Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65904584
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  27-09-2021


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 2320
din 21 septembrie 2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de luni, 27 septembrie 2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de luni, 27 septembrie 2021, ora 14,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință ordinara CLMA 27.09.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 2320/2021
a Primarului Municipiului Arad
P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 27 septembrie 2021

1. Proiect de hotărâre nr. 450/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat încheiat între Asociația de Dezvoltare Regională Vest și Unitatea Administrativ- Teritorială Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” – inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 384/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): „Edificare zonă cu funcțiuni mixte – servicii, depozitare, industrie nepoluantă – Zona Industrială Sud Arad - Zădăreni”, Municipiul Arad, Zona Industrială Sud Arad-Zădăreni, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 346609 – Arad - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 451/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2021 privind aprobarea componenței nominale și a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 438/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 70278/01.10.2020 pentru imobilul situat în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15 – inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 449/2021 privind vânzarea unui teren situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 181, înscris în CF nr. 304043 Arad, către S.C. Farmacia Ivona S.R.L. –inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 431/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 1 și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad - înscris în CF nr. 330769 Arad – inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 433/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Insula Mureș, înscris în CF nr. 311954 Arad – inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 434/2021 cu privire la atestarea unei cote de teren la proprietatea publică a Municipiului Arad și subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 45, Corp. A, Ap. 15, înscris în CF nr. 302024-C1-U23 Arad – inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 435/2021 cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în Municipiul Arad, Str. Ștefan Cicio Pop, nr. 20, Ap. 18A și Ap. 22, înscrise în CF nr. 300598-C1-U43 Arad și CF nr. 300598-C1-U48 Arad – inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 442/2021 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Tribunul Axente, nr. 3, înscris în CF nr. 358361 Arad – inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 443/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Calea Radnei, nr. 143, înscris în CF nr. 328268 Arad – inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 447/2021 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și prima înscriere prin alipire a unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona Str. Zorilor/Primăverii, înscrise în CF nr. 358727 Arad, CF nr. 358729 Arad, CF nr. 358730 Arad, CF nr. 358731 Arad, CF nr. 358206 Arad și CF nr. 358215 Arad– inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 453/2021 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de închiriere nr. 60425/27.09.2013 (2127/27.09.2013), pentru imobilul în care funcționează Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad – inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 444/2021 cu privire la aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1/11/2013 – inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 439/2021 cu privire la respingerea plângerilor prealabile formulate de către dna Tamaș Marta, dl Alexa Florin și dl Danțoș Monica-Codruța împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Sinagogei nr. 2-4, începând cu data de 01.01.2019 – inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 437/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 338/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a unor terenuri situate în Municipiul Arad – inițiativa primarului

17. Proiect de hotărâre nr. 448/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 364/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind reorganizarea Serviciului Public de Interes Local Centrul Municipal de Cultură Arad, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului

18. Proiect de hotărâre nr. 430/2021 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al SC RECONS SA pentru anul 2021 – inițiativa primarului

19. Proiect de hotărâre nr. 446/2021 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2021 – inițiativa primarului

20. Proiect de hotărâre nr. 452/2021 privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020-31.12.2020 - inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 432/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 august 2021 – inițiativa primarului

22. Proiect de hotărâre nr. 445/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 august 2021 – inițiativa primarului

23. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna august 2021 și principalele activități programate pentru luna septembrie 2021.

24. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
25. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.
R E D A C T A T

Lilioara STEPANESCU, Secretar General al Municipiului Arad
Emilian – Sorin CIURARIU, Arhitect – Șef
Claudia GROZAVU, director executiv, Direcția Economică
Elena PORTARU, director executiv, Direcția Tehnică
Ștefan SZUCHANSZKI, director executiv, Direcția Patrimoniu
Pavel NEAMȚIU, director executiv, Direcția Venituri
Sorin CONTRAȘ, șef Serviciu Juridic, Contencios


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved