Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66158168
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 16-04-2019

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 23461/26 martie 2019,
Analizând referatul nr. 23464/26 martie 2019 al Direcției Economice,
Ținând seama de adresa nr. 1801/19.03.2019, înregistrată cu nr. 21627/20.03.2019 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Luând în considerare adresele nr. 1826/20.03.2019, înregistrată cu nr. 21998/21.03.2019 și nr. 2113/3.04.2019, înregistrată cu nr. 21655/03.04.2019 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Analizând propunerile de buget pe anul 2019 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad,
Luând în considerare notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2019 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, cu amendamentele propuse,
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 122/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad și Hotărârii nr. 172/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2018 pentru finanțarea unor obiective de investiții și aprobarea Listei provizorii pe anul 2019 cu finanțare din excedentul bugetar,
Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 225/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 176/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 consilier nu a participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:


Art. 1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2019, în sumă de 394.920,70 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2: Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2019, în sumă de 560.526,70 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3: Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2019, conform Anexelor 1P si 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2019, conform Anexelor 1R și 1S1-1S9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2019 cu finanțare din transferuri, conform Anexei 1T, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, în sumă de 75.563 mii lei, conform Anexelor 2- 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, în sumă de 1.023 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A la 4B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2019, la venituri în sumă de 411.841,70 mii lei și la cheltuieli în sumă de 577.447,70 mii lei.

Art. 10: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Instituției Prefectului Județului Arad, precum și tuturor celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. CM
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 16.04.2019 Cod PMA -S4-02[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
27


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved