Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74526731
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  25-05-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 1254
din 19 mai 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de miercuri, 25 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de miercuri, 25 mai 2022, ora 14,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

CM/CM ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință ordinara CLMA 25.05.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 1254/2022
a Primarului Municipiului Arad
P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 25 mai 2022

1. Proiect de hotărâre nr. 263/2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 392/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad – inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre nr. 234/2022 privind revenirea la destinația anterioară a unor spații din structuri medicale-centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad – inițiativa primarului
3. Proiect de hotărâre nr. 248/2022 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-31.03.2022, referitor la Activitatea Registrului Agricol – inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre nr. 264/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului
5. Proiect de hotărâre nr. 240/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului
6. Proiect de hotărâre nr. 289/2022 privind aprobarea proiectului „Împreună pentru un Arad curat” și cheltuielile aferente acestuia– inițiativa primarului
7. Proiect de hotărâre nr. 287/2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.239/13.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Arad” – inițiativa primarului
8. Proiect de hotărâre nr. 243/2022 pentru aprobarea Contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar către Colegiul Național ,,Vasile Goldiș” Arad – inițiativa primarului
9. Proiect de hotărâre nr. 262/2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 11/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare bloc operator situat la et. I al Secției de urologie Arad, Piața Mihai Viteazul nr. 7-8 – inițiativa primarului
10. Proiect de hotărâre nr. 266/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție D.A.L.I. „Reabilitare împrejmuire cimitir Mureșel” – inițiativa primarului
11. Proiect de hotărâre nr. 267/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai” – inițiativa primarului
12. Proiect de hotărâre nr. 282/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad – Școala Gimnazială Caius Iacob” – inițiativa primarului
13. Proiect de hotărâre nr. 283/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar – Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel” – inițiativa primarului
14. Proiect de hotărâre nr. 288/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 293/18.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Proiectului tehnic ”Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a Arenei Francisc Neuman, Arad (fost Stadion UTA), cu modificările și completările ulterioare– inițiativa primarului
15. Proiect de hotărâre nr. 142/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Clădire cu funcțiuni mixte în regim de înălțime P+2E”, Mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 16, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 319500 – Arad – inițiativa primarului
16. Proiect de hotărâre nr. 150/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: Ansamblu de clădiri rezidențiale (zonă de locuire cu funcțiuni complementare de comerț și servicii), str. Câmpul Liniștii, FN, generat de imobilul cu extrasul de carte funciară: C.F. nr. 343132 – Arad, St = 40.000 mp, Beneficiar: S.C. ARED S.A. – inițiativa primarului
17. Proiect de hotărâre nr. 155/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: „Construire două case de locuit, împrejmuire la frontul stradal și împrejmuire proprietate”, intravilan Mun. Arad, str. Agricultorilor, nr. 8 pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 332671 – Arad – inițiativa primarului
18. Proiect de hotărâre nr. 169/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Construire zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare”, Municipiul Arad, str. Poetului, nr. 119-121, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 355410 – Arad – inițiativa primarului
19. Proiect de hotărâre nr. 187/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: Construire 2 hale, extravilan Municipiul Arad, DJ 682 Arad-Zădăreni, generat de imobilele cu extrasele C.F. nr. 314699- Arad, C.F. nr. 314698 – Arad și C.F. nr. 313875- Arad, St= 30.343 mp, beneficiar: S.C. GSP Team Global Logistic S.R.L. – inițiativa primarului
20. Proiect de hotărâre nr. 188/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: Construire 2 hale, extravilan Municipiul Arad, DJ 682 Arad-Zădăreni, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 318177-Arad, St= 27.000 mp, beneficiar: Nagy Andras – inițiativa primarului
21. Proiect de hotărâre nr. 225/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+E, HALĂ DEPOZITARE, PARCĂRI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, extravilan Municipiul Arad, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 349953 – Arad, St = 4.137 mp, beneficiari: Hălmăgian Claudiu-Florin și Hălmăgian Ligia-Lavinia-Mădălina – inițiativa primarului
22. Proiect de hotărâre nr. 226/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Construire corp nou clinică și pasarelă de legătură cu corp existent", Mun. Arad, str. Dr. Cornel Radu, nr. 3, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 301842 - Arad– inițiativa primarului
23. Proiect de hotărâre nr. 258/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 354/2021 privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Arad și a regulamentului de funcționare a acesteia – inițiativa primarului
24. Proiect de hotărâre nr. 269/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de ”Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” republicată conform Hotărârii nr. 264/28.05.2021 – inițiativa primarului
25. Proiect de hotărâre nr. 227/2022 ediția 1 revizia 1 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea Serviciului de administrare a spațiilor de joacă, spațiilor de agrement, terenurilor de sport și a mobilierului urban din domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului
26. Proiect de hotărâre nr. 244/2022 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport – al Serviciului Public de Salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad și a Studiului de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad – inițiativa primarului
27. Proiect de hotărâre nr. 260/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.40, etaj I – inițiativa primarului
28. Proiect de hotărâre nr. 265/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.4, situat în Arad, str. Paris nr.2, corp A, parter – inițiativa primarului
29. Proiect de hotărâre nr. 256/2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 972 mp teren aflat în domeniul privat al municipiului Arad, înscris în CF nr. 359985 LOT 2, situat în Arad, Zona Port Arthur– inițiativa primarului
30. Proiect de hotărâre nr. 144/2022 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român și aflate în administrarea Biroului Evidență și Administrare Domeniul Privat, la data de 31.12.2021 – inițiativa primarului
31. Proiect de hotărâre nr. 229/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public și modificarea suprafeței imobilului situat în Municipiului Arad, Str. Șt. Augustin Doinaș, nr. 33-37 aferent Colegiului Național Vasile Goldiș Arad- inițiativa primarului
32. Proiect de hotărâre nr. 230/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale și modificarea suprafeței imobilului situat în Municipiului Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 15, înscris în CF nr. 315623 Arad – inițiativa primarului
33. Proiect de hotărâre nr. 273/2022 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Arad, în suprafață de 9.095 mp, situat în Arad, înscris în C.F. nr. 354901 Arad, nr. cad. 354901– inițiativa primarului
34. Proiect de hotărâre nr. 231/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Turdei, nr. 25, înscris în CF nr. 349644 Arad – inițiativa primarului
35. Proiect de hotărâre nr. 236/2022 cu privire la acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în Municipiul Arad, str. 6 Vânători, nr. FN – înscris în CF nr. 360355 Arad – inițiativa primarului
36. Proiect de hotărâre nr. 253/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului situat în Zona Făt Frumos– inițiativa primarului
37. Proiect de hotărâre nr. 254/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a unor imobile situate în Municipiul Arad, Str. Gloriei, nr. 2-4 – inițiativa primarului
38. Proiect de hotărâre nr. 255/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului aflat la intersecția dintre str. Trenului și str. Șoimului – inițiativa primarului
39. Proiect de hotărâre nr. 261/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale și modificarea suprafeței imobilului situat în Municipiului Arad, Calea Victoriei, nr. 39-41, înscris în CF nr. 345851 Arad – inițiativa primarului
40. Proiect de hotărâre nr. 268/2022 privind actualizarea datelor cadastrale și modificarea suprafeței a unor imobile, situate în Municipiul Arad, Zona Str. Udrea, Str. Mărțișor, Calea Iuliu Maniu, înscrise în CF nr. 360669 Arad, CF nr. 360610 Arad, CF nr. 360609 Arad, CF nr. 344878 Arad, CF nr. 315796 Arad, CF nr. 315218 Arad și CF nr. 360601 Arad – inițiativa primarului
41. Proiect de hotărâre nr. 270/2022 privind revocarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 158/2022 și aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a unui imobil situat în Zona Străzii Digului – inițiativa primarului
42. Proiect de hotărâre nr. 278/2022 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Vârful cu Dor, nr. 11, înscris în CF nr. 316583 Arad– inițiativa primarului
43. Proiect de hotărâre nr. 277/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului aferent unei străzi în cartierul Grădiște– inițiativa primarului
44. Proiect de hotărâre nr. 279/2022 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului
45. Proiect de hotărâre nr. 252/2022 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2021- inițiativa primarului
46. Proiect de hotărâre nr. 281/2022 privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite prin A.N.L, situate în municipiul Arad– inițiativa primarului
47. Proiect de hotărâre nr. 284/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad– inițiativa primarului
48. Proiect de hotărâre nr. 290/2022 privind unele măsuri în vederea reglementării juridice și tehnice a vechiului amplasament din CF nr. 6545 Arad – inițiativa primarului
49. Proiect de hotărâre nr. 296/2022 privind dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 353939 Arad și a imobilului înscris în CF nr. 340740 Arad, situate în intravilanul Municipiului Arad– inițiativa primarului
50. Proiect de hotărâre nr. 297/2022 privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în Zona Industrială Vest a Municipiului Arad – inițiativa primarului
51. Proiect de hotărâre nr. 291/2022 cu privire la majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte și persoanelor vârstnice, respectiv Centrul Social Cantina Municipală Arad de la 12 lei/zi/persoană la 18 lei/zi/persoană– inițiativa primarului
52. Proiect de hotărâre nr. 100/2022 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2022, în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale– inițiativa primarului
53. Proiect de hotărâre nr. 91/2022 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2021 în calitate de membru al Asociației Orașe Energie România (O.E.R.) – inițiativa primarului
54. Proiect de hotărâre nr. 232/2022 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2022 în calitate de membru al Rețelei POLIS - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport – inițiativa primarului
55. Proiect de hotărâre nr. 233/2022 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2021 și a Conturilor de Execuție la data de 31 martie 2022- inițiativa primarului
56. Proiect de hotărâre nr. 292/2022 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021- inițiativa primarului
57. Proiect de hotărâre nr. 293/2022 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad - inițiativa primarului
58. Proiect de hotărâre nr. 294/2022 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 - inițiativa primarului
59. Proiect de hotărâre nr. 295/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei - inițiativa primarului
60. Proiect de hotărâre nr. 285/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 14 februarie 2022 – inițiativa primarului.
61. Proiect de hotărâre nr. 286/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2022– inițiativa primarului.
62. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.
63. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
64. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.
[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved