Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66217593
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 170
din 03-04-2020


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R  R E A Nr. ¬¬¬¬¬¬170
din 03 aprilie 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile
cu COVID-19


Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 24754/03.04.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 24756/03.04.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
Ținând cont de Referatul nr. 24735/03.04.2020 din partea Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară și Referatul nr. 24.826/03.04.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate,
Analizând Referatul nr. 1494/03.04.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.2

Art. 4: Se aprobă atribuirea contractului de furnizare a dispenserelor/dozatoarelor și dezinfectanților de mâini precum și a contractului de servicii de dezinfecție, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Art. 5: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. CA/CA Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 03.04.2020 Cod PMA-S4-02


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved