Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 69809759
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 20-09-2018

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea aparitiei si proliferarii animalelor fara stapan pe domeniul public al Municipiului Arad-initiativa primarului


Nr. 68900/20.09.2018
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de joi, 20.09.2018, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public
al Municipiului Arad-inițiativa primarului


Până la data de 04.10.2018, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 20.09.2018, între orele 8,00 - 18,00 Luni- Joi și 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Ing.Gheorghe Falcă

Vezi Raportul de transparenta decizionala - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea aparitiei si proliferarii animalelor fara stapan pe domeniul public al Municipiului Arad - initiativa primarului
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD Avizat,
MUNICIPIUL ARAD Secretar,
CONSILIUL LOCAL Lilioara Stepanescu- P R O I E C T-
Nr. 329/20.09.2018
H O T Ă R Â R E A NR. __________
din _______________
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public
al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive înregistrată cu nr. 63038/29.09.2018,
Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat cu nr. 63099/29.08.2018.
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Analizând prevederile Legii nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, republicată;
Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 29/2008 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa la Hotărârea nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Este interzis accesul cânilor în târguri / oboare / piețe, localuri publice, instituții publice, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, cimitire, ștranduri, stadioane sau magazine, cu excepția magazinelor de profil chinologic, precum și orice spațiu unde este figurat un semn care interzice accesul câinilor sau a altor animale de companie.”

2. Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Însoțitorii animalelor de companie plimbate pe domeniul public sau privat al Municipiului Arad, au obligația de a menține curățenia. În acest sens vor deține asupra lor:
a) o pungă pentru ridicarea dejecțiilor solide ale animalului și
b) un recipient de minim 0,5 l plin cu apă curată, cu ajutorul căreia vor spăla urmele de dejecții sau de urină lăsate de animal. ”

3. Lit. c) a art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:
,,c) hrănirea păsărilor, hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public;

4. Art. 71 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 6, art. 25 și ale art. 27 cu amendă de la 500 la 1000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 30 respectiv ale art. 31 lit. (a), (c) și (d) cu amendă de la 300 la 700 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 31 lit. (b), (e) și (f), respectiv ale art. 50 cu amendă de la 1000 la 1500 lei.”

5. Art. 72 se modifică și se completează după cum urmează:
,,Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin ca obligație personalului împuternicit al Primarului Municipiului Arad și Direcției Generale Poliția Locală Arad. Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute de hotărâre în termenul stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoștință publică.

Art. IV Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, S E C R E T A R,Direcția Generală Poliția Locală
Red. / Dact. G.L.
Cod: PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 63038/29.08.2018


În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că în urma aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 208/2011 au fost sesizate unele disfuncționalități în ceea ce privește respectarea și respectiv aplicarea acesteia, disfuncționalități care se impun a fi eliminate pentru responsabilizarea concretă a instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin pentru prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad;
Consider oportună adoptarea unei hotărâri având următorul obiect: modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad.PRIMAR,
Ing. Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
Nr. 63039/29.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public
al Municipiului Arad

Referitor la expunerea de motive a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, înregistrată cu nr. 63038/29.08.2018.

Obiect: propunere de aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2011 pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad

Considerente generale:
Ca urmare a acțiunilor desfășurate în teren de către agenții Direcției Generale Poliția Locală Arad, a constatările efectuate de aceștia, în considerarea sesizărilor formulate de către cetățeni, au fost identificate aspecte în care acțiunile sau inacțiunile unor cetățeni cu privire la o serie de fapte, nu-și găsesc corespondent în vreun act administrativ cu caracter de normă obligatorie, adoptat la nivelul Municipiului Arad, ori formularea existentă este lacunară, permițând interpretări;
Necesitatea asigurării și păstrării curățeniei pe domeniul public și privat a Municipiului Arad, respectarea normelor legale și responsabilităților concrete ce revin atât administrației publice locale precum și tuturor cetățenilor;
Situațiile concrete în care cetățenii au contestat la instanța de judecată procesele verbale încheiate de agenții Direcției Generale Poliția Locală Arad ca urmare a încălcării dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 208/2011, dat fiind cuantumul amenzilor, lipsa posibilității achitării a jumătate din minimul amenzii într-un termen prestabilit, faptul că în mare majoritate persoanele deținătoare de animale de companie sunt pensionari, instanța de judecată (în multe dosare) a dispus reindividualizarea sancțiunilor, respectiv înlocuirea amenzilor cu sancțiunea ,,Avertisment”.

Considerente juridice:
- prevederile Legii nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, republicată;
- prevederile Ordinului nr. 29/2008 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 203/2018 care au modificat Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel încât termenul de 48 de ore de la data încheierii sau după caz de la data comunicării procesului-verbal de contravenție a fost înlocuit cu un alt termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal,

P R O P U N E M:

Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 208/2011 pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei.

Director General,
Florian BARNA
Anexa

Modificări și completări ale Hotărârii nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public
al Municipiului Arad

Art. I Anexa la Hotărârea nr. 208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

6. Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Este interzis accesul cânilor în târguri / oboare / piețe, localuri publice, instituții publice, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, cimitire, ștranduri, stadioane sau magazine, cu excepția magazinelor de profil chinologic, precum și orice spațiu unde este figurat un semn care interzice accesul câinilor sau a altor animale de companie.”

7. Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Însoțitorii animalelor de companie plimbate pe domeniul public sau privat al Municipiului Arad, au obligația de a menține curățenia. În acest sens vor deține asupra lor:
a)o pungă pentru ridicarea dejecțiilor solide ale animalului și
b)un recipient de minim 0,5 l plin cu apă curată, cu ajutorul căreia vor spăla urmele de dejecții sau de urină lăsate de animal. ”

8. Lit. c) a art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:
,,c) hrănirea păsărilor, hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public;

9. Art. 71 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 6, art. 25 și ale art. 27 cu amendă de la 500 la 1000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 30 respectiv ale art. 31 lit. (a), (c) și (d) cu amendă de la 300 la 700 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 31 lit. (b), (e) și (f), respectiv ale art. 50 cu amendă de la 1000 la 1500 lei.”

10. Art. 72 se modifică și se completează după cum urmează:
,,Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin ca obligație personalului împuternicit al Primarului Municipiului Arad și Direcției Generale Poliția Locală Arad. Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute de hotărâre în termenul stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoștință publică.

Art. IV Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
29 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved