Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 73975615
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
Actualizat: 05-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

privind stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea activităților comerciale, pe domeniul public al Municipiului Arad, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie

R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
P R I M A R


D I S P O Z I Ț I A NR. 86
din 13 ianuarie 2022
privind stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea activităților comerciale,
pe domeniul public al Municipiului Arad, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților,
Zilelor de 1 Martie și 8 Martie


Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 316/A5/04.01.2022, emis de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
-Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 32-34 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 586/2021 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad;
-Hotărârea Guvernului României nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


D I S P U N E:

Art. 1. Se stabilesc amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant pe domeniul public al Municipiului Arad, pentru desfășurarea activității de comerț ambulant, cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:
Pentru toate locațiile:
- mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;
- nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;
- suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:
1. B-dul Revoluției intersecția cu str. Crișan nr.1 (Bl. A, între sc. A și B) - 8 locuri
2. B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul ”Emma”) - 4 locuri
3. B-dul Revoluției intersectia cu str. Ion I. C. Bratianu (Bl. 35 până la nr. 33) - 4 locuri
4. B-dul Revoluției nr. 43 (intrarea în Policlinică și Banca Transilvania) - 10 locuri
5. B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) - 10 locuri
6. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”) - 10 locuri

7. Zona Boul- Roșu stația de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul
TRAFO) - 3 locuri 8. Cartier Micălaca - Aleea Borsec - 10 locuri
9. Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” ) - 5 locuri
10. P-ța U.T.A. - între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 10 locuri
11. P-ța U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand”
și ING Bank) - 5 locuri
12. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”) - 10 locuri 13. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul
dinspre ”Kebab House”) - 10 locuri
14. Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”) - 5 locuri


Art. 2. (1) Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform art. 1, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.
(2) Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

Art. 3. Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, astfel:

- pentru Ziua Îndrăgostiților
- perioada de depunere a cererilor: 25.01.2022 – 31.01.2022
- perioada de ocupare a domeniului public: 12.02.2022 – 14.02.2022
- pentru ziua de 1 Martie
- perioada de depunere a cererilor: 07.02.2022 - 11.02.2022
- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2022 - 02.03.2022
- pentru ziua de 8 Martie
- perioada de depunere a cererilor: 14.02.2022 - 18.02.2022
- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2022 - 09.03.2022

Art. 4. Comerțul ambulant la care se face referire la art. 1 se desfășoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Art. 5. Documentația pentru obținerea acordului va cuprinde:
-cererea tip pentru obținerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, / și la Serviciul Relații cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
-copie buletin de identitate sau carte de identitate;
-copie Atestat de producător (vizat la zi);
-acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulteriore;
-procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Art. 6. Condițiile de desfășurare a comerțului ambulant cu articole tradiționale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:
-marfa va fi expusă doar în perimetrul locației stabilite;
-este permisă doar comercializarea cu articole tradiționale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;
-activitatea desfășurată nu va afecta circulația pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;
-se va respecta curățenia domeniului public afectat;
-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;
-activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

Art. 7. În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite conform Art. 6, acordul se consideră retras de drept.

Art. 8. Prezenta Dispoziție se va duce la îndeplinire de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente – Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Arhitect Șef și se va comunica tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Arad.P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved