Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75578174
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

M I N U T A Ședinței extraordinare din data de 11.03.2022 Nr. 19.269/11.03.2022


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
Ședinței extraordinare
din data de 11.03.2022
Nr. 19.269/11.03.2022
La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 11 martie 2022 au fost prezenți 22 de consilieri din 23 în funcție. A absentat domnul consilier Dorian Curcanu. Doamna consilier Liliana Waas și dl. Cristian Galea și-au exprimat votul prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.
Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10,30.
Ședința a fost condusă de către domnul consilier Florin ILIONI.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Lazăr Faur, domnul viceprimar Ilie Cheșa, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dl. Bogdan Boca, administrator public, dna Olimpia Stoica, director executiv al Direcției Economice, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Ștefan Szuchaszki – director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Claudia Macra, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Corneliu Neamțiu, consilier, Compartimentul Guvernanță Corporativă, dl. Cristian Mețcaș consilier, Compartimentul Guvernanță Corporativă, dl. Sorin Munteanu, șef birou, Biroul Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern, dl. Varjasi Kristian, referent, Cabinet Primar, dl. Cristian Cotuna, inspector de specialitate, Cabinet Viceprimar, dna Ralu Cotrău, consilier, Compartimentul Relații Mass-Media, dl. Marinel Blaj, referent, Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, referent, Compartimentul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, dna Doris Micu, consilier, Compartiment Asistență Juridică și Tehnică, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Ana Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Sonyi Mirela, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Doru Orban, Manager - Filarmonica Arad, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Ciulean Victor, director general al SC CET Hidrocarburi SA Arad, dna Purdi Liliana, inspector + Centrul Social Cantina Municipală Arad;
- presa: Diana Duțu – „Aradon” și „Jurnal Arădean”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Tomas Gagyi - „Special Arad.ro”, Lucian Șerban, „Arq.ro”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 07.03.2022, a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 515/2022, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a convocatorului, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 07.03.2022, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 07.03.2022, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
Proiectul de hotărâre de la nr. 137 introdus suplimentar pe ordinea de zi a fost comunicat în data de 10.03.2022.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 11.03.2022 – inițiativa primarului 115
Unanimitate
22 Proiect de hotărâre nr. 130/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021 – inițiativa primarului 116 VOT SECRET
La art. 1 și 2 prin vot secret, cu 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă pentru dl. Vlad, cu 16 voturi pentru (ceilalți membri),
6 consilieri nu au participat la vot (din care 2 au fost online)
la
art. 3, 4 și 5 – unanimitate,
4 consilieri nu au participat la vot: dl. Vlad dna Naaji,
dna Aur,
dl. Cheșa
1. Proiect de hotărâre nr. 27/2022 privind aprobarea actualizării documentului strategic “Plan de Mobilitatea Urbană Durabilă a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027” - inițiativa primarului 117
Unanimitate
2. Proiect de hotărâre nr. 28/2022 privind aprobarea actualizării documentului strategic “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027” - inițiativa primarului 118
Unanimitate
3. Proiect de hotărâre nr. 118/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind revenirea la destinația anterioară a unor spații din structuri medicale – centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad - inițiativa primarului 119

Unanimitate
4. Proiect de hotărâre nr. 89/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului. 120 21 voturi pentru,
1 consilier nu a participat la vot (dl. Mariș)
5. Proiect de hotărâre nr. 126/2022 privind trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului 121 21 voturi pentru,
1 consilier nu a participat la vot (dl. Mariș)
6. Proiect de hotărâre nr. 127/2022 privind preluarea în administrare de către Municipiul Arad a imobilului în care își desfășoară activitatea educațională Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” - inițiativa primarului 122
Unanimitate
7. Proiect de hotărâre nr. 128/2022 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Arad în proprietatea publică a Județului Arad - inițiativa primarului 123 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad)
8. Proiect de hotărâre nr. 120/2022 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad– inițiativa primarului. 124
Unanimitate
9. Proiect de hotărâre nr. 121/2022 privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Arad, precum și exprimarea acordului de către Consiliului Local al Municipiului Arad pentru transmiterea unui obiectiv de investiție proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale – inițiativa primarului. 125 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad C)
10. Proiect de hotărâre nr. 122/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 1A, situat în Arad, B-dul. Revoluției, nr. 78 – inițiativa primarului. 126
Unanimitate
11. Proiect de hotărâre nr. 123/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter – inițiativa primarului. 127
Unanimitate
12. Proiect de hotărâre nr. 124/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7/B, situat în municipiul Arad, str. Episcopiei, nr. 9, et. 1, corp A– inițiativa primarului. 128
Unanimitate
13. Proiect de hotărâre nr. 125/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 și 8, situate în municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 98 – inițiativa primarului. 129 RESPINS
14 voturi pentru,
8 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad C,
dna Vornicu, dl. Galea )
14. Proiect de hotărâre nr. 90/2022 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Mărășești, nr. 6, Bl.16, Sc. B, Et. 1, Ap. 2 - înscris în CF nr. 300748 - C1-U5 Arad – inițiativa primarului. 130

Unanimitate
15. Proiect de hotărâre nr. 94/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile situate în Zona B. Revoluției, nr. 12-18 – inițiativa primarului. 131

Unanimitate
16. Proiect de hotărâre nr. 103/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale și modificarea suprafeței imobilului situat în Municipiului Arad, Zona Str. Prieteniei, înscris în CF nr. 360295 Arad– inițiativa primarului. 132

Unanimitate
17. Proiect de hotărâre nr. 104/2022 privind însușirea documentației pentru repoziționarea imobilului B-dul Revoluției, lot 1 și modificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 351419 Arad – inițiativa primarului. 133

Unanimitate
18. Proiect de hotărâre nr. 117/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unui imobil situat în Zona Calea Timișorii – inițiativa primarului. 134

Unanimitate
19. Proiect de hotărâre nr. 119/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Reșiței, nr. 8 înscris în CF nr. 323659 Arad – inițiativa primarului. 135

Unanimitate
20. Proiect de hotărâre nr. 102/2022 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – inițiativa primarului. 136 15 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad C),
1 consilier nu a participat la vot (dl. Mariș)
21. Proiect de hotărâre nr. 97/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad – inițiativa primarului. 137
Unanimitate
22. A devenit punctul 1 al ordinii de zi
23. Proiect de hotărâre nr. 129/2022 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului. 138 15 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad C.),
1 consilier nu a participat la vot (dl. Mariș)
24. Proiect de hotărâre nr. 137/2022 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
– inițiativa primarului. 139 15 voturi peentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău, dl. Vlad C.),
1 consilier nu a participat la vot (dl. Mariș)
25. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad. -
-SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU
Monica CZIBRIKRed./Dact. PC/PC Verif CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 11.03.2022, extraordinară[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved