Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66612180
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 20-09-2018

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodarirea municipiului Arad, cu modificarile si completarile ulterioare- initiativa primarului


Nr. 68896/20.09.2018
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de joi, 20.09.2018, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare- inițiativa primarului

Până la data de 04.10.2018, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 20.09.2018, între orele 8,00 - 18,00 Luni- Joi și 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Ing.Gheorghe FalcăROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD Avizat,
MUNICIPIUL ARAD Secretar,
CONSILIUL LOCAL Lilioara Stepanescu- P R O I E C T-
Nr.328/20.09.2018
H O T Ă R Â R E A NR. __________
din _______________
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive înregistrată cu nr. 63035/29.08.2018,
Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat cu nr. 63036/29.08.2018,
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Analizând prevederile Legii nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa la Hotărârea nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Capitolul III Obligațiile cetățenilor: art. 7 pct. 4 lit. a) se completează și va avea următorul conținut:
a) „aruncarea oricăror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unică folosință, ziare, pachete goale de țigări, mucuri de țigări, coji de semințe, sticle, PET-uri, etc.) doar în pubelele special amenajate;”

2. La Capitolul III Obligațiile cetățenilor: art. 7 pct. 2 se introduce alin. (4) care va avea următorul conținut :
(4) ,,Se interzice depozitarea de materiale de construcție (nisip, balast, țigle, cărămizi, bârne etc.) pe trotuarul adiacent imobilului pe care îl deține, precum și pe spațiul verde aferent imobilului.”

3. Capitolul IV Sancțiuni: art. 8 alin. (1) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:
c) „Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 1 lit. c), lit. e) și lit. f), punctul 2 lit. a) - lit. c) și lit. e), punctul 4 lit. c), punctul 7, art. 7 punctul 1 lit. m)- lit. o), punctul 2 alin. (2) și alin. (3), punctul 3 lit. d) și punctul 4 lit. b) – lit. e) cu amenda de la 1.501 lei la 2.000 lei;”

4. La Capitolul IV Sancțiuni: art. 8 alin. (1) după lit. g) se introduc lit. h) și lit. i), cu următorul conținut:
h) „Nerespectarea prevederilor art. 7 punctul 4 lit. a) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
i) „Nerespectarea prevederilor art. 7 punctul 2 alin. (4) cu amenda de la 500 le la 1000 lei.”

5. Capitolul IV Sancțiuni: art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) „Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute de hotărâre în termenul stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoștință publică.

Art. IV Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, S E C R E T A R,Direcția Generală Poliția Locală
Red. / Dact. G.L.
Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 63035/29.08.2018


EXPUNERE DE MOTIVE


Având în vedere că în urma aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 au fost sesizate unele disfuncționalități în ceea ce privește respectarea și respectiv aplicarea acesteia, disfuncționalități care se impun a fi eliminate pentru responsabilizarea concretă a instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și ale cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin pentru gospodărirea Municipiului Arad;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 203/2018 care au modificat Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel încât termenul de 48 de ore de la data încheierii sau după caz de la data comunicării procesului-verbal de contravenție a fost înlocuit cu un alt termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016,

PROPUN

Adoptarea unei hotărâri având următorul obiect: completarea și modificarea Hotărârii nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.PRIMAR,
Ing. Gheorghe Falcă
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
Nr. 63036/29.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad,
cu modificările și completările ulterioare


Referitor la expunerea de motive a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, înregistrată cu nr. 63035/29.08.2018,

Obiect: propunere de aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.

Considerente generale:
Ca urmare a acțiunilor desfășurate în teren de către agenții Direcției Generale Poliția Locală, a constatărilor acestora, în considerarea sesizărilor formulate de către cetățeni, au fost identificate aspecte în care acțiunile sau inacțiunile unor cetățeni cu privire la o serie de fapte, nu-și găsesc corespondent în vreun act administrativ cu caracter de normă obligatorie, adoptat la nivelul municipiului Arad, ori formularea existentă este lacunară, permițând interpretări;

Totodată, necesitatea asigurării și păstrării curățeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia, respectarea normelor legale și responsabilităților concrete ce revin atât administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice precum și tuturor cetățenilor, inclusiv cei aflați în tranzit;

Obligația legală a consiliilor locale și a primarilor de a adopta măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici la acțiunile de asigurare și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul Municipiului Arad, la efectuarea periodică și la timp a activităților edilitar – gospodărești;

Organizarea și participarea la acțiunile edilitar – gospodărești reprezintă o obligație permanentă a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a agenților economici și nu în ultimul rând a cetățenilor;

Considerente juridice:
-prevederile Legii nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
-prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 203/2018 care au modificat Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel încât termenul de 48 de ore de la data încheierii sau după caz de la data comunicării procesului-verbal de contravenție a fost înlocuit cu un alt termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal,

P R O P U N E M:

Aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Art. I Anexa la Hotărârea nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Capitolul III Obligațiile cetățenilor: art. 7 pct. 4 lit. a) se completează și va avea următorul conținut:
a) „aruncarea oricăror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unică folosință, ziare, pachete goale de țigări, mucuri de țigări, coji de semințe, sticle, PET-uri, etc.) doar în pubelele special amenajate;”

2. La Capitolul III Obligațiile cetățenilor: art. 7 pct. 2 se introduce alin. (4) care va avea următorul conținut :
(4) ,,Se interzice depozitarea de materiale de construcție (nisip, balast, țigle, cărămizi, bârne etc.) pe trotuarul adiacent imobilului pe care îl deține, precum și pe spațiul verde aferent imobilului.”

3. Capitolul IV Sancțiuni: art. 8 alin. (1) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:
c) „Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 1 lit. c), lit. e) și lit. f), punctul 2 lit. a) - lit. c) și lit. e), punctul 4 lit. c), punctul 7, art. 7 punctul 1 lit. m)- lit. o), punctul 2 alin. (2) și alin. (3), punctul 3 lit. d) și punctul 4 lit. b) – lit. e) cu amenda de la 1.501 lei la 2.000 lei;”

4. La Capitolul IV Sancțiuni: art. 8 alin. (1) după lit. g) se introduc lit. h) și lit. i), cu următorul conținut:
h) „Nerespectarea prevederilor art. 7 punctul 4 lit. a) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
i) „Nerespectarea prevederilor art. 7 punctul 2 alin. (4) cu amenda de la 500 le la 1000 lei.”

5. Capitolul IV Sancțiuni: art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) „Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute de hotărâre în termenul stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoștință publică.

Art. IV Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.


Director General,
Florian BARNA


[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved