Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596988
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 15-04-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E A Nr. ¬¬¬¬¬¬176
din 15 aprilie 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență
provocată de infecțiile cu COVID-19


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26594/15.04.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 26596/15.04.2020 al Serviciului Buget,
Având în vedere Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României,
Ținând cont de Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 172/2020, privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență,
Luând în considerare adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială,
Ținând cont de adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială,
Având în vedere adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad,
Luând în considerare Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile,
Având în vedere adresa nr. 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad,
Luând în considerare adresa nr. 1090/14.04.2020 din partea Centrului Social Cantina Municipală Arad,
Ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor zilnice cu hrana angajaților autoizolați la locul de muncă de maxim 30 lei/zi/persoană.
(1) Cheltuielile cu hrana pentru 18 persoane angajate ale Direcției de Asistență Socială Arad, pentru care se instituie măsura de izolare preventivă la locul de muncă, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.
(2) Cheltuielile cu hrana pentru 13 persoane beneficiare ale Centrului Social cu Destinație Multifuncțională care se află în izolare preventivă și nu au aparținători, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.
(3) Transportul hranei se va asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad.
Art. 2. Personalul Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad izolat preventiv la locul de muncă, beneficiază de masă zilnică din sumele alocate la articolul 20.03 „Hrana”, din bugetul instituției.
Art. 3. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.
Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 2.
Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului- Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERALSorin CONTRAȘ
Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Dosar ședințã CLMA 15.04.2020 Cod PMA-S4-02

R O M Â N I A Avizat
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T p.SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Nr. 155/ 15.04.2020 Sorin CONTRAȘ
CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26594/15.04.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 26596/15.04.2020 al Serviciului Buget;
Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;
Ținând cont de Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2020, privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență;
Luând în considerare Adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului protecție persoane adulte din cadrul DAS,
Ținând cont de adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială;
Având în vedere Adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice;
Luând în considerare Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile;
Având în vedere Adresa nr. 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;
Luând în considerare Adresa nr. / .04.2020 din partea Centrului Social Cantina Municipală Arad;
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), alin.(4) lit a), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă cuantumul cheltuielilor zilnice cu hrana angajaților autoizolați la locul de muncă de maxim 30 lei/zi/persoană.

(1) Cheltuielile cu hrana pentru 18 persoane angajate ale Direcției de Asistență Socială Arad, pentru care se instituie măsura de izolare preventivă la locul de muncă, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

(2) Cheltuielile cu hrana pentru 13 persoane beneficiare ale Centrului Social cu destinație Multifuncțională care se află în izolare preventivă și nu au aparținători, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

(3) Transportul hranei se va asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad.

Art.2: Personalul Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad izolat preventiv la locul de muncă, beneficiază de masă zilnică din sumele alocate la articolul 20.03 „Hrana”, din bugetul instituției.

Art.3: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art.5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.2

Art.6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A R

Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S. Cod PMA – S1 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 26594/15.04.2020Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

- Ordonanța militară nr.8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.170/03.04.2020;
P R O P U N:Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.P R I M A R,
Călin Bibarț

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 26596/15.04.2020
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET


Având în vedere:

• Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;
• Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2020, privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență;
• Adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului protecție persoane adulte din cadrul DAS,
• Adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială;
• Adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice;
• Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile;
• Adresa 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;
• Adresa nr. / 04.2020 din partea Centrului Social Cantina Municipală Arad;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;


P R O P U N E M:
aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:


1) Se alocă suma de 1.100 mii lei pentru subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică, conform HG nr. 201/18.03.2020, modificată prin HG nr. 269/2020 și adresei din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;
2) Se alocă suma de 1.100 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru plata serviciilor de carantinare, conform legislației invocate;
3) Se aloca suma de 60 mii lei la Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, ordonator de credite Municipiul Arad pentru plata costurilor utilităților pentru locația de pe str. Voinicilor nr. 2/6, proprietatea publică a Municipiului Arad în vederea adăpostirii persoanelor aduse din mediul stradal, pe perioada prelungirii stării de urgență;
4) Se suplimentează cu suma de 55 mii lei bugetul alocat la capitolul 68.02 “Asigurări și Asistență socială”, ordonator de credite Direcția de Asistență Socială în vederea dotării noului adăpost cu obiecte de inventar si lenjerii de pat pentru un număr de 100 de persoane, conform referatului din partea Serviciului de protecție persoane adulte;
5) Se alocă suma de 700 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate”, pentru reparații curente a grupurilor sanitare și a compartimentării saloanelor ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea tratării pacienților infectați cu COVID 19. Suma se va asigura prin diminuarea cu 600 mii lei de pe capitolul 65.02 “Învățământ” și cu suma de 100 mii lei de pe capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, articolul 20.02 reparații curente, conform referatului din partea biroului Reparații Imobile;
6) Se diminuează cu suma de 115 mii lei creditele bugetare alocate pe capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică pentru servicii de dezinfecție.
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved