Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75578938
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Fond Locativ


Acte necesare pentru :
·  ACORD ÎNFIINȚARE SEDIU
·  ACTE NECESARE - ELIBERARE ADEVERINȚĂ VECHIME/MATERIAL CONSTRUCȚIE IMOBIL
·  ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE ANL
·  ACTE NECESARE - MODIFICĂRI CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE (TRANSCRIERI, INCLUDERI, RADIERI, EXTINDERI)
·  ACTE NECESARE - ELIBERARE CARTE CONSTRUCȚIE
·  ACTE NECESARE – GARAJ
·  ACTE NECESARE - ÎN VEDEREA OBȚINERII ADEVERINȚEI DE ÎMPROPRIETĂRIRE TEREN CONFORM H.C.L.M.A. NR. 356/2000 DATĂ ÎN BAZA LEGII NR. 18/1991
·  ACORDAREA SUBVENȚIILOR LA CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE CU CREDIT IPOTECAR
·  ACTE NECESARE - REÎNNOIRE SAU ÎNTOCMIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
·  ACTE NECESARE – ÎNSCRIERE PE LISTELE DE PRIORITĂȚI A PERSOANELOR EVACUATE DIN IMOBILE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI
·  ACTE NECESARE – TEREN GARAJ
·  ACTE NECESARE - SCHIMB LOCUINȚĂ FOND DE STAT
·  Persoanele care pot beneficia de subvenția prevăzută de OUG 51/2006 pentru construirea unei locuințe proprietate și actele necesare pentru aceasta

Lista detaliată cu acte :
ACORD ÎNFIINȚARE SEDIU

- cerere depusă la Registratura Primăriei Municipiului Arad sala 5;
- Copie act de proprietate/contractul de închiriere din care să rezulte că este proprietar sau chiriaș;
- Certificat de urbanism;
- Copie schiță cu modificările/transformările dorite a se executa;
- Acordul tuturor locatarilor;
- Reapartamentarea se va face pe cheltuială proprie fără pretenții bănești de la Primăria Municipiului Arad și fără să afecteze cotele de teren.

Sus

ACTE NECESARE - ELIBERARE ADEVERINȚĂ VECHIME/MATERIAL CONSTRUCȚIE IMOBIL

- Cerere tip - Formular PMA-M4-F03;
- Copie carte identitate (B.I./C.I.);
- Copie contract de vânzare-cumpărare
- Extras CF actualizat
- Chitanță taxă 15lei(cam 6)

Documentele menționate în prezenta, se eliberează potrivit următoarelor acte normative:

    • Ordonanța nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățiile publice centrale și locale.
    • OG 27 2002 actualizată privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
    • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată.
Sus

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE ANL

- Cerere tip/memoriu solicitantului cu descrierea situației locative;
- Copie B.I./C.I.;
- Adeverință cu venitul net a membrilor de familie ce produc venituri;
- Declarație notarială că nu a dobândit nu a înstrăinat locuință proprietate personală sau locuință fond de stat după 1990;
- Dosar plic.

Documentele menționate în prezenta, sunt solicitate în temeiul următoarelor acte normative:

  • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  • H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  • H.G.R. nr. 592/2006 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

IMPORTANT!

            După repartizarea unui lot de locuințe, cererile nesoluționate vor fi reactualizate doar în perioada următoarelor înscrieri.
            Cererile nesoluționate precum și cele depuse în afara perioadei de înscriere se vor lua în calcul doar la calculul vechimii conform H.G.R. nr. 592/2006.

            Perioada depunerii dosarelor pentru întocmirea listelor de priorități, va fi anunțată în timp util prin mijloacele mass-mediei locale.ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ANL

1. Formular de înscriere - Formular inscrieri locuinte ANL - F01
2. Declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlați membrii majori ai familiei acestuia ca nu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuința si nu au dobândit sau înstrăinat locuința dupa 01.01.1990 in municipiul Arad, că nu au beneficiat de credite pt execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitatea Arad sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitatea Arad
3. Adeverința de la locul de muncă însoțită de o copie dupa cartea de muncă completată la zi șiavizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă
4. Acte doveditoare din care sa rezulte unde locuiește efectiv, respectiv extras C.F. original și/sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) original sau copie legalizată și un act din care sa rezulte suprafața locuibilă deținuta cu chirie sau suprafata locuibilă a apartamentului unde locuiește;
       - adeverință de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de
persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora (idem daca apartamentul este închiriat).
       - în cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. In cazul în care imobilul este casa familiala este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupa impreuna cu familia sa.
       - în cazul în care solicitantul este tolerat în spatiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civilă din care să rezulte legătura de rudenie ( certificat de nastere, deces, căsătorie) și alte acte dupa caz (sentința divorț, înfiere, etc)
5. Copie autentificată: buletine de identitate (soț + soție), certificate naștere (soț + soție)
6. Copie autentificată certificate de căsătorie (după caz)
7. Copie autentificată certificate naștere copii minori (după caz)
8. Sentința divorț ( după caz)
9. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și actele de identitate ale acestora în copie legalizată
10. Certificat medical pt solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesita însoțitor sau o cameră în plus ( eliberat de medicul specialist și vizat de directorul instituției de unde a fost eliberat )
11. Diplome de absolvire studii, copie autentificată, (indiferent de nivelul de pregătire) pentru titularul cererii
12. In cazul în care persoana face parte din urmatoarele categorii va depune acte în dovedire:
       1. repatriati - adeverință repatriere ( eliberată de Ministerul de Externe)
       2. apatrizi - adeverință și Monitorul în care a fost publicat acest fapt
       3. evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acesteasentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecatoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar
       4. tineri instituționalizati - adeverință de la instituția de unde provin
       5. persoane din imobile cu structuri de rezistenta afectate sau imobile afectate de calamitati naturale – expertiza tehnica efectuată de un expert tehnic autorizat sau proces verbal de constatare emis de Inspectoratul de Stat în Constructii Arad.
       6. persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare.

- CRITERII-CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii ...

- Alte detalii, precum și legislația specifică le puteți consulta aici ...
Sus

ACTE NECESARE - MODIFICĂRI CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE (TRANSCRIERI, INCLUDERI, RADIERI, EXTINDERI)

- Formular (după caz) PMA-M4-F05 – pentru modificare contract de închiriere locuință PMA-M4-F06 – pentru extindere spațiu locativ;
- Copie carte de identitate C.I./B.I.;
- Copie contract de închiriere;
- Copie certificat de naștere/certificat deces, cetrificat de căsătorie (după caz);
- Dovada venit - adeverință de salar/cupon pensie/declarație că nu realizează venituri (după caz);
- Acceptul vecinilor pentru modificările solicitate;

Sus

ACTE NECESARE - ELIBERARE CARTE CONSTRUCȚIE
- Formular (întocmit de administrator sau președinte, cu ștampila asociației de proprietari) PMA-M4-F07; - Copie carte identitate (B.I./C.I.) - Copie cod de înregistrare fiscală; - Copie Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari/Locatari (după caz);
Sus

ACTE NECESARE – GARAJ
- Cerere prelungire contract închiriere garaj PMA-M4-F10 - Copie carte de identitate C.I./B.I.; - Copie contract de închiriere cu S.C. RECONS S.A.; - Copie RLV; - Copie documentație veche.
Sus

ACTE NECESARE - ÎN VEDEREA OBȚINERII ADEVERINȚEI DE ÎMPROPRIETĂRIRE TEREN CONFORM H.C.L.M.A. NR. 356/2000 DATĂ ÎN BAZA LEGII NR. 18/1991
- Extras C.F.; - Coală C.F. teren; - Contract de vânzare-cumpărare; - Apartamentare/ridicare topografică (după caz); - Dovada achitării chiriei teren la zi.
Sus

ACORDAREA SUBVENȚIILOR LA CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE CU CREDIT IPOTECAR
În conformitate cu Programul Guvernului, stabilit prin Legea nr. 12/09.01.2007, privind aprobarea OUG nr. 51/2006, vă comunicăm actele necesare să însoțească o astfel de cerere, stabilite de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului: a) copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii. În cazul tinerilor căsătoriți în vârstă de până la 35 de ani fiecare, se depun și copii autentificate de pe actul de identitate al soției/soțului și de pe certificatul de căsătorie; b) dacă este cazul, o adeverință eliberată de primarul unității administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puțin una dintre următoarele situații: 1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii datorită unor calamități naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovați; 2. sunt evacuați din locuințe situate în construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile; 3. sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriași în astfel de locuințe; c) declarații notariale ale titularului cererii și, respectiv, ale membrilor familiei - soț/soție, și/sau copii aflați în întreținerea acestuia/acesteia - că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință și că este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri și, respectiv, membrii familiei - soț/soție și/sau copii aflați în întreținerea acestuia/acesteia -, care se încadrează în situațiile prevăzute la lit. b) pct. 1 și 2, declarațiile notariale se vor referi numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea afectată în urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați ori, după caz, numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea din care sunt evacuați datorită faptului că aceasta este situată într-o construcție expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile; d) extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subvenție deține un drept real asupra terenului pe care se realizează construcția locuinței; e) documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcțiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcția locuinței (certificatul de înmatriculare/înregistrare la registrul comerțului și obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu); f) o copie de pe contractul de construire a locuinței; g) graficul de execuție a lucrărilor de construcție; h) o fișă tehnică a construcției, întocmită și certificată de antreprenorul general, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1. a normelor.
Sus

ACTE NECESARE - REÎNNOIRE SAU ÎNTOCMIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
- Declarație notarială că nu a dobândit/nu a înstrăinat locuință proprietate personală sau locuință fond de stat după 1990; - Copie carte de identitate C.I./B.I.; - Copie certificat de naștere/cetrificat de căsătorie (după caz); - Adeverințe venituri; - Repartiție dată de Primăria Municipiului Arad (după caz) - Dosar plic.
Sus

ACTE NECESARE – ÎNSCRIERE PE LISTELE DE PRIORITĂȚI A PERSOANELOR EVACUATE DIN IMOBILE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI
- Formular PMA-M4-F09 - Copie carte identitate (B.I./C.I.); - Copie acte de stare civilă, certificat de naștere/cetrificat de căsătorie, a membrilor familiei; - Copie contract de închiriere cu S.C. RECONS S.A./Primăria Municipiului Arad, prin care să se ateste calitatea de chiriaș al statului; - Adresă predare imobil la proprietar; - Copie contract de închiriere cu noul proprietar; - Adeverință venit/cupon pensie; - Acte medicale (dacă este cazul); - Notificare prin intermediul executorului judecătoresc cu cel puțin 1 an înainte de expirarea contractului de închiriere cu actualul proprietar/sentință de evacuare definitivă investită cu formulă executorie; - Dosar plic.
Sus

ACTE NECESARE – TEREN GARAJ
- Cerere prelungire contract teren garaj PMA-M4-F08 - Copie carte de identitate C.I./B.I.; - Copie contract de închiriere cu S.C. RECONS S.A.; - Copie RLV; - Copie documentație veche; - Dosar plic.
Sus

ACTE NECESARE - SCHIMB LOCUINȚĂ FOND DE STAT
- Cerere - PMA-M4-F02 - Declarație notarială privind acordul chiriașilor pentru schimbul de locuință; - Contracte de închiriere (originale); - Copie B.I./C.I. (solicitanți); - Copie adeverințe venit/cupon pensie (după caz); - Declarație notarială că nu realizează venituri (după caz).
Sus

Persoanele care pot beneficia de subvenția prevăzută de OUG 51/2006 pentru construirea unei locuințe proprietate și actele necesare pentru aceasta

a) tineri căsătoriți care la data contractării locuinței au fiecare vârsta de până la 35 de ani;
b) persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii, datorită unor calamități naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați;
c) persoane și familii evacuate din locuințe situate în construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;
d) persoane sau familii evacuate și chiriașii din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.
Terenul pe care se realizează construcția locuinței trebuie s ă se afle pe raza administrativ teritorială a Municipiului Arad.

Acte justificative care se depun odată cu CEREREA DE SUBVENȚIE:
a) copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii;
b) dacă este cazul, o adeverință eliberată de primarul unității administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puțin una din următoarele situații:
1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii, datorită unor calamități naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați;
2. sunt evacuați din locuințe situate în construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;
3. sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriași în astfel de locuințe;
c) declarații notariale ale titularului cererii și, respectiv, ale membrilor familiei - soț/soție și/sau copii aflați în întreținerea acestuia -, în care să se specifice:
1. că nu dețin o altă locuință în proprietate sau, după caz, că dețin o singură locuință în proprietate, dar aceasta nu are o suprafață construită desfășurată mai mare de 50 mp și că este singura locuință deținută în proprietate de unul sau mai mulți dintre membrii familiei. Pentru titularii de cereri și, respectiv, membrii familiei - soț/soție și/sau copii aflați în întreținerea acestuia/acesteia - care se încadrează în situațiile prevăzute la lit. b) pct. 1 și 2 declarațiile notariale se vor referi numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea afectată în urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați sau, după caz, numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea din care sunt evacuați datorită faptului că aceasta este situată într-o construcție expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile, sau, după caz, că dețin o altă locuință în proprietate, dar aceasta nu are o suprafață construită desfășurată mai mare de 50 mp. Nu intră sub incidența acestei declarații locuințele deținute în cotă-parte de proprietate cu alte persoane decât cele din cadrul familiei sau locuințe care nu au fost retrocedate în natură în urma aplicării legilor cu privire la restituirea proprietăților;
2. că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe. Nu intră sub incidența acestei declarații sprijinul primit de persoanele care se încadrează în situațiile prevăzute la lit. b) pct. 1 și 2 pentru locuința afectată în urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din care sunt evacuate datorită faptului că aceasta este situată într-o construcție expusă unui risc major;
3. este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar. Nu intră sub incidența acestei declarații locuințele persoanelor care se încadrează în situațiile prevăzute la lit. b) pct. 1 și 2;
d) extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul de subvenție deține un drept real sau de folosință asupra terenului pe care se realizează construcția locuinței;
e) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcțiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează construcția locuinței (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerțului și obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);
f) o copie a contractului de construire a locuinței;
g) graficul de execuție a lucrărilor de construcție;
h) un deviz general de cheltuieli, întocmit și certificat de antreprenorul general, după modelul prevăzut în Anexa nr. 1

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved