Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596806
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 22-07-2021

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 55665/16.07.2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 55668/16.07.2021 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de referatul nr. 55238/14.07.2021 din partea Direcției Venituri,
Luând în considerare referatul nr. 55484/15.07.2021 din partea Serviciului Juridic, Contencios, referatele nr. 55383/02.07.2021 și nr. 54523/12.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Serviciul Edilitar, referatul nr. 73/02.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Biroul spații verzi, mediu, referatul nr. 55035/14.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, nota de fundamentare nr.55488/15.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, referatul nr. 55481/15.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Baze Sportive, nota de fundamentare nr.38410/13.05.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Dezvoltare Imobile,
Analizând notele de fundamentare nr. 55348/15.07.2021și nr. 55350/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Evidența Inventar și Gestiune, Administrativ, notele de fundamentare nr. 55317/15.07.2021, nr. 45569/09.06.2021, nr. 53399/07.07.2021 și nr. 55.619/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere - Biroul Reparații Imobile, referatul nr. 51952/02.07.2021din partea Direcției Patrimoniu - Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, referatul nr.52799/05.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Fond Locativ, nota de fundamentare nr. 53765/08.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu- Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, nota de fundamentare nr. 53252/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Biroul Informatică, referatul nr. 501265/12.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Juridic, Contestații, notele de fundamentare nr. 464054/09.07.2021 și nr. 464052/09.07.2021 ale Direcției Venituri - Serviciul Trezorerie, referatul nr. 464051/09.07.2021 din partea Direcției Venituri-Serviciul Trezorerie, referatele nr. 55321/15.07.2021, nr.55320/15.07.2021 și nr. 55322/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Urmărire Venituri, nota de fundamentare nr. 517749/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Control, Venituri, nota de fundamentare nr. 55323/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul e-taxe, nota de fundamentare nr. 53325/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Serviciul Relații cu publicul, referatul nr. 50054/25.06.2021 din partea Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă- Serviciul Învățământ, Sănătate, notele de fundamentare nr.55615/15.07.2021 și nr.55507/15.07.2021 din partea Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Documente, referatele nr. 55302/14.07.2021 și nr. 55303/14.07.2021 din partea Direcției Economice, notele de fundamentare nr. 55456/15.07.2021 nr. 55457/15.07.2021, nr. 55458/15.07.2021, nr. 55459/15.07.2021 și nr. 55451/15.07.2021 din partea Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 55499/15.07.2021 din partea Direcției Tehnice - Biroul Energetic, adresele nr. 665/30.06.2021, nr. 678/02.07.2021, nr. 679/02.07.2021 ale “Grădiniței cu program Prelungit Curcubeul Copiilor” Arad, adresa nr. 345/18.05.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Arad, adresa nr. 223/08.04.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Căsuța Piticilor” Arad, adresa nr. 55/08.07.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad, adresa nr. 748/12.07.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad, Adresa nr. 1213/25.06.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Caius Iacob” Arad, adresa nr. 968/09.07.2021 din partea Liceului Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, adresa nr. 525/23.06.2021 din partea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad, adresa nr. 887/13.07.2021 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad Arad, adresele nr. 410/27.04.2021 și nr. 740/14.07.2021 din partea Colegiului “Csiky Gergely” Arad, adresele nr. 1004/08.07.2021 și nr. 1022/15.07.2021 ale Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, referatul nr. 55109/14.07.2021 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad, adresa nr. 2349/14.07.2021 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, adresa nr. 368/12.07.2021 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad și referatul nr. 54838/13.07.2021 din partea Serviciului Agricol,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:


Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă contul de execuție al creditelor externe – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă contul de execuție al creditelor externe – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.
Art. 12. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local
Art. 13. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCURed./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 22.07.2021 Cod PMA -S4-02

R O M Â N I A P R O I E C T Avizat
JUDEȚUL ARAD Nr. 365/16.07.2021 SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2021
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al
municipiului Arad pe anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 55665/16.07.2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 55668/16.07.2021 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de referatul nr. 55238/14.07.2021 din partea Direcției Venituri,
Luând în considerare referatul nr. 55484/15.07.2021 din partea Serviciului Juridic, Contencios, referatele nr. 55383/02.07.2021 și nr. 54523/12.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Serviciul Edilitar, referatul nr. 73/02.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Biroul spații verzi, mediu, referatul nr. 55035/14.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, nota de fundamentare nr.55488/15.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, referatul nr. 55481/15.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Baze Sportive, nota de fundamentare nr.38410/13.05.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Dezvoltare Imobile,
Analizând notele de fundamentare nr. 55348/15.07.2021și nr. 55350/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Evidența Inventar și Gestiune, Administrativ, notele de fundamentare nr. 55317/15.07.2021, nr. 45569/09.06.2021, nr. 53399/07.07.2021 și nr. 55.619/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere - Biroul Reparații Imobile, referatul nr. 51952/02.07.2021din partea Direcției Patrimoniu - Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, referatul nr.52799/05.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Fond Locativ, nota de fundamentare nr. 53765/08.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu- Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, nota de fundamentare nr. 53252/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Biroul Informatică, referatul nr. 501265/12.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Juridic, Contestații, notele de fundamentare nr. 464054/09.07.2021 și nr. 464052/09.07.2021 ale Direcției Venituri - Serviciul Trezorerie, referatul nr. 464051/09.07.2021 din partea Direcției Venituri-Serviciul Trezorerie, referatele nr. 55321/15.07.2021, nr.55320/15.07.2021 și nr. 55322/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Urmărire Venituri, nota de fundamentare nr. 517749/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Control, Venituri, nota de fundamentare nr. 55323/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul e-taxe, nota de fundamentare nr. 53325/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Serviciul Relații cu publicul, referatul nr. 50054/25.06.2021 din partea Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă- Serviciul Învățământ, Sănătate, notele de fundamentare nr.55615/15.07.2021 și nr.55507/15.07.2021 din partea Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Documente, referatele nr. 55302/14.07.2021 și nr. 55303/14.07.2021 din partea Direcției Economice, notele de fundamentare nr. 55456/15.07.2021 nr. 55457/15.07.2021, nr. 55458/15.07.2021, nr. 55459/15.07.2021 și nr. 55451/15.07.2021 din partea Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 55499/15.07.2021 din partea Direcției Tehnice - Biroul Energetic, adresele nr. 665/30.06.2021, nr. 678/02.07.2021, nr. 679/02.07.2021 ale “Grădiniței cu program Prelungit Curcubeul Copiilor” Arad, adresa nr. 345/18.05.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Arad, adresa nr. 223/08.04.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Căsuța Piticilor” Arad, adresa nr. 55/08.07.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad, adresa nr. 748/12.07.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad, Adresa nr. 1213/25.06.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Caius Iacob” Arad, adresa nr. 968/09.07.2021 din partea Liceului Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, adresa nr. 525/23.06.2021 din partea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad, adresa nr. 887/13.07.2021 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad Arad, adresele nr. 410/27.04.2021 și nr. 740/14.07.2021 din partea Colegiului “Csiky Gergely” Arad, adresele nr. 1004/08.07.2021 și nr. 1022/15.07.2021 ale Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, referatul nr. 55109/14.07.2021 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad, adresa nr. 2349/14.07.2021 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, adresa nr. 368/12.07.2021 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Venituri la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Cheltuieli la data de 30 iunie 2021 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.
Art. 12 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local
Art. 13 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL


Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S.
Cod PMA –S4-01
MUNICIPIULU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 55665/16.07.2021
Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2021, nr.15 din 08.03.2021;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2021;

- Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30
iunie 2021;

- Solicitările de rectificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;


P R O P U N:


Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.P R I M A R,
Călin Bibarț

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 55668/16.07.2021
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET


Având în vedere:

• Referatul nr. 55238/14.07.2021 din partea Direcției Venituri;
• Referatul nr.55484/15.07.2021 din partea Serviciului Juridic, Contencios;
• Referatele nr. 55383/02.07.2021 și nr.54523/12.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Serviciul Edilitar;
• Referatul nr. 73/02.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Biroul spații verzi, mediu;
• Referat nr.55035/14.07.2021 din partea Direcție Edilitare - Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice;
• Nota de fundamentare nr.55488/15.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;
• Referatul nr.55481/15.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Baze Sportive;
• Nota de fundamentare nr.38410/13.05.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Dezvoltare Imobile;
• Notele de fundamentare nr.55348/15.07.2021 și nr.55350/15.07.2021 din partea Direcție de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ;
• Notele de fundamentare nr. 55317/15.07.2021, nr.45569/09.06.2021 și nr. 53399/07.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere - Biroul Reparații Imobile;
• Referatul nr. 51952/02.07.2021 al Direcției Patrimoniu - Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară;
• Referat nr.52799/05.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Fond Locativ;
• Notă de fundamentare nr.53765/08.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu- Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat;
• Notă de fundamentare nr.53252/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Biroul Informatică;
• Referat nr.501265/12.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Juridic, Contestații;
• Notele de fundamentare nr.464054/09.07.2021 și nr.464052/09.07.2021 ale Direcției Venituri - Serviciul Trezorerie;
• Referatele nr.55321/15.07.2021, nr.55320/15.07.2021 și nr.55322/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Urmărire Venituri;
• Nota de Fundamentare nr. 517749/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Control, Venituri;
• Nota de fundamentare nr. 55323/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul e-taxe;
• Nota de fundamentare nr.53325/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Serviciul Relații cu publicul;
• Referatul nr.50054/25.06.2021 din partea Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă- Serviciul Învățământ, Sănătate;
• Nota de fundamentare nr. 55615/15.07.2021 și nr.55507/15.07.2021 din partea Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Documente;
• Referatele nr.55302/14.07.2021 și nr.55303/14.07.2021 din partea Direcției Economice;
• Notele de fundamentare nr.55456/15.07.2021, nr. 55457/15.07.2021, nr.55458/15.07.2021, nr.55459/15.07.2021 și nr. 55451/15.07.2021 din partea Serviciului Investiții;
• Nota de fundamentare nr. 55499/15.07.2021 din partea Direcției Tehnice - Biroul Energetic;
• Adresele nr.665/30.06.2021, nr.678/02.07.2021, nr.679/02.07.2021 ale “Grădiniței cu program Prelungit Curcubeul Copiilor” Arad;
• Adresa nr.345/18.05.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Arad;
• Adresa nr.55/08.07.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad;
• Adresa nr.748/12.07.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad;
• Adresa nr.1213/25.06.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Caius Iacob” Arad;
• Adresa nr.968/09.07.2021 din partea Liceului Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad;
• Adresa nr.525/23.06.2021 din partea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad;
• Adresa nr.887/13.07.2021 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;
• Adresele nr.410/27.04.2021 și nr.740/14.07.2021 din partea Colegiului “Csiki Gergely” Arad;
• Adresele nr. 1004/08.07.2021 și nr.1022/15.07.2021 ale Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad;
• Referatul nr. 55109/14.07.2021 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad;
• Adresa nr.2349/14.07.2021 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
• Adresa nr.368/12.07.2021 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, cu următoarele i n f l u e n ț e:

1) Aprobarea conturilor de execuție ale Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 iunie 2021, conform art.49, alin.2 din Legea 273/2006 a Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

2) Se majorează cu suma de 11.364 mii lei veniturile bugetului local, după cum urmează:
- Impozit pe clădiri la persoanele fizice (+3.500 mii lei);
- Impozit pe clădiri la persoanele juridice (+7.000 mii lei);
- Venituri din dividente (+269 mii lei);
- Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale (+202 mii lei);
- Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol (+225 mii lei);
- Alte sume primite de la Uniunea Europeană (+168 mii lei);

3) La capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” se propun următoarele influențe:
- se majorează cu suma de 2.974 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului astfel:
• furnituri de birou +500 mii lei;
• carburanți +100 mii lei;
• piese de schimb +277 mii lei;
• servicii poștale și de telecomunicații +383 mii lei;
• alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare +1.161 mii lei;
• reparații curente +250 mii lei;
• prime de asigurare +25 mii lei;
• cheltuieli de executare silită +250 mii lei;
• alte cheltuieli cu bunuri și servicii +28 mii lei.
4) În cadrul capitolului 54.02 “Alte servicii publice generale”, se propun următoarele influențe:
- se diminuează cu suma de 2.000 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale;
- se majorează cu suma de 150 mii lei serviciile de estimare-evaluare a imobilelor din patrimoniul municipiului Arad;
- se majorează cu suma de 300 mii lei serviciile de expertiză tehnică pentru bunurile din patrimoniul public al municipiului Arad;
- se majorează cu suma de 100 mii lei serviciile de verificare a rapoartelor de evaluare pentru bunurile din patrimoniul public al municipiului Arad;
5) În cadrul capitolului 55.02 “Dobânzi” se diminuează cu suma de 192 mii lei dobânda aferentă datoriei publice;
6) Se majorează cu suma de 700 mii lei bugetul aprobat la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” - Poliția Locală Arad, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, a reparațiilor curente și a achiziționării obiectelor de inventar, conform influențelor din anexă și Referatului nr. 55109/14.07.2021 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad;
7) La capitolul 65.02 „Învățământ”, se propun următoarele influențe:
 se majorează cu suma de 393 mii lei cheltuielile cu reparațiile curente pentru următoarele instituții de învățământ: Grădinița PP „Grădinița Prieteniei” (+60 mii lei), Grădinița PP „Curcubeul Copiilor” (+25 mii lei), Grădinița PP „Palatul Fermecat” (+22 mii lei), Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” (+130 mii lei), Școala Gimnazială „Caius Iacob” (+70 mii lei), Colegiul „Csiki Gergely” (+40 mii lei), Colegiul Național „Moise Nicoară” (46 mii lei);
 se majorează cu suma de 213 mii lei bunurile de natura obiectelor de inventar pentru următoarele instituții de învățământ: Grădinița PP „Căsuța Piticilor” (+50 mii lei), Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” (+70 mii lei), Școala Gimnazială „Caius Iacob” (+50 mii lei), Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” (+43 mii lei);
 se majorează cu suma de 225 mii lei cheltuielile de capital ale Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în vederea implementării Contractului de finanțare nr.793/08.06.2021 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anul 2021;
8) Se suplimentează cu suma de 6.000 mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, pentru transferuri către Centrul Municipal de Cultură Arad (Paragraful Sport).
Se diminuează cu suma de 1.000 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2021, pentru reparațiile curente la bazele sportive și la locurile de joacă pentru copii, conform referatului nr.55383/15.07.202 din partea Serviciului Edilitar și referatului nr. 55481/15.07.2021 din partea Serviciului Baze Sportive.
9) În cadrul capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, se propun următoarele influențe:
- diminuarea cu suma de 200 mii lei a cheltuielilor cu bunurile si serviciile reprezentând cheltuieli diverse;
- suplimentarea cu suma de 250 mii lei a sumelor reperzentând servicii cadastrale pentru imobilele aparținând patrimoniului public/privat al municipiului Arad;
- suplimentarea cu suma de 143 mii lei a cheltuielilor cu primele de asigurare non viață, pentru asigurarea obligatorie a locuințelor fond locativ de stat;
- diminuarea cu suma de 3.000 mii lei a fondurilor alocate la obiectivul “Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor conform Legii nr.153/2011 actualizată”;
10) Se suplimentează cu suma de 5.238 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2021 la capitolul 74.02 “Protecția Mediului”, dupa cum urmează:
 4.185 mii lei pentru plata Contribuției la Fondul pentru mediu, conform Referatului nr.54523/18.07.2021 din partea Direcției Edilitare;
 1.053 mii lei pentru achiziționarea a 2 imobile, reprezentând terenul aferent stației de sortare a deșeurilor, conform Referatului nr. 53765/08.07.2021 din partea Direcție Patrimoniu;
11) În cadrul capitolului 81.02 “Combustibili și energie”, se majorează cu suma de 1.500 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2021, în vederea achitării parțiale a pierderilor înregistrate de către operatorul SC CET “Hidrocarburi” SA, în prestarea serviciului public de alimentare cu energiei termică în sistem centralizat către populație, în municipiul Arad;
12) La capitolul 84.02 “Transporturi”:
- Se diminuează cu suma de 1.500 mii lei cheltuielile de întreținere și reparații străzi, conform notei de fundamentare nr.55488/15.07.2021 din partea Serviciului întreținere și reparații căi de comunicații terestre;
- Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei subvențiile pentru acoperirea diferenței de preț si tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele;
13) În cadrul bugetului instituțiilor de cultură finanțat din venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:

 La Centrul Municipal de Cultură Arad se suplimentează cu suma de 6.000 mii lei, transferurile pentru proiectele sportive acordate în baza Legii 350/2005, se diminuează transferurile pentru cultură și tineret cu suma de 12 mii lei și se modifică Programul Cultural după cum urmează:
- Expoziție de artă plastică contemporană- Ioan Kett Groza (+12 mii lei);
- Festivaluri, spectacole, concerte și acțiuni în aer liber și alte spații urbane (+32 mii lei);
- Ziua Europei - Sărbătoarea statelor membre ale UE (- 27,5 mii lei);
- 1 Iunie - “Festivalul copilăriei” (- 4,5 mii lei);
 La Colegiul “Csiki Gergely” Arad se suplimentează cu suma de 50 mii lei veniturile din donanții și sponsorizări și corespunzător se majorează cheltuielile cu bunurile și serviciile, în vederea achiziționării de paturi și saltele, conform adresei nr.410/27.04.2021 din partea Colegiul “Csiki Gergely” Arad;
14) Titlul 85: -648 mii lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent;
15) Se modifică Lista programului de investiții aprobată în anul 2021, cu influențele cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre, în referatele Serviciului Investiții și notele de fundamentare ale Serviciului Dezvoltare Imobile.DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia StoicaI ARA


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved