Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596859
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 30-09-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 68.550/23.09.2020,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 68552/23.09.2020 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Referatul nr. 67925/22.09.2020 din partea Unității de Implementare a Proiectului „Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”,
Analizând Referatul nr. 68322/23.09.2020 din partea Unității de Implementare a Proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”,
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 68238/22.09.2020 din partea Serviciului Investiții,
Luând în considerare Adresele nr. 1327 și nr. 1406/21.09.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad,
Având în vedere Adresele nr. 2007/16.09.2020 și nr. 2004/16.09.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 1133/09.09.2020 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 860/23.09.2020 din partea Colegiului “Csiki Gergely” Arad,
Analizând Referatul nr. 17848/22.09.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 788/18.09.2020 din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad,
Luând în considerare Adresele nr. 3364/22.09.2020 și nr. 3386/23.09.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 21),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:


Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2020, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 30.09.2020 Cod PMA -S4-02

R O M Â N I A Avizat
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Nr. 360/24.09.2020 Lilioara Stepanescu
CONSILIUL L0CAL


H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2020
privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli
al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 68.550/23.09.2020,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 68552/23.09.2020 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Referatul nr. 67925/22.09.2020 din partea Unității de Implementare a Proiectului „Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”,
Analizând Referatul nr. 68322/23.09.2020 din partea Unității de Implementare a Proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”,
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 68238/22.09.2020 din partea Serviciului Investiții,
Luând în considerare Adresele nr. 1327 și nr. 1406/21.09.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad,
Având în vedere Adresele nr. 2007/16.09.2020 și nr. 2004/16.09.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 1133/09.09.2020 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 860/23.09.2020 din partea Colegiului “Csiki Gergely” Arad,
Analizând Referatul nr. 17848/22.09.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 788/18.09.2020 din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad,
Luând în considerare Adresele nr. 3364/22.09.2020 și nr. 3386/23.09.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2020, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A R G E N E R A LDirectia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S. Cod PMA – S4 - 01
MUNICIPIULUI ARAPRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 68550/23.09.2020
Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

- Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 31
august 2020;

- Solicitările de modificare a bugetului din partea ordonatorilor terțiari de credite și a serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad


P R O P U N:


Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.P R I M A R,
Călin Bibarț

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
DIRECȚIA TEHNICĂ
Serviciul Buget
Nr. 68552/23.09.2020
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET


Având în vedere:

• Referatul nr.67925/22.09.2020 din partea UIP „Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”;
• Referatul nr.68322/23.09.2020 din partea UIP „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”;
• Nota de fundamentare nr. 68238 /22.09.2020 din partea Serviciului Investiții;
• Adresele nr.1327 și nr.1406/21.09.2020 din partea Colegiului de Arte Sabin Drăgoi Arad;
• Adresele nr.2007/16.09.2020 și nr.2004/16.09.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad;
• Adresa nr.1133/09.09.2020 din partea Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici Arad;
• Adresa nr.860/23.09.2020 din partea Colegiului “Csiki Gergely” Arad;
• Referatul nr. 17848/22.09.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
• Adresa nr.788/18.09.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;
• Adresele nr.3364/22.09.2020 și 3386/23.09.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;


P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

1) În cadrul Listei de programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din FEN, se propune modificarea denumirii obiectivului de investiții, astfel: din „Analizarea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice și terminal interactiv”, în „Analizarea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice”, conform referatului UIP „Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”;

2) La capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi”, se diminuează cu suma de 269 mii lei dobânzile aferente datoriei publice externe directe a Municipiului Arad;3) La capitolul 65.02 “Învățământ” se propun următoarele influențe:
 Majorarea cu suma de 92 mii lei a cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru obiecte de inventar (83 mii lei), reprezentând 200 de seturi de băncuțe + scaune pentru o persoană, precum și pentru decontarea navetei cadrelor didactice (9 mii lei), la Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad;
 Majorarea cu suma de 34 mii lei a cheltuielilor de capital, în vederea realizării rețelei de internet pentru 38 săli de clasă din cadrul Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad;
 Majorarea cu suma de 99 mii lei a creditelor bugetare aprobate în anul 2020 la Liceul Național de Informatică Arad, pentru achiziționarea de obiecte de inventar (125 de bănci modulare pentru o persoană) și realizarea rețelei de internet (65 mii lei);
 Majorarea cu suma de 19 mii lei a creditelor bugetare aprobate la Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad pentru achiziție, service și verificare stingătoare (4 mii lei) precum și pentru realizarea rețelei de internet (15 mii lei);
 Majorarea cu suma de 25 mii lei a creditelor bugetare aprobate la bunuri și servicii pentru Colegiul “Csiki Gergely”Arad;

4) La capitolul 66.02 Sănătate, în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” se propune majorarea cu suma de 44 mii lei a cheltuielilor neeligibile și diminuarea cu aceeași suma a fondurilor externe nerambursabile. Se va modifica corespunzător și Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din FEN, conform Anexei 1 și referatului nr.68322/2020 din partea UIP „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”;

5) La Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială”, se propune diminuarea cu suma de 13 mii lei a ajutoarelor sociale în numerar și majorarea cu aceeași sumă a cheltuielilor de capital, în vederea achiziționării unui program informatic de evidență a beneficiarilor de tichete educaționale;

6) În cadrul bugetului instituțiilor de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții, la Capitolul 67.10 “Cultură Recreere și Religie” se propune următoarele influențe:
 majorarea cu suma de 6.000 mii lei a transferurilor pentru sport la Centrul Municipal de Cultură Arad;
 În cadrul programului Acțiunilor culturale ale Centrului Municipal de Cultura Arad, aprobat pentru anul 2020 se propune diminuarea sumei de 100 mii lei de la „Festivaluri, spectacole și concerte în aer liber și alte spații urbane” și majorarea cu aceeași sumă a „Festivalului gastronomic în aer liber- STREET FOOD ARAD, ed. a IV-a”;
 diminuarea sumei de 225 mii lei reprezentând credite bugetare aprobate la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, pentru „Festivalul Internațional de Arată a Animației Euromarionete ediția a XXI a” (-125 mii lei) și pentru „Participări la festivaluri internaționale” (-100 mii lei) și suplimentarea cu aceeași sumă a cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru asigurarea cheltuielilor cu serviciile de pompieri;

7) Se diminuează cu suma de 6.000 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, aferente obiectivului de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad”;

8) Se modifică Lista programului de investiții pe anul 2020, în vederea asigurării finanțării pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad”, după cum urmează:
 suplimentarea cu suma de 1.200 mii lei a obiectivul de investiții „Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad”;
 diminuarea cu suma de 80 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “DALI înlocuire și modernizare elemente de joacă în spațiile/parcurile de joacă pentru copii, existente”;
 diminuarea cu suma de 357 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Arad- Extindere”;
 diminuarea cu suma de 20 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “Studiu de fezabilitate Amenajare toalete publice în municipiul Arad (5 locații)”;
 diminuarea cu suma de 160 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “DALI –Închidere platforme gospodărești”;
 diminuarea cu suma de 20 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “Studiu de fezabilitate- Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”;
 diminuarea cu suma de 130 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “ Refracție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson I- Piața Podgoria-Pasaj Micalaca – Micalaca Zona III”;
 diminuarea cu suma de 250 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “ Refracție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson III- Calea Radnei de la Pasaj Micalaca la str. Renașterii”;
 diminuarea cu suma de 165 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “Stații de încărcare pentru autovehicule elecrice”;
 diminuarea cu suma de 18 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul “Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în Municipiul Arad”.
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu Elena PortaruSEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved