Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65904175
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  18-06-2021


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 1316
din 14 iunie 2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 18 iunie 2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de vineri, 18 iunie 2021, ora 10,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință extraordinara CLMA 18.06.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  


Anexa la Dispoziția nr. 1316/2021
a Primarului Municipiului Arad


P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 18 iunie 2021


1. Proiect de hotărâre nr. 286/2021 referitor la modificarea Hotărârii nr. 85/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală a acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. - inițiativa primarului,

2. Proiect de hotărâre 291/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 – inițiativa primarului,

3. Proiect de hotărâre nr. 284/2021 privind încheierea cu S.C. Recons S.A. a unui acord-cadru de furnizare obiecte de mobilier pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului,

4. Proiect de hotărâre nr. 271/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad- inițiativa primarului,

5. Proiect de hotărâre nr. 287/2021 privind darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a Cinematografului Dacia, proprietate publică a Municipiului Arad–– inițiativa primarului,

6. Proiect de hotărâre nr. 276/2021 privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 4/10.07.2018 încheiat cu Asociația „Serviciul de Ajutor Maltez în România” – Filiala Arad - inițiativa primarului,

7. Proiect de hotărâre nr. 260/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 și 8, situate în Arad, Bdul Revoluției nr. 98 – inițiativa primarului,

8. Proiect de hotărâre nr. 268/2021 cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, Ap. 20, Ap. 21 și Ap. 22, înscrise în CF nr. 300753-C1-U18 Arad, CF nr. 300753-C1-U16 Arad și CF nr. 300753-C1-U17 Arad - inițiativa primarului,

9. Proiect de hotărâre nr. 270/2021 privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Zimbrului, nr. 75, înscris în CF nr. 316353 Arad - inițiativa primarului,

10. Proiect de hotărâre nr. 277/2021 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 3, înscrise în CF nr. 327988 Arad, CF nr. 356553 Arad - inițiativa primarului,

11. Proiect de hotărâre nr. 293 /2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniu privat al Municipiului Arad a unui teren situat în municipiul Arad, Zona Micalaca – inițiativa primarului,

12. Proiect de hotărâre nr. 294/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad, Parcul Europa – inițiativa primarului,

13. Proiect de hotărâre nr. 295/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad, Zona Micalaca – inițiativa primarului,

14. Proiect de hotărâre nr. 292/2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a stadionului UTA, situat în Arad, str. Frații. Neumann nr. 2” - inițiativa primarului,


15. Proiect de hotărâre nr. 288/2021 privind aprobarea stenogramei/procesului-verbal a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021- inițiativa primarului,

16. Proiect de hotărâre nr. 289/2021 privind aprobarea stenogramei/procesului-verbal a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 13 mai 2021- inițiativa primarului,

17. Informare nr. 296/2021 privind situațiile financiare anuale, aferente anului 2020, pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved