Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596198
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 26-11-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020


Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 84576/23.11.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 84578/23.11.2020 al Serviciului Buget,
Ținând cont de referatul nr. 20902/30.10.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,
Văzând referatul nr. 76693/23.10.2020 din partea Serviciului Contracte, adresa nr. 952/11.11.2020 din partea Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu Arad și adresa nr. 217/09.11.2020 din partea Grădiniței PP Toys Story Arad,
Analizând Nota de fundamentare nr. 84491/23.11.2020 din partea Biroului Energetic, referatul nr. 84561/23.11.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, adresa nr. 46429/23.11.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și notele de fundamentare nr. 81799/11.11.2020 și nr. 84512/23.11.2020 din partea Serviciului Investiții,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:


Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.
Art. 4. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.
Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOGNAR Levente Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 26.11.2020 Cod PMA -S4-02

R O M Â N I A Avizat
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Nr. 454/24.11.2020 Lilioara Stepanescu
CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 84576/23.11.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 84578/23.11.2020 al Serviciului Buget,
Ținând cont de referatul nr. 20902/30.10.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,
Văzând referatul nr. 76693/23.10.2020 din partea Serviciului Contracte, adresa nr. 952/11.11.2020 din partea Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu Arad și adresa nr. 217/09.11.2020 din partea Grădiniței PP Toys Story Arad,
Analizând Nota de fundamentare nr. 84491/23.11.2020 din partea Biroului Energetic, referatul nr. 84561/23.11.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, adresa nr. 46429/23.11.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și notele de fundamentare nr. 81799/11.11.2020 și nr. 84512/23.11.2020 din partea Serviciului Investiții,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.
Art. 4. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.
Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A R
Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S. Cod: PMA – S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 84576/23.11.2020Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

- Necesitatea alocării de sume pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap aferente lunii octombrie;

- Necesitatea încheierii unui contract subsecvent în vederea asigurării fondurilor necesare pentru iluminatul public în luna decembrie;

- Necesitatea alocării creditelor de angajament pentru obiectivul de investiții „SF- Drum Expres Oradea – Arad”;

- Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor și societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;P R O P U N:


Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R,
Călin Bibarț

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 84578/23.11.2020RAPORTUL SERVICIULUI BUGET


Având în vedere:

• Referatul nr. 20902/30.10.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
• Referatul nr. 76693/23.10.2020 din partea Serviciului Contracte;
• Adresa nr. 952/11.11.2020 din partea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad;
• Adresa nr. 217/09.11.2020 din partea Grădiniței PP „Toys Story” Arad;
• Nota de fundamentare nr. 84491/23.11.2020 din partea Biroului Energetic;
• Referatul nr.84561/23.11.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente;
• Adresa nr. 46429/23.11.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
• Notele de fundamentare nr. 81799/11.11.2020 și nr. 84512/23.11.2020 din partea Serviciului Investiții;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;


P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

1) Se suplimentează cu suma de 44 mii lei sumele aprobate la capitolul 54.02 „Alte acțiuni economice”, pentru plata TVA în urma facturării vânzării de apartamente ANL și a altor bunuri, conform referatului din partea Direcției Venituri;
2) Se modifică bugetul aprobat la capitolul 65.02 „Învățământ”, pentru asigurarea finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale încadrați în învățământul de masă, după cum urmează:
- Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad: +2 mii lei;
- Școala Gimnazială Ilarion Felea Arad: - 2 mii lei;
- Grădinița Particulară PP Toys Story Arad: +4 mii lei;
- Liceul Particular Vasile Goldiș Arad: - 4 mii lei.
3) Se suplimentează cu suma de 2.200 mii lei sumele aprobate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, în vederea asigurării plății salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap aferente lunii octombrie, conform referatului din partea Direcției de Asistență Socială;
4) Se majorează cu suma de 500 mii lei creditele bugetare alocate la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, sumă necesară pentru asigurarea iluminatului public în Municipiul Arad, ca urmare a încheierii unui contract subsecvent în luna decembrie, conform referatului de specialitate din partea Biroului Energetic;
5) Se diminuează cu suma de 1.700 mii lei creditele bugetare alocate la capitolul bugetar 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru obiectivul de investiții “Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor, conform Legii nr. 153/2011 actualizată”, conform referatului din partea serviciului de specialitate;
6) Se diminuează cu suma de 1.044 mii lei, sumele alocate la capitolul 66.02 “Sănătate”, pentru transferuri alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ca urmare a încheierii contractelor pentru echipamente medicale la o valoare mai mică decât cea aprobată în buget, conform influențelor invocate în anexa 1 la proiectul de hotărâre și tinând cont de adresa din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
7) Se aprobă suma de 5.000 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, reprezentând credite de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții “Actualizare SF – Drum expres Oradea-Arad”, conform HCLM nr. 474/02.11.2020;
8) Se aprobă creditele de angajament pe capitolele bugetare invocate în nota de fundamentare din partea serviciului investiții, cu influențele cuprinse în anexa 2 la proiectul de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved