Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74526748
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  23-03-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 779
din 17 martie 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de miercuri, 23 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de miercuri, 23 martie 2022, ora 14,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință extraordinara CLMA 23.03.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024

Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 779/2022
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 23 martie 2022

1. Proiect de hotărâre nr. 101/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2022 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 50/2022 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi – inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 152/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 3/48 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter – inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 153/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/16 din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I – inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 163/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 19, etaj I– inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 164/2022 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad – inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 145/2022 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Tribunul Dobra, nr. 1, Et. M, Ap. 13, înscris în CF nr. 300822 C1-U27 Arad – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 146/2022 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26, Ap. 1+2, înscris în CF nr. 352904-C1-U2 Arad – inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 133/2022 privind însușirea documentației pentru repoziționarea a 2 imobile situate în Municipiul Arad, Zona CET, înscrise în CF nr. 356277 Arad, CF nr. 356278 Arad - – inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 157/2022 privind prima înscriere în domeniul public a unui imobil și modificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 354245 Arad, situat în Municipiul Arad, Zona Str. Digului – inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 154/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Ciocârliei, nr. 7, înscris în CF nr. 316152 Arad – inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 166/2022 cu privire la acceptarea ofertei de donație a terenului care face legătura dintre strada Cucului și strada Biruinței, situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 33-35, înscris în CF nr. 359390 Arad - inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 162/2022 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român – Fond Locativ – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 147/2022 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad la 31.12.2021 – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 148/2022 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 – inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 149/2022 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 161/2022 privind aprobarea prețului local al energiei termice în sistemul de transport din Municipiului Arad – inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 53/2022 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Westfield – inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 156/2022 referitor la modificarea Hotărârii nr. 255/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii” – inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 553/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr.173/16 aprilie 2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU):”Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală” pentru imobilele identificate prin C.F. nr. 331778-Arad, C.F. nr. 331779-Arad, C.F. nr. 331780 Arad, C.F. nr. 331781 Arad, amplasament: str. Măcieșului nr. 10-16, municipiul Arad, Județul Arad - inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 644/2021 privind aprobarea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 173/2021 a Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU): ”Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală” pentru imobilele identificate prin C.F. nr. 331778-Arad, C.F. nr. 331779-Arad, C.F. nr. 331780 Arad, C.F. nr. 331781 Arad, amplasament: str. Măcieșului nr. 10-16, municipiul Arad, Județul Arad – inițiativa consilierilor locali USR.

22. Proiect de hotărâre nr. 165/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 11/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad - inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 167/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului

24. Proiect de hotărâre nr. 168/2022 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în C.F. nr. 335603 Arad și în CF nr. 334313 Arad, situate în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului

25. Proiect de hotărâre nr. 158/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 ianuarie 2022 – inițiativa primarului

26. Proiect de hotărâre nr. 159/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 ianuarie 2022 – inițiativa primarului

27. Proiect de hotărâre nr. 160/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 ianuarie 2022 – inițiativa primarului

28. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

29. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
30. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.


[Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved