Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596472
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 06-05-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E A Nr. ¬¬¬¬¬¬195
din 6 mai 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli
al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 30348/05.05.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 30349/05.05.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020,
Având în vedere Ordinul nr. 4135/2020 al Ministerului Educației și Cercetării privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,
Analizând Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 30.159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad,
Ținând cont de Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.
Art. 3. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul-Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ
Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 06.05.2020 Cod PMA-S4-02

R O M Â N I A Avizat
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T p. SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Nr. 175/ 05.05.2020 Sorin CONTRAȘ
CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al
municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 30348/05.05.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 30349/05.05.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020,
Având în vedere Ordinul nr. 4135/2020 al Ministerului Educației și Cercetării privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,
Analizând Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 30.159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad,
Ținând cont de Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (7) li. a) art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local

Art. 4: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul-Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL


Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S. Cod PMA – S4 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 30348/05.05.2020Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr.240/14.04.2020;

- Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;
- Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
- Adresa nr. 30159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad;
- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;P R O P U N:Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.P R I M A R,
Călin Bibarț

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 30349/ 05.05.2020
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
• Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr.240/14.04.2020;
• Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;
• Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
• Adresa nr. 30159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad;
• Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul învățământ, sănătate;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M:
aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:
1) Se diminuează cu suma de 477 mii lei cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit la nivelul municipiului Arad, conform adresei nr.3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
2) Se diminuează cu suma de 1.100 mii lei subvențiile din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică (42.02.66) și se majorează cu aceeași sumă subvențiile de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină (42.02.80);
3) La capitolul 65.02 „Învățământ”, se majorează cu suma de 383 mii lei prevederile bugetare aprobate pentru ordonatorii din învățământul preuniversitar de stat, în vederea asigurării de echipamente și a conectării la internet pentru elevii din municipiul Arad, conform solicitării partea Inspectoratului Școlar Județului Arad nr. 30159/05.05.2020 și referatului nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul învățământ, sănătate;
4) Se diminuează cu suma de 500 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, pentru alte transferuri curente în străinătate;
5) Se diminuează cu suma de 360 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 84.02 “Transporturi”, pentru acoperirea subvențiilor la transportul în comun cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad;

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved