Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 69801296
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 29-09-2021

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima al Municipiului Arad (PAEDC) pentru perioada 2021 - 2030 - initiativa primarului


Nr. 75152/29.09.2021
Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, transmit următorul

A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 29.09.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Arad (PAEDC) pentru perioada 2021 - 2030 - inițiativa primarului

Până la data de 16.10.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 30.09.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 - 17:30, Vineri între orele 08:30 - 14:00.

P R I M A R
Călin Bibarț

 Vizualizează - Editia 1 Revizia 1 a Proiectului de Hotărâre nr. 34 din 29.09.2021


 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD AVIZAT
MUNICIPIUL ARAD SECRETAR GENERAL
CONSILIUL LOCAL Lilioara STEPANESCU

- PROIECT –
Nr. 459/29.09.2021

privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 74567/27.09.2021,
Analizând raportul Direcției Tehnice – Biroul Energetic, înregistrat cu nr. 74568/27.09.2021,
Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 152/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea aderării Municipiului Arad la Pactul Primarilor pentru Energii Regenerabile,
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 170/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 2012 - 2020,
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 127/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea reconfirmării aderării Municipiului Arad la Convenția Primarilor privind Energia și Clima,
Având în vedere prevederile Contractului nr.71300/2020 privind activitatea de ,,Consultanță privind dezvoltarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad (PAEDC) (trecerea de la PAED la PAEDC),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă în Municipiul Arad, elaborat în cadrul inițiativei europene „Convenția Primarilor”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Măsurile propuse în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate. Art.3. Realizarea și implementarea măsurilor avute în vedere prin plan, va fi urmărită de către Biroul Energetic – Direcția Tehnică.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL


Red/Elab. P.L./P.L. Cod PMA -S4-02

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 74567 din 27.09.2021
În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030, în susținerea căruia formulez prezentul:

REFERAT DE APROBARE

Prin reconfirmarea aderării la Convenția Primarilor privind Energia și Clima și asumarea angajamentelor conform declaratiei de aderare, Municipiul Arad și-a subliniat încă o dată dorința de a se alătura orașelor europene care lupta pentru combaterea schimbărilor climatice. În acest sens a fost elaborat „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă în Municipiul Arad” pentru perioada 2021-2030, ca un element de continuitate cu privire la PAED 2012 -2020, ca un document strategic de angajament pe calea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
Dacă prin angajamentele asumate prin ,, Planul de Actiune privind Energia Durabila – PAED”, 2012 – 2020, a fost atinsă ținta măsurabilă de reducere de emisii de CO2 la nivel local, cu minim 20 % din totalul emisiilor stabilite printr-un inventar de referința, prin noul plan se dorește conformarea cu privire la țintele de reducere a emisiilor de CO2, respectiv reducerea cu minim 40% până în 2030 și reducerea cu 100% până în 2050.
Față de cele prezentate, în concordanță cu angajamentul voluntar asumat de municipalitățile semnatare a Convenției Primarilor și datorită faptului că a fost creat instrumentul de lucru operațional pentru aplicarea acestui angajament, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad” (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030.


PRIMAR,
Calin Bibarț

Primaria Municipiului Arad
Directia Tehnică,
Birou Energetic
Nr. 74567/27.09.2021
RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare a domnului Calin Bibart, primarul Municipiului Arad, înregistrat sub nr. 74568/27.09.2021

Având în vedere prevederile ,,Planului de Actiune pentru Energie Durabila 2012 – 2020”, elaborat de Municipiul Arad si angajamentele asumate, respectiv tinta masurabila de minim 20 % pentru reducerea emisiilor de CO2 la nivel local, din totalul emisiilor stabilite printrun inventar de referinta
Urmarind evolutiile din Uniunea Europeana, cu privire la tintele de reducere a emisiilor de CO2, care au fost ridicate la min. 40% pana in 2030 si la 100% pana in 2050, Municipiul Arad și-a reînoit angajamentul luat în calitate de membru al Conventiei Primarilor din Europa, si are în vedere ca pentru perioada 2021 – 2030 sa atinga ținta de minim 40% reducere de emisii de CO2 la nivel local, sens în care a stabilit instituirea unor măsuri specifice, concrete de diminuare a efectelor schimbarilor climatice.
Raportandu-ne la tintele Municipiului Arad de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si a instrumentului de lucru în acest sens, planul de actiuni necesare, care are în vedere demersurile specifice, concrete de diminuare a efectelor schimbarilor climatice, a fost elaborat documentul strategic ,,Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad” (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030.
Noul plan a avut în vedere, pe de-o parte, realizarea inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră, monitorizarea progreselor și a tintelor stabilite prin PAED 2012 -2020, iar pe de altă parte elaborarea Raportului de monitorizare a implementarii PAED si a rezultatelor cu privire la reducerea emisiilor de CO2 la nivel local, pentru perioada 2012 – 2020, în scopul postării acestora pe platforma Convenției Primarilor.
Finalitatea ,, Planului de Acțiune privind Energia Durabilă si Climată a Municipiului Arad ” pentru perioada 2021 -2030 a fost de a pune pe masa discuțiilor o strategie care are în vedere demersurile, pentru următorii 10 ani, cu privire reducerea emisiilor de CO2 cu min. 40%. Realizarea documentului, supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad, a fost posibilă prin implicarea principalior actori care au atribuții în acest sens, atât din zona publică cât și din zona privată, prin implicarea societății civile și nu în ultimul rând prin procesarea și agregarea datelor și informațiilor de către firma de consultanță și de către managerul energetic al Municipiului Arad.
După un efort susținut de 6 luni pentru elaborare, după o perioada de încă patru luni pentru aplicarea unor corecții și finisări a elementelor planului, acesta a fost finalizat și prezentat atenției și votului Consiliului Local al Municipiului Arad.
Credem cu tărie, că prin eforturile conducerii Muncipiului Arad, prin girul dat de către legislativul municipiului și prin implicarea actorilor interesați, documentul strategic ,,Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad” (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030, va deveni realitate și va conduce în următorii 10 ani la realizarea unui mediu mai puțin poluat pentru cetățeni, la combaterea efectelor, din ce în ce mai pronunțate, a schimbărilor climatice și la respectarea angajamentelor luate cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Față de cele de mai anterior,

PROPUNEM

Adoptarea hotărârii de consiliu pentru aprobarea ,,Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Arad” (PAEDC) pentru perioada 2021 -2030DIRECTOR EXECUTIV ȘEF BIROU ENERGETIC
Portaru Elena Palcu Lucian


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
29 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved