se adaugă un numarul mic de autoturisme ce deservesc personalul administrativ și tehnic din incinta si nu vor genera greutăți în fluența circulației; incomodari intre tipurile de circulatie, nu este cazul pentru parcela aflata in studiu întrucăt accesul se va efectua controlat, fiind supus regulilor de circulație atât în ambele sensuri cat și restricționat în zonele din cadrul incintei unde se desfășoară activități de manipulare ale încărcăturilor, de depozitare, toate acestea nu vor îngreuna sub nici o forma accesul rutier, acesta urmand să fie proiectat cu respectarea normelor legale.
Intreaga zonă ce va fi reglementată dpdv PUZ conform Ordonantei nr 43 din 1997 privind regimul drumurilor, va fi dotată cu indicatoare rutiere fiind marcată corespunzător Regulamentelor de circulație ce se vor aplica in cadrul amplasamentului, acestea fiind drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate privata.
La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de apărare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de planul de urbanism și de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum și de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia.
Se vor realiza parcări, adecvate funcțiunii propuse, calculate conform anexei la HGR nr. 525/1996 pentru a se evita parcarea pe carosabil a autoturismelor. Numărul locurilor de parcare se va concretiza la faza de D.T.A.C.
Funcțiunea propusă va genera transport în corcodanță cu obiectivele ce se vor realiza pe amplasament, iar capacitățile de transport principale vor fi camioanele.
Nu se impune organizarea circulației feroviare, navale și aeriene întrucât aceasta nu există în zona supusă reglementării.
Răspunsul a fost transmis C-Gaz Energy Distributie SRL la data de 16.09.2021.
Prin adresa înregistrată cu nr.75264/29.09.2021 Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public ne transmite următorul răspuns:
”Având în vedere adresa nr.ad. 48758/A5/06.07.2021 prin care solicitați punctul de vedere cu privire la documentația de urbanism P.U.Z. -Zonă administrare deșeuri-depozitare deșeuri nepericuloase, amplasament:extravilan mun.Arad -Zona CET -Șoseaua de Centură Nord FN, prin prezenta vă comunicăm acordul favorabil pentru Proiectul nr.10 care prevede că accesul se va putea realiza și prin De 1702/1->De 1702/2->De 1692 (soluția 3 din documentația tehnică), soluție implementată fără ca Primăria Municipiului Arad să-și asume costurile aferente.”
Răspunsul a fost transmis inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 30.09.2021.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF
Arh.Emilian-Sorin Ciurariu

Functia Nume prenume Semnatura Data
Verificat Director executiv arh. Sandra Dinulescu 30.09.2021
Elaborat Consilier Angelica Giura 30.09.2021[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
26


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved